Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

classic Classic list List threaded Threaded
61 messages Options
1234
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
Cờ đỏ trơn tiêu biểu cho phong trào công nhân của Cộng Sản II - Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế – bắt nguồn từ truyền thống cờ đỏ của Cách Mạng Pháp 1789 cùng với Công Xã Paris (Paris Commune) 1871. Tất cả đều nằm trong thời kỳ cuả Cộng Sản Quốc Tế II….


                                     ( https://alittlebeatofknowledge.wordpress.com/2015/03/28/year-of-revolution/philippoteaux_lamartine/ )

Cờ màu đỏ trơn biểu tượng cho giai cấp vô sản  xuất hiện lần thứ hai tại Công Xã Paris vào năm 1871 . Trong hình là cờ Pháp ba màu xanh trắng đỏ và có thêm lá cờ đỏ cuả giai cấp vô sản


Cờ màu đỏ trơn tiêu biểu cho giai cấp vô sản xuất hiện lần thứ hai tại Công Xã Paris vào năm 1871 như trong hình. http://news.zing.vn/8-cuoc-noi-day-dam-mau-nhat-trong-lich-su-hien-dai-ky-1-post393347.html
                            Cờ màu đỏ trơn tiêu biểu cho giai cấp vô sản xuất hiện lần thứ hai tại Công Xã Paris vào năm 1871 như trong hình.
                                           http://news.zing.vn/8-cuoc-noi-day-dam-mau-nhat-trong-lich-su-hien-dai-ky-1-post393347.html 

Cờ màu đỏ trơn xuất hiện lân thứ 3 là lá cờ biểu tượng của Phong Trào Công Nhân (Labour movement) của Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế (Cộng Sản II 1889-1914) .
Vì Cộng Sản đệ nhị quốc tế chỉ nhấn mạnh giai cấp bị bóc lột là giai cấp công nhân (Giai cấp bị bóc lột- theo lập luận cuả cộng sản – là giai cấp làm thuê làm mướn -. Còn giai cấp bóc lột là giai cấp chủ nhân ông ).Cho nên lá cờ đại diện cho giai cấp vô sản  thời kỳ Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế chỉ là màu đỏ thuần tuý và chỉ biểu tượng cho giai cấp công nhân .Mà ngày lễ chính là ngày lễ lao động mồng 1 tháng 5
Lá cờ này tiêu biểu cho ngày Công Nhân Quốc Tế 01/05 (Labor Day). Là Ngày Quốc Tế Lao Động của Cộng Sản Quốc Tế, là ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động của phong trào Cộng Sản. Ngày 20/6/1889. Quốc Tế Cộng Sản lần II nhóm họp tại Paris (Pháp). Dưới sự lãnh đạo của Friedrich Engels, đại hội lần thứ nhất của Quốc Tế Cộng Sản II (Đệ Nhị Quốc Tế) đã quyết định lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước.
( https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y ... E1%BB%99ng )
( https://www.cute-calendar.com/event/international-workers-day/21076.html )
Vào thời Kỳ cuả Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế. Lá cờ đỏ cuả ngày Labor Day chỉ biểu tượng cho giai cấp công nhân mà thôi (Xem các hình dưới)


                                                                                 The red flag as a sign of the Labour movement.
                                                          https://www.cute-calendar.com/event/international-workers-day/21076.html


                                     https://www.shutterstock.com/image-vector/worker-holding-flag-industry-poster-design-169652741


                                                                 http://www.imgnaly.com/category/international-workers-day/page/2/


                  https://www.shutterstock.com/image-vector/labor-day-poster-worker-man-on-412636471?src=85TmbNRHnWZEway7Vs1U0g-1-14


                   https://www.shutterstock.com/image-vector/illustration-labor-day-concept-man-holding-189679763?src=85TmbNRHnWZEway7Vs1U0g-1-32


                  https://www.shutterstock.com/image-vector/poster-international-workers-day-red-flag-407530576?src=85TmbNRHnWZEway7Vs1U0g-1-17

Nhưng đến thời kỳ cuả Công Sản Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin. Thì giai cấp vô sản được khẳng định là Công Nhân và cả Nông Dân với hai biểu tượng là dụng cụ cuả 2 giai cấp này là Búa và Liềm. Do đó trên Quốc Kỳ cuả Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết cũ có hình Buá Liềm. Đây là biểu tượng chính cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế cuả Lê-Nin. Tất cả các Đảng Cộng Sản trên thế giới đều lấy hình Buá Liềm làm đảng kỳ. Nhưng trên Quốc Kỳ cuả Liên Xô cũ còn một biểu tượng thứ hai để tượng trưng cho hai giai cấp vô sản Công nông nữa. Tuy không phổ biến bằng biểu tượng chính là Buá Liềm. đó là ngôi sao viền vàng năm cánh.


                                                                                     Quốc kỳ Liên Xô cũ

                                        Biểu tượng cuả quốc kỳ chính thức cuả Liên Xô cũ. búa liềm vàng và ngôi sao viền vàng

Ta hãy xem ý nghĩa cuả Quốc Kỳ cuả Liên Bang Xô Viết cũ theo https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Li%C3%AAn_X%C3%B4

Quốc kỳ Liên Xô có địa vị chính thức từ năm 1923 đến năm 1991. Hiệu kỳ này cũng là một biểu tượng của toàn thể phong trào cộng sản trên thế giới. Hiệu kỳ có nền đỏ cùng với một biểu tượng màu vàng độc nhất ở góc kéo cờ phía trên. Lá cờ đỏ là một biểu tượng cách mạng có từ trước năm 1917, và hiệu kỳ này được chọn nhằm vinh danh ý nghĩa quốc tế của cuộc cách mạng lao động....
Nền đỏ tượng trưng cho máu mà công nhân và nông dân đổ xuống trong cuộc đấu tranh giải phóng của họ. Nó tôn vinh lá cờ đỏ của Công xã Paris vào năm 1871. Ý thức hệ cộng sản có thể nhận thấy thông qua lá cờ. Ngôi sao đỏ và biểu tượng búa liềm cũng là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Quốc kỳ Liên Xô bao gồm một lá cờ đỏ trơn cùng một búa-liềm vàng chéo nhau, phía trên nó là một ngôi sao viền vàng....
Búa tượng trưng cho người lao động công nghiệp trong khi liềm tượng trưng cho người lao động nông nghiệp, họ tạo thành giai cấp vô sản, hình thành nên nhà nhà nước Liên Xô. Ngôi sao đỏ đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô, vị trí phía trên búa liềm thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã hội xã hội chủ nghĩa nhằm thống nhất và soi sáng cho công nhân và nông dân trên con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản

Theo định nghĩa về Quốc kỳ Liên Xô cũ. Ta thấy:
-Lá cờ đỏ là biểu tượng cuả " Cách mạng " có từ trước năm 1917.
-Lá cờ đỏ tượng trưng cho máu cuả 2 giai cấp công nhân và nông dân.
- Lá cờ đỏ là để vinh danh ngày quốc tế Lao Động (ngày lễ lao động cuả Cộng Sản Quốc Tế .Mồng 1 tháng 5)
- Quốc kỳ nền đỏ cuả Liên Xô là để tôn vinh lá cờ đỏ của Công xã Paris vào năm 1871
-  Ngôi sao đỏ viền vàng.và biểu tượng búa liềm cũng là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. = Biểu tượng cho Cộng Sản đệ tam quốc tế.
-Búa tượng trưng cho người lao động công nghiệp trong khi liềm tượng trưng cho người lao động nông nghiệp, họ tạo thành giai cấp vô sản, hình thành nên nhà nhà nước Liên Xô. Ngôi sao đỏ viền vàng đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô, vị trí phía trên búa liềm thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã hội xã hội chủ nghĩa nhằm thống nhất và soi sáng cho công nhân và nông dân trên con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

NHƯ VẬY. CHÚNG TA THẤY QÚA RÕ. BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ ; PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ BUÁ VÀ LIỀM. MÀ CÒN CÓ CẢ NGÔI SAO ĐỎ VIỀN VÀNG NỮA

MỘT KHI NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TIÊU BIỂU CHO MỘT ĐẢNG CỘNG SẢN - THÌ CHO DÙ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÓ CUẢ NƯỚC NÀO ĐI CHĂNG NỮA. THÌ Ý NGHĨA CUẢ NÓ CŨNG TƯƠNG TỰ NHƯ TẤT CẢ Ý NGHĨA CUẢ BIỂU TƯỢNG BÚA LIỀM. DO ĐÓ - CŨNG NHƯ BÚA LIỀM - MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ. HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM

Ngôi sao viền vàng - Biểu tượng thứ hai cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế - được Hồng Quân Liên Xô cũ dùng làm lá cờ chính thức cuả Hồng Quân Liên Xô cũ - Và cờ đỏ có một ngôi sao năm cánh viền vàng này cũng được coi là quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ.


                                                                                           Cờ biến thể cuả Liên Xô cũ
                                            (  https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Li%C3%AAn_X%C3%B4)

                                                                                        Quân Kỳ cuả Hồng Quân Liên Xô cũ
                                                                                    https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Army

Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ = Ngôi sao đỏ viền vàng. Đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Liên Xô trong khối xã hội xã hội chủ nghĩa đê tam quốc tế.Đồng thời cũng là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội bên cạnh biểu tượng búa liềm = Biểu tượng cho hai giai cấp vô sản công nông...Cũng được Liên Xô cũ cho làm thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cùng với hình Hồ chí Minh như hình dưới. Phải chăng Liên Xô cũ muốn ám chỉ Quốc Kỳ Cộng Sản Việt nam phát xuất từ liên Xô cũ ?


                                                http://www.offthegridnews.com/current-events/dictator-ho-chi-minh-inspired-by-thomas-jefferson/

Đôi khi. ngôi sao viền vàng năm cánh cuả Liên Xô cũ - Biểu tượng thứ hai của hai giai cấp vô sản Công Nông sau hình Buá Liềm - Có viền vàng rất là dầy; gần như là một ngôi sao vàng " đặc " (Solid gold star) như hình dưới.


https://www.123rf.com/photo_12746336_hammer-and-sickle-and-star-on-an-old-flag-from-the-u-s-s-r.html 

Vì vậy .Biểu tượng cuả Liên Xô cũ là ngôi sao viền vàng trên nền đỏ (= Ngôi sao đỏ viền vàng ) đôi khi còn thêm ngôi sao vàng “ đặc” ( Solid gold start) bên cạnh biểu tượng chính thức là buá liềm như hình sau


                                Stock Photo - Set of flat style icons of Soviet Union signs seamless pattern. Vector illustration.
https://ru.123rf.com/photo_52587827_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-.html

Do đó. Liên Bang Xô Viết ngoài biểu tượng chính thức là buá liềm vàng và ngôi sao viền vàng trên nền đỏ ra. Còn có biểu tượng “ Biến thể “ là búa liềm vàng và ngôi sao vàng “ đặc” (Solid gold star) trên nền đỏ nữa.Quốc Kỳ Liên Xô cũ với hình búa liềm và ngôi sao vàng " đặc ' được biết đến với tấm hình nổi tiếng chụp một người lính Hồng Quân Liên Xô cũ treo Quốc Kỳ Liên Xô cũ với hình buá liềm và ngôi sao vàng " đặc" cạnh cong bầu trên nóc toà nhà Quốc Hội cuả Đức Quốc Xã khi Berlin bị hồng Quân Liên Xô cũ chiếm đóng vào năm 1945.


                                               Hồng quân Liên Xô cắm cờ trên nóc nhà Quốc hội Đức  Quốc Xã. Ảnh: Sputnik News.
                                         http://cand.com.vn/Quoc-te/Tu-dau-nhieu-nuoc-phuong-Tay-ne-ngay-chien-thang-phat-xit-350262/
                              https://w-dog.net/wallpaper/reichstag-mickey-mouse-berlin-victory-germany-soviet-union-red-flag/id/127537/ 
                                                                                       http://anbaaonline.com/?p=485728
                                                         (http://sw1942.blogspot.com/2015_03_01_archive.html)
                           http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/19487283/Hitler-Su-cadaver-fue-violado-por-tropas-sovieticas.html
                                                             http://elboletinrojo.blogspot.com/2012_05_01_archive.html
                                https://bifutake.wordpress.com/2014/05/30/the-warsaw-uprising-a-short-analysis-of-the-red-armys-role/
                                               ̣        ( http://communistpartymalta.blogspot.com/2015_05_01_archive.html)

Vì lý do đó. Trên  con tem được phát hành nhân 40 năm kỷ niệm chiến thắng Phát Xit Đức Quốc Xã 1985-1845. Ngoài hình chính là người lính Hồng Quân của Liên Xô cũ cắm quốc kỳ Liên Xô cũ mang hình buá liềm và ngôi sao vàng “ đặc” ra; thì còn có hình một ngôi sao vàng năm cánh nữa.


   http://www.123rf.com/photo_15246811_cuba--circa-1985-a-postage-stamp-shows-raising-a-flag-over-the-reichstag-40th-anniversary-of-the-sov.html 
        A Postage Stamp Shows Raising a Flag over the Reichstag, 40th Anniversary of the Soviet Victory over Nazi Germany in World War 2

Để kỷ niệm Liên Xô cũ chiến thắng Phát Xít Đức trong thế chiến thứ hai . Lá cờ kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô cũ (Russia Victory Commemorative Flag )...Cũng là Quốc Kỳ cuả Liên Xô cũ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh " đặc " nằm ở góc nhưng không có búa liềm. Và ngôi sao vàng " Đặc " ở góc cao to hơn thường lệ, Hiển nhiên. Ngôi sao vàng trong lá cờ này biểu tượng cho đảng Cộng Sản Nga . ĐÂY LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG CHÍNH THỨC CUẢ LIÊN XÔ CŨ LÀ QUỐC KỲ LIÊN XÔ CHỈ CÓ NGÔI SAO VÀNG LÀ CHÍNH MÀ KHÔNG CÓ BÚA LIỀM

 
                                                                               Russian WWII commemorative flag
                                                                 (http://www.crwflags.com/fotw/flags/ru_wwii.html  )
                                                                              Russia Victory Commemorative Flag
                                                   ( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia_Victory_Commemorative_Flag.svg )


 https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/List_of_Russian_flags.html
Trong trang " List of Russian flags/Danh sách những lá cờ cuả nước Nga "(Gồm nước Nga bây giờ và Liên Xô cũ khi trước). có hình cuả lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng  trên góc cao như hình trên và được ghi chú Commemorative flag : Lá cờ Kỷ niệm. Trong ô giải thích có ghi rõ :Lá cờ chiến thắng (Victory Banner) có hình dáng tương tự như quốc kỳ ( Của Liên Xô cũ; chỉ không có hình búa liềm.) Và có thể treo dọc lá quốc kỳ (của Liên Xô cũ) trong những ngày lễ cuả quốc gia.

Sau đây là lời mô tả lá cờ chiến thắng : Tam dịch : Thật ra nó cũng là lá quốc kỳ Liên Xô, tốt hơn : Là lá cờ chiến thắng được cắm trên toà nhà quốc hội Đức Quốc Xã vào năm 1945, nhưng không có buá và liềm..........Nhưng chỉ có ngôi sao trên lá cờ
" In fact it is the Soviet Flag, better: the Victory flag that was hoisted on the Reichstag in Berlin in 1945, but without the hammer and sickle. To the decree is attached a very well known photo of Evgueni Khaldei which shows the Soviet soldier putting the Soviet Flag on the Reichstag, but there is just a star on the flag.
Pascal Vagnat, 16 May 1999
"


                                                                 (https://www.crwflags.com/fotw/flags/ru_wwii.html)

Đôi khi; biểu tượng của quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ là búa liềm với ngôi sao vàng “đặc” rất lớn. Đây là hình ảnh bắt nguồn cho một biểu tượng cuả Liên Xô cũ là nền đỏ sao vàng


https://www.redbubble.com/people/chocodole/works/24857722-hammer-sickle-star-flag-communist?p=mens-graphic-t-shirt

Vì ngôi sao vàng “ đặc” có cạnh thẳng hay cạnh cong bầu được Liên Xô cũ coi là một biểu tượng mang ý nghĩa như búa liềm. Cho nên đôi khi bản đồ cuả Liên Xô cũ được vẽ với biểu tượng búa liềm màu vàng nhỏ , nhưng với hình ngôi sao cạnh cong bầu rất lớn như hình dưới.


                                                       https://www.123rf.com/stock-photo/former_ussr_flag.html?mediapopup=26790427 

Trong trang https:https://www.123rf.com/clipart-vector/soviet.html?sti=o2553clsytm22lseqj| có logo quốc kỳ Liên Xô cũ với một ngôi sao vàng năm cánh thật lớn với hàng chử  " Soviet Union flag design template " (Bản thiết kế mẫu cờ liên Bang Xô Viết)
Như vậy chúng ta thấy rõ ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ


                                                                  Vector - Soviet Union flag design template
                                  https://www.123rf.com/clipart-vector/soviet.html?sti=o2553clsytm22lseqj|&mediapopup=78261460

Hình dưới : Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có hình quốc kỳ Liên Xô cũ nền đỏ cùng búa liềm vàng . Nhưng ngôi sao vàng “ đặc “ không được để trong quốc kỳ cuả Liên Xô cũ cùng với hình búa liềm nhưng được ra phía trước với kích cỡ rất lớn. Do đó ta thấy ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ như hình búa liềm


                                                                 Badge - Soviet - Unknown - USSR Flag - Gold Star - Wing
                                         https://www.ebid.net/nz/for-sale/badge-soviet-unknown-ussr-flag-gold-star-wing-132808973.htm

Và cũng có lúc. Bản đồ Liên Bang Xô Viết với màu đỏ truyền thống nhưng có một ngôi sao vàng năm cánh thay vì hình buá liềm


                                                                    USSR CCCP Cold War Soviet Union Propaganda Posters Postcard
                          ( https://www.zazzle.com/ussr_cccp_cold_war_soviet_union_propaganda_posters_postcard-239881239127638434 )

Hình dưới là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Hình ngôi sao vàng năm cánh được kết bởi những chử : Lênin; Marx ( Kark Mark); Solidarity ( Đoàn kết); Socialism ( Xã Hội Chủ Nghĩa ) ;Workingclass (Giai cấp công nhân)…..
Do đó; hiển nhiên nó mang một ý nghĩa: nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cũng biểu tượng cho Xã Hội Chủ Nghĩa; cho giai cấp công nông; phát xuất từ chủ nghĩa Mác-Lê Nin


https://www.spreadshirt.fr/socialisme+mot+nuage-A5845c6fe59248d02994abe82?department=1&productType=6&color=F51E30&appearance=5&view=1

Chính vì lẽ đó. Mà quân kỳ chính thức cuả Hồng Quân Liên Xô cũ là ngôi sao viền vàng trên nền đỏ- Đôi khi- trở thành ngôi sao vàng " đặc" trên nền đỏ- Như một hình thức biến thể cuả quân kỳ cuả Hồng Quân Liên Xô cũ


                                                                https://signmax.us/AchatenLigne/Logos/view-one.aspx?LOGOID=14827


                                                                                           ( Hình Screenshot )

Những hình dưới lấy trong video thuật lại buổi diễn binh cuả quân đôị Nga vào tháng 11/2017 nhân kỷ niệm 76 năm buổi diễn binh lịch sử vào năm 1941tại quảng trường đỏ; Khi hồng Quân Liên Xô cũ diễn binh qua điến Cẩm Linh rồi sau đó ra ngay tiền tuyến  để chống quân Đức Quốc Xã trong thế chiến thứ 2. Quân đội Nga ngày nay mặc quân phục cuả quân đội Liên Xô cũ đứng trước các dải băng (phướn) nền đỏ một sao vàng. Đó là quân kỳ cuả quân đội Liên Xô cũ.


                                                                                  RUSSIA-HISTORY-WWII-PARADE
World War II-era military vehicles are seen on Red Square during the military parade in Moscow on November 7, 2017. Russia marks the 76th anniversary of the 1941 historical parade, when Red Army soldiers marched past the Kremlin walls towards the front line to fight Nazi Germany troops during World War Two. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)
                                            http://tg24.sky.it/mondo/photogallery/2017/11/07/rivoluzione-russa-anniversario.html
http://www.gettyimages.com/event/red-square-parade-to-commemorate-famous-1941-soviet-military-parade-775071695?#world-war-iiera-military-vehicles-are-seen-on-red-square-during-the-picture-id871163846
https://tw.news.yahoo.com/%E5%BD%B1%E7%89%87-%E8%8E%AB%E6%96%AF%E7%A7%91%E7%B4%85%E5%A0%B4%E5%A4%A7%E9%96%B1%E5%85%B5-%E7%B4%80%E5%BF%B51941%E5%B9%B4%E7%B4%85%E8%BB%8D%E5%87%BA%E5%BE%81-160000750.html


 
Russian servicemen dressed in historical uniforms wait before a military parade marking the anniversary of the 1941 parade, when Soviet soldiers marched towards the front lines of World War Two, at Red Square in Moscow, Russia November 7, 2017. REUTERS/Maxim Shemetov
https://www.reuters.com/article/us-russia-revolution-anniversary/putin-wary-of-political-tumult-shuns-russian-revolution-centenary-idUSKBN1D71QA 
https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-11-07/putin-wary-of-political-tumult-shuns-russian-revolution-centenary

 
Russian servicemen dressed in historical uniforms with old rifles held across their chests take part in the military parade at Red Square in Moscow on November 7, 2017.Russia marks the 76th anniversary of the 1941 historical parade, when Red Army soldiers marched past the Kremlin walls towards the front line to fight Nazi Germany troops during World War Two
                                   http://www.dailymail.co.uk/news/article-5057853/Russia-papers-100th-anniversary-Bolshevik-uprising.html
                                              http://tg24.sky.it/mondo/photogallery/2017/11/07/rivoluzione-russa-anniversario.html


Rifle-holding soldiers stand to attention holding rifles. This year there was again a parade on the square, but the event was to mark the 76th anniversary of a parade during World War II, rather than the centenary of the revolution
Những người lính đứng nghiêm đeo súng. Năm nay lại có diễn hành tại quảng trường. Nhưng sự kiện này đánh dấu 76 năm cuộc diễn binh trong thời gian thế chiến II. Hơn là kỷ niệm 100 năm cuộc” Cách mạng “ (Tháng 10 Nga)

                                    http://www.dailymail.co.uk/news/article-5057853/Russia-papers-100th-anniversary-Bolshevik-uprising.html 
                                     
Đôi khi; ngôi sao vàng “đặc” trên nền đỏ của quân kỳ biến thể của Liên Xô cũ có cạnh cong bầu như biểu tượng cuả ban hợp xướng  Hồng quân Liên Xô cũ.


                                                          https://itunes.apple.com/us/album/the-definitive-anthology/id78601787

Do Đó. Cờ biến thể cuả Liên Xô cũ là ngôi sao viền vàng trên nền đỏ (= Ngôi sao đỏ viền vàng)- Đôi khi Cũng thành cờ ngôi sao vàng trên nền đỏ


                                                                                                     CCCP POSTCARD
                                                                 ( http://www.zazzle.com/cccp_postcard-239292256249164488 )


                                                                                           Hình sreenshot


                                                    BIỂU ĐỒ GIẢI THÍCH NGUỒN GỐC CỜ ĐỎ SAO VÀNG PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ

Hình dưới :   Trong trang mạng http://www.pinsdaddy.com/red-army-flag_cWYxrVgs0JKtCBrlmL6MS6komRozgYvOM2s8s0ncMf4/ có đăng rất nhiều hình các loại cờ cuả Hồng Quân Liên Xô cũ và Trung Cộng. Có trình bày một cờ cuả một đơn vị Hồng Quân ( Red Army Flag ) nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng Không rõ cuả Liên Xô cũ hay cuả Trung Cộng. Nhưng coi hình nhỏ trên góc cao thì giống như một biểu tượng nào đó cuả Tây Phương. Có lẽ là hiệu kỳ vuả một đơn vị Hồng Quân Liên Xô cũ


                                                                                                           Red Army Flag
http://www.pinsdaddy.com/red-army-flag-colouring-pages-page-3_c648mJAqBRSpwcez6FbUhlC5zH*c32L5KwFK5AXqDdTtRxytnI9JkK5zXKR8H4QvjRWb8SJvVIXRkdNIOKmdLw/oCrShueyFImZekrEDqaGiJtdOs3IWOHQbowEJUolzGcZBhoq58blupr3RYCVnJAyZCdhZu4ExhMBPZIzpyZegMwV%7CcMKkTTYMeSNkCMcDFkETY4WCX0wZ*XESqF5sxmz/

ĐÂY CHÍNH LÀ NGUỒN GỐC CUẢ CỜ ĐỎ SAO VÀNG NAM KỲ KHỞI NGHĨA  -DO TỔNG BÍ THƯ ĐẦU TIÊN CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ TRẦN PHÚ MANG TỪ LIÊN XÔ CŨ VỀ VIỆT NAM SAU KHI ÔNG TA ĐƯỢC ĐÀO TẠO TẠI LIÊN XÔ; VỚI LỜI NHẮN NHỦ CÁC ĐỒNG CHÍ DƯỚI QUYỀN ÔNG TA :" LÁ CỜ CUẢ MỘT NƯỚC VIỆT NAM CỘNG SẢN TRONG TƯƠNG LAI PHẢI LÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG".
VÀ ĐỒNG THỜI NÓ CŨNG LÀ TỔ TIÊN CUẢ CỜ ĐỎ SAO VÀNG  MẶT TRẬN VIỆT MINH . MÀ SAU NÀY TRỞ THÀNH QUỐC KỲ CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - DO HỒ CHÍ MINH/HỒ QUANG MANG TỪ TRUNG HOA TRỞ VỀ NƯỚC ; THEO Y NHƯ HÌNH DÁNG CỜ ĐỎ SAO VÀNG CUẢ ĐẢNG KỲ HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG; MỘT LOẠI CỜ RẬP KHUÔN THEO CỜ ĐỎ SAO VÀNG - QUÂN KỲ BIẾN THỂ CUẢ HỒNG QUÂN LIÊN XÔ CŨ-

Đến đây. Dựa vào sự giải thích về ý nghĩa ngôi sao viền vàng trên nền đỏ = ngôi sao đỏ viền vàng trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ. Thì ta thấy biến thể cuả nó là ngôi sao vàng trên nền đỏ - tất nhiên - cũng phải có bấy nhiêu ý nghĩa tương tự. Do đó. Cờ đỏ sao vàng phát xuất từ Liên Xô cũ có những ý nghĩa sau:

- Màu đỏ tượng trưng cho ý thức hệ cuả Cộng Sản. HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI MÀU ĐỎ LÀ MÀU CỜ CUẢ PHONG TRÀO TÂY SƠN CUẢ 3 ANH EM VUA QUANG TRUNG NHƯ BỌN CỘNG SẢN VIỆT NAM NGỤY BIỆN
- Ngôi sao viền vàng- hoặc ngôi sao vàng.. và  búa liềm đều là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội = CẢ NGÔI SAO VÀNG VÀ B́ÚA LIỀM MÀU VÀNG ĐỀU LÀ BIỂU TƯƠNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ
(Buá liềm biểu tượng cho 2 giai cấp công nông. Do đó; ngôi sao viền vàng hay ngôi sao vàng cũng biểu tượng cho 2 giai cấp công nông) CẢ NGÔI SAO VÀNG VÀ BÚA LIỀM VÀNG HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM. MÀU VÀNG CỦA NGÔI SAO NĂM CÁNH TRÊN QUỐC KỲ CỘNG SẢN VIỆT NAM HOÀN KHÔNG HỀ TƯỢNG TRƯNG CHO MÀU DÂN TỘC NHƯ CỘNG SẢN VIỆT NAM NGỤY BIỆN
- Ngôi sao viền vàng hoặc ngôi sao vàng..  đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô, vị trí phía trên búa liềm thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã hội chủ nghĩa.HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM

Còn chỉ riêng  ý nghĩa ngôi sao vàng “ đặc “ năm cánh là biểu tượng cho đảng cộng sản Nga và cũng là biểu tượng của Liên Bang Xô Viết .Thì tấm hình dưới đây sẽ nêu rõ nhất.
 Trong một trang mạng gồm những hình ảnh của Liên Xô cũ Ussr Stock Vectors https://www.bigstockphoto.com/search/ussr/ có một tấm hình lớn bao gồm 4 hình nhỏ mang hình ảnh quốc kỳ cuả Liên Xô cũ bên trong. Có biểu tượng buá liềm bên cạnh cuả 4 lá cờ đỏ mang 4 biểu tượng cuả Liên Xô cũ là : Hình Lê Nin ; 4 chử USSR ( Viết tắt cuả Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết bằng tiếng Anh) cùng với một ngôi sao vàng nhỏ; CCCP ( Viết tắt cuả Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết bằng tiếng Nga) cũng với một ngôi sao vàng nhỏ; Và hình một ngôi sao vàng lớn. Do đó. Ta có thể khẳng định một cách rất chắc chắn : Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản nga; cũng như là biểu tượng của Liên Xô cũ như hình ảnh Lê Nin; Hình buá liềm hay 4 chử CCCP hoặc USSR
 

                                                                    Improvisation on theme of USSR, communism style
                                        https://www.bigstockphoto.com/image-20804492/stock-vector-improvisation-on-theme-of-ussr 

Trong trang “ Soviet Union Poster Stock Vectors, Clipart and Illustrations “ chứa những hình ảnh cổ động của Liên Xô cũ. Có một tranh có 4 chử cái viết tắt cuả Cộng Hoà Liên Bang Xô Viết bằng tiếng Anh là USSR.  Và cũng có 4 chử cái viết tắt bằng tiếng Nga là CCCP nền đỏ với 4 ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa mỗi chử cái. Như vậy chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ .

 
                                   https://www.123rf.com/clipart-vector/soviet_union_poster.html?sti=ltto2ww5fej3mq91p4|&mediapopup=76688740                        

Hình dưới : Trong trang mạng http://mihainistor.ro/about/ có hình chử “ The Soviet” màu vàng; cùng với một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Điều đó nói lên ý nghĩa một ngôi sao vàng “ đặc” trên nền đỏ cuả quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ là một biểu tượng cuả Liên Bang Xô Viết; cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.NHỮNG BÀI VIẾT VỀ " QUỐC KỲ CỘNG SẢN VIỆT NAM" NỀN ĐỎ SAO VÀNG. ĐỀU KHẲNG ĐỊNH : MÀU ĐỎ CUẢ NỀN CỜ TƯỢNG TRƯNG CHO CÁCH MẠNG. Y NHƯ LỐI GIẢI THÍCH MÀU ĐỎ TRÊN QUỐC KỲ CUẢ LIÊN BANG XÔ VIẾT CŨ LÀ BIỂU TƯỢNG CÁCH MẠNG. CÁCH MẠNG ĐÂY LÀ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ  DO LIÊN BANG XÔ VIẾT CẦM ĐẦU. THEO CÁCH GIẢI THÍCH ĐÓ. THÌ MÀU ĐỎ TRÊN LÁ QUỐC KỲ CUẢ CỘNG SẢN VIỆT NAM CHẮC CHẮN LÀ MÀU CỦA CỘNG SẢN QUỐC TẾ. HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM. NÓ KHÔNG THỂ NÀO LÀ MÀU ĐỎ CUẢ CỜ PHONG TRÀO TÂY SƠN CUẢ  ANH EM VUA QUANG TRUNG THEO LUẬN ĐIỆU NGỤY BIỆN CUẢ CỘNG SẢN VIỆT NAM CHO ĐƯỢC

Chúng ta hãy xem lại ý nghĩa về màu đỏ cuả quốc kỳ Liên Xô cũ. Để thấy rỏ ràng rằng màu đỏ cuả quốc kỳ Liên Xô cũ là “ màu tượng trưng cho cách mạng “. Là “ Biểu tượng cho toàn thể phong trào Cộng Sản trên thế giới “. Cũng là ý nghĩa màu đỏ cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam :

Quốc kỳ Liên Xô có địa vị chính thức từ năm 1923 đến năm 1991. Hiệu kỳ này cũng là một biểu tượng của toàn thể phong trào cộng sản trên thế giới. Hiệu kỳ có nền đỏ cùng với một biểu tượng màu vàng độc nhất ở góc kéo cờ phía trên. Lá cờ đỏ là một biểu tượng cách mạng có từ trước năm 1917, và hiệu kỳ này được chọn nhằm vinh danh ý nghĩa quốc tế của cuộc cách mạng lao động. Hiệu kỳ đầu tiên với sao đỏ và búa liềm được chọn vào ngày 12 tháng 11 năm 1923. Năm 1955,


                                         ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Li%C3%AAn_X%C3%B4 )

Và rồi, chúng ta hãy coi lại ý nghĩa cuả màu đỏ cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam; để thấy màu đỏ được giải thích là màu tượng trưng cho cách mạng – Y như ý nghĩa cuả màu đỏ trong quốc kỳ cuả Liên Xô cũ – Hoàn toàn không phải là màu đỏ có nguồn gốc từ lá cờ cuả phong trào Tây Sơn cuả anh em Vua Quang Trung như đảng Cộng Sản Việt Nam ngụy biệnTrong một trang web của chính đảng Cộng Sản Việt Nam. mang tên " Lịch sử Việt Nam " ( http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=69 )..cũng đã xách nhận :Nền đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng, màu chiến đấu và chiến thắng
Và trong những trang mạng khác cuả Cộng Sản Việt Nam trong nước cũng vậy:


                                                                                        http://newvietart.com/index4.1520.html


                                                          http://aocodosaovanghcm.com/y-nghia-va-lich-su-la-co-do-sao-vang.html


                                                https://vietflag.vn/can-hieu-dung-ve-quoc-ky-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam/

 
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
                                                                                 NHỮNG TẤM HÌNH BẰNG HÀNG VẠN LỜI NÓI

Hình dưới đây xác nhận cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh đã từng được Liên Bang Sô Viết dùng lá cờ này như một biểu tượng với ghi chú : Flag Soviet Union = (Một loại ) cờ của Liên Bang Sô Viết.

Flag Soviet Union
                                                                                                     Flag Soviet Union
                                                                      ( http://oldtimewallpapers.com/en/patterns/3362_flag-soviet-union.html )
Hình dưới là hình Scan và Sreen shot:                                                                                                      Flag Soviet Union
                                                            ( http://oldtimewallpapers.com/en/patterns/3362_flag-soviet-union.html )

Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu đã từng được Hồng Quân Liên Xô cũ dùng trong một poster nổi tiếng vẽ lại cảnh Hồng quân Liên Xô cũ phản công qua lãnh thổ Ba Lan trong chiến tranh Ba Lan - Liên Xô 1919-1921.
( https://en.wikipedia.org/wiki/Polish%E2%80%93Soviet_War_in_1919 )
( https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Nga-Ba_Lan_(1919-1921)
( https://mttncpd.wordpress.com/2014/10/18/chien-tranh-nga-ba-lan-1919-1921/ )

Ảnh dưới là áp phích tuyên truyền của Nga Xô Viết. Tiêu đề: “This is how the Polish lords’ ideas end.”


                                                   ( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polish-soviet_propaganda_poster_1920.jpg )
                                                                  ( http://sudeettisalolainen.blogspot.com/2012_11_11_archive.html )
                                    ( http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/256306,Cud-nad-Wisla-czyli-Bitwa-Warszawska )
                                                                               ( http://rosja-zsrr.bloog.pl/?smoybbtticaid=617772 )
                                                    ( http://www.polskieradio.pl/8/405/Artykul/1489424,Bitwa-Warszawska-Analiza-cudu-nad-Wisla )
                                                                                  ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_Warszawska )
                                                             ( http://sudeettisalolainen.blogspot.com/2012_11_11_archive.html )
                                              ( http://historion.pl/bitwa-warszawska-przelomowe-wydarzenie-wojny-polsko-bolszewickiej/ )
                                                                                               ( https://fr.wikipedia.org/wiki/1920 )
        (  http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1301&nomenu=1&oe=UTF-8&q=prettyphoto&iframe=true&width=1000&height=100%25)

Những hình dưới là các hiệu kỳ các đơn vị Hồng quân Liên Xô ( Bolsheviks ) trong cuộc nội chiến với các lực lượng cánh tả trước “Cách Mạng tháng 10 Nga “ (leftist pro-revolutionary group) từ 1918-1920 có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh.

Đầu tiên là hiệu kỳ nền đỏ sao vàng cuả Trung Đoàn (Súng trường) 44 Hồng Quân Liên Xô cũ


                                                                                                        44th Rifle Regiment
                                                                                        http://krigsspil.dk/download/rcw/red30.jpg 
                                                                                               http://www.krigsspil.dk/node/63 
                                                                             (  http://www.krigsspil.dk/download/download_8.html)

Hình dưới là hiệu kỳ nền đỏ sao vàng cuả Sư Đoàn ( súng trường) thứ 51 cuả Hồng Quân Liên Xô cũ


                                                                                                      51st Rifle Division
                                                                                      http://krigsspil.dk/download/rcw/red31.jpg
                                                                                              http://www.krigsspil.dk/node/63
                                                                          ( http://www.krigsspil.dk/download/download_8.html )

Hình dưới là  biểu tượng nền đỏ sao vàng trên tay lái cuả đơn vị tiếp tế Kỵ Binh 108 cuả Hồng Quân Liên Xô cũ


                                                                                      Guidon of the 108th Cavalry Troop Support
                                                                                     http://krigsspil.dk/download/rcw/red43.jpg 
                                                                                              http://www.krigsspil.dk/node/63
                                                                              ( http://www.krigsspil.dk/download/download_8.html)

Hình dưới là hiệu kỳ nền đỏ sao vàng của công ty HQ thuộc sư đoàn 44 Hồng Quân Liên Xô cũ


                                                                                               HQ company, 44th Division
                                                                                    http://krigsspil.dk/download/rcw/red42.jpg 
                                                                                           http://www.krigsspil.dk/node/63
                                                                            ( http://www.krigsspil.dk/download/download_8.html )

Hình dưới là huy hiệu cuả đạo quân thuộc Hồng Quân Liên Xô cũ trong trận chiến tại hồ Khasan năm 1938. Đúc hình một người lính cuả hồng quân Liên Xô cũ và hiệu kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao gần cán cờ


                                                                          Khasan fights Hasan USSR Soviet Russian Military badge
                                                https://picclick.com/Khasan-fights-Hasan-USSR-Soviet-Russian-Military-badge-272631790976.html
                                                        https://www.amazon.com/Khasan-fights-Soviet-Russian-Military/dp/B010YB27HS 
                                                    https://picclick.com/Khasan-fights-Hasan-USSR-Soviet-Russian-Military-badge-282310808214.html 
                                                       https://picclick.com/Soviet-Russian-Badge-participant-Of-Khasan-Battle-142348962153.html 
                                      http://www.ebay.com/itm/like/172512159619?vectorid=229466&lgeo=1&item=172512159619&rmvSB=true 
                                 http://www.ebay.com/itm/like/253019983774?vectorid=229466&lgeo=1&item=253019983774&rmvSB=true 

Hình dưới : Một thanh niên Cộng Sản người Đan Mạch trong nhóm “ Tinh thần đoàn kết đỏ “ ( RedSolidarity). Chuyên vẽ thiết kế họa đồ. Đã vẽ một biểu tượng “ Cách mạng “ ( Revolutionary Design) là hình một người cầm cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh ở góc cao. Điều đó chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.


                                                                                           https://redsolidarity.deviantart.com/

Hình dưới : Một hoạ sĩ vẽ cờ “ Cách Mạng Nga “ nền đỏ sao vàng


                                                                                              Russian Revolutionary Flag
                                                    ( http://okiir.deviantart.com/art/Assassin-s-Creed-Russian-Revolutionary-Flag-356901647  )                                
                                                ( http://ymku.com/soviet-red-star/12-assassin-s-creed-russian-revolutionary-flag-by-okiir-d5whn2n )

Hình dưới : Một trong những poster cuả Liên Sô cũ có hình lãnh tụ của Liên Bang Sô Viết cũ và cũng là của toàn thể thế giới Cộng Sản Vladimir Ilyich Lenin trên nền đỏ và trước một ngôi sao vàng hình bầu thật lớn. Cho đến ngày Lênin qua đời vào năm 1924. Thì cờ đỏ sao vàng cạnh bầu vẫn chưa có mặt tại VN. Do đó 100% biểu tượng sao vàng trên nền đỏ của hình này mang tính chất Cộng Sản Quốc Tế mà trung tâm là Liên Bang Sô Viết, không phải là một biểu tượng của một nước Việt Nam Cộng Sản . . Biểu tượng cuả Liên Sô cũ sao vàng cạnh bầu trên nền đỏ này sau đó đã truyền sang Hồng Quân Trung Cộng trước khi sang tới VN. Các cán bộ Cộng Sản Việt Nam từng có mặt từ Liên Sô sang Trung Cộng mang biểu tượng này về nước làm thành cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa; và rồi cờ của mặt trận Việt Minh; sau trở thành quốc kỳ của Cộng Sản VN


                                                                   https://www.dreamstime.com/stock-photos-lenin-image7819573

Hình dưới : Một cuốn sách in quan điểm cuả Lê-Nin : Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn cao nhất cuả chủ nghĩa tư bản ( Imperialism The highest stage of capitalism). Có hình lãnh tụ Cộng Sản đệ tam quốc tế Lê Nin trên nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. Hiển nhiên; điều này chứng tỏ nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ, mà tác giả chính là Lê Nin.


                                                                           http://i3d-bookshop.com/product/imperialism-ebook/

Hình dưới: Một poster cổ động cuả những cựu đảng viên cộng sản Liên Xô cũ có in hình lãnh tụ Liên Xô cũ Lê Nin trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng. Hiển nhiên; nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả cộng sản phát xuất từ Liên Xô cũ


                                                                                            https://www.pinterest.com/ 
                                                                         https://www.pinterest.com/pin/404338872789715221/

Một poster Lê Nin trên nền đỏ sao vàng được ghi rõ : Poster nghệ thuật Vladimir Lenin và ngôi sao “ Vladimir Lenin Star Posters and Art “. Điều này chứng tỏ Lê Nin là tác giả cuả ngôi sao vàng trên nền đỏ


                                                                       https://www.teepublic.com/poster-and-art/1113929-vladimir-lenin-star
                                                                       https://www.teepublic.com/t-shirt/1113929-vladimir-lenin-star

Còn hình dưới đây là một người lính Liên Sô cũ cầm súng lục trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh và ghi rõ: Red Flag Soviet Union : Cờ đỏ của Liên Bang Sô Viết . Hiển nhiên bốn chữ cái CCCP là biểu tượng của Liên Sô cũ (Союз Советских Социалистических Республик ) chứ hoàn toàn không phải là tên viết tắt của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà hay Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.


                                                                                                  Red Flag Soviet Union
                                                         ( http://www.cafepress.com/+red_flag_soviet_union_puzzle,1015351059  )
                                                                       ( http://mrdfour.deviantart.com/art/CCCP-Vector-2641393 )
                                                                                     ( http://www.qrz.com/DB/TM73CCP )
                                                                      ( http://img15.deviantart.net/d4fc/i/d/5/c/cccp_vector.jpg )
                                            (http://forum.worldoftanks.com/index.php?/topic/156167-cccp-is-recruiting/page__st__80 )

Hình dưới đây là một biểu tượng của Liên Sô cũ. Tượng người công nhân cầm búa và cô gái nông dân cầm liềm trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Tất nhiên; sao vàng trên nền đỏ của logo này tượng trưng cho một logo/symbol Liên Sô cũ; Cờ Đảng Cộng Sản VN xuất phát từ Liên Sô rồi mới qua Trung Cộng cho nên cũng nền đỏ sao vàng y hệt


                                                                                      ( http://flickrhivemind.net/flickr_hvmnd.cgi?method=GET&page=7&photo_number=50&tag_mode=all&search_type=Tags&originput=cartelismo&sorting=Interestingness&photo_type=250&noform=t&search_domain=Tags&sort=Interestingness&textinput=cartelismo)

Còn đây là một poster có hình Vladimir Ilyich Lenin – Lãnh tụ của phong trào Cộng Sản – với nền poster màu đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên nền đỏ sao vàng + Lê-Nin có ý nghĩa là một biểu tượng của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế xuất phát từ Liên Sô cũ . Chắc chắn không mang ý nghĩa là Lê Nin và Quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam. Cờ Cộng Sản VN cũng sao vàng trên nền đỏ y hệt như vậy vì Cộng Sản VN là con cháu cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế


                                                           ( http://quotesgram.com/lenin-propaganda-quotes-in-english/#TNpJ0d1t1e  )
                                                                       ( https://www.marxists.org/archive/lenin/art/paradise19__.jpg )

Một câu nói cuả Karl Mark trong “ Tuyên ngôn cuả đảng Cộng Sản “…
 Mặc cho các giai cấp thống trị run sợ trước một cuộc Cách mạng cộng sản chủ nghĩa! Trong cuộc cách mạng ấy, những người vô sản chẳng mất gì hết, ngoài những xiềng xích trói buộc họ. Họ sẽ giành được cả thế giới.Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại! ..
…Được Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê Nin in bằng chử vàng trên nền đỏ. Hai góc cao có hình hai bàn tay nắm chặc lại tượng trưng sự cương quyết của 2 giai cấp công nông .Có hai hình búa liềm vàng ở 2 góc dưới tượng trưng cho 2 giai cấp công nông cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Và có cả một ngôi sao vàng năm cánh lớn nằm chính giữa phía trên. Hiển nhiên. Cũng như hình búa liềm. Ngôi sao vàng năm cánh cũng là một biểu tượng của Đảng Cộng Sản đệ tam quốc tế lãnh đạo 2 giai cấp vô sản công nông


                                                                                             Communist Revolution
                                                        http://joshiimufu.deviantart.com/art/Communist-Revolution-97455273 

Vì lý do sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của Xã hội chủ Nghĩa = Một biểu tượng cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế. Tất nhiên cũng được dùng như một loại cờ của giai cấp công nông của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Cho nên không có gì là lạ khi có một trong những “ Áp-phích “ có câu nói nổi tiếng của Lê-Nin: “ Tất cả công nhân trên toàn thế giới; hãy đoàn kết lại “ ( Workers of the world, United) được in trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh .Hiển nhiên sao vàng năm cánh trên nền đỏ của áp-phích này là biểu tượng của Liên Sô cũ; vì cho đến ngày Lê Nin mất. Cờ đỏ sao vàng vẫn chưa xuất hiện tại Việt Nam.


                                                 ( http://communistpartyofmalton.blogspot.com/2011/03/communists-get-reorganised.html)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
Chính vì cờ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng phụ tiêu biểu cho Cộng Sản đệ tam quốc tế sau biểu tượng chính là buá liềm. Cho nên trong các poster cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả lê-Nin về ngày lễ Lao Động Quốc Tế cuả thế giới Cộng Sản mồng 1 tháng 5.Đã có những poster hình cờ đỏ sao vàng cạnh thẳng hay cạnh cong bầu. Mặc dù biểu tượng cờ đỏ sao vàng này ít hơn hẳn biểu tượng buá liềm.

Bây giờ xin mời hãy xem những bích chương dưới đây về ngày Quốc Tế Lao Động 01/05 của phong trào Quốc Tế Cộng Sản thời Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê-Nin với hai cánh tay MANG HAI LÁ CỜ ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH - CẠNH THẲNG HOẶC CẠNH CONG BẦU - Ở CHÍNH GIỮA CỜ .

1 May International Worker's Day
         ( http://www.shutterstock.com/pic-272168936/stock-vector--may-international-worker-s-day-and-polygonal-world-map-symbol-vector-illustration.html?src=G2FBjZYQRjSWoiVtXKIb8g-1-54 )
                                                                                       1 May International Worker's Day


                       ( http://www.shutterstock.com/pic-268644776/stock-vector--may-worker-s-day-poster-flyer.html?src=G2FBjZYQRjSWoiVtXKIb8g-1-80 )
                                                                                       1 May Worker's Day Poster Flyer


                        ( http://www.shutterstock.com/pic-271260524/stock-vector-star-in-red-flags-hold-hands-may-worker-s-day.html?src=G2FBjZYQRjSWoiVtXKIb8g-1-68 )
                                                                                 Star in Red Flags Hold Hands, 1 May Worker's Day


                         ( http://www.shutterstock.com/pic-269536964/stock-vector--may-worker-s-day.html?src=G2FBjZYQRjSWoiVtXKIb8g-1-79 )
                                                                                                   1 May Worker's Day

Do đó, trong ngày kỷ niệm ngày Công Nhân Quốc Tế Cộng Sản 01/05 (International Workers' Day) – Cộng Sản Việt Nam gọi là ngày Lễ Lao Động Quốc Tế -Đôi khi; các cựu đảng viên Cộng Sản cuả Liên Sô cũ đi diễn hành cùng với cờ đỏ một ngôi sao vàng năm cánh – Một loại cờ biểu tượng cho Cộng Sản đệ tam quốc tế sau cờ búa liềm- Cũng như mặc áo màu đỏ sao vàng như hình dưới .Mặc dù biểu tượng nền đỏ sao vàng này thường được các cựu đảng viên cộng sản cuả Liên Xô cũ ít dùng hơn là biểu tượng buá liềm trên nền đỏ

HIỂN NHIÊN; TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CỘNG SẢN MÀ CÁC CỰU ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN NGA MANG CỜ ĐỎ SAO VÀNG NGAY TẠI LÃNH THỔ CUẢ LIÊN BANG XÔ VIẾT CŨ. THÌ CHỈ CÓ THỂ LÀ HỌ MANG LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG TIÊU BIỂU CHO GIAI CẤP CÔNG NÔNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ. KHÔNG THỂ NÀO HIỂU LÀ HỌ MANG QUỐC KỲ CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐƯỢC


                           VLADIVOSTOK, RUSSIA. MAY 1, 2016. People march in Vladivostok on International Workers' Day. Yuri Smityuk/TASS
                                                                              ( http://www.gettyimages.com/license/526763568 )

Hình dưới: Một tranh cổ động (Poster) trong trang “Những tranh cổ động của Liên Xô “ - Soviet Propaganda Posters - ( http://www.dieselpunks.org/profiles/blogs/soviet-propaganda-posters) có một băng rôn trong hình ghi bằng tiếng Nga. Hiển nhiên là cuả Liên Xô cũ. Có một bé trai cầm một lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu để cắm trên một trái địa cầu.Một lá cờ đỏ sao vàng khác nhỏ hơn được cắm trên chiếc xe quân sự đồ chơi. Phía dưới tranh cổ động này là hàng chử :” Tất cả thế giới sẽ trở thành cuả chúng ta. Bức tranh cổ động này cuả Zavyalo vào năm 1935 đã nói lên điều đó.” Quê hương Xã Hội Chũ Nghĩa cuả chúng ta muôn năm “…
Điều này chứng tỏ cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh lúc đầu phát xuất từ Liên Xô cũ . Và Liên Xô cũ có chủ trương nhuộm đỏ toàn thể thế giới . Muốn tất cả các quốc gia khác trên thế giới đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa và do Liên Xô cũ lãnh đạo . Do đó - cũng tương tự như biểu tượng búa liềm – Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.


http://api.ning.com/files/kqet2AoRh3fG43FqPC0lbi97lEC4uxPWTPcn4pcIYY7YcyY2eOi2ZboUD-kyLd1TinYBr-R0zRZBk9Y2MJ5fsqvTbsPyIm1b/P1935AllTheWorldWillBeOursbyZavyalov.jpg

Lễ kỷ niệm ngày Quốc Tế Lao Động cuả thế giới Cộng Sản mồng 1 tháng 5 tại Châu Âu .Các cựu đảng viên Cộng Sản mang cờ nền đỏ, một ngôi sao vàng và nắm tay ở chính giữa ngôi sao.Hiển nhiên. Các cựu đảng viên Cộng Sản tại Châu Âu không hề mang quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt nam. Nhưng họ mang lá cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.


                                                                                           May Day demonstrators in Turkey.
                                                              ( http://english.cntv.cn/2014/05/01/VIDE1398944526230744.shtml )

Tại thủ đô Chilê. Ngày Lao Động Quốc Tế May 1st của Cộng Sản Quốc Tế được diễn hành với cờ đỏ một ngôi sao vàng năm cánh và hình lãnh tụ Cộng Sản Nam Mỹ Che Guevara. Tất nhiên; các cựu đảng viên Cộng Sản Chilê mang cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế chứ không hề mang cờ đỏ sao vàng/quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.


                                                                  Protest held on International Workers' Day in Chile ( Hình thứ nhất )
                                                            ( http://news.xinhuanet.com/english/photo/2016-05/02/c_135328070.htm )

Hình dưới là quang cảnh cựu đảng viên Cộng Sản Thổ Nhĩ Kỳ tuần hành trong ngày Quốc Tế Công Nhân (International Workers Day) Mồng 1 tháng 5 (May Day). Tất cả cảm tình viên Cộng Sản này đều mặc áo và đội nón đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Đó chính là một biểu tượng của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế trước khi Đảng Cộng Sản VN dùng làm quốc kỳ .


                               International Workers Day march on May Day. Men & women of the Turkish MLKP get ready to march behind the banner
                          ( http://www.alamy.com/stock-photo-international-workers-day-march-on-may-day-men-women-of-the-turkish-27535817.html )

Hình dưới là một poster nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Kêu gọi tuần hành và picnic vào ngày lễ Lao Động Quốc Tế – Interrnational Workers Day - = May Day. Với hai chữ May và Day được thiết kế nằm ngang và dọc màu đỏ với ngôi sao vàng trong chữ A chung. Như vậy, nền đỏ sao vàng từng là biểu tượng cho giai cấp vô sản Công nông của Cộng Sản Đệ Tam quốc Tế .Sau đó Cộng Sản Việt Nam mới dùng làm Quốc Kỳ


                                                                       ( https://progressivekc.wordpress.com/author/stradacero/)

Trong trang mạng ( https://twitter.com/remittancegirl/status/726662570124304385 ) Một Blogger không phải người Việt Nam tên Remittance Girl đã cho đăng hình cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh nằm chính giữa như hình duới đây với lời chú thích: The sun is shining, my flag is out and flying. Happy International Workers Day!..Mặt trời chiếu sáng. Lá cờ của tôi được mang ra ngoài và tung bay. Xin chúc mừng ngày Công Nhân Quốc Tế.

Như vậy; thì qúa rỏ. Theo tác giả thì lá cờ đỏ sao vàng trong hình đó là cờ của phong trào Công Nông Quốc Tế của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế từ năm 1917.Chứ không phải Quốc Kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam
NHƯ VẬY. ĐỐI VỚI LIÊN SÔ CŨ. THÌ QÚA RÕ RÀNG: CỜ ĐỎ VỚI MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA PHONG TRÀO CÔNG NÔNG CỦA CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ.


                                                         The sun is shining, my flag is out and flying. Happy International Workers Da
                                                                  ( https://twitter.com/remittancegirl/status/726662570124304385 )

Vì chính lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh là một loại cờ của Phong Trào Công Nhân Quốc Tế Cộng Sản ; mà ngày lễ kỷ niệm là ngày Mồng 1 tháng 5 – May 1st – = May Day = Ngày Lao Động Quốc Tế Cộng Sản (Internatinal Workers’ Day). Cho nên có một tác giả đã viết một bài. Với tựa đề: “Phải chăng năm 1975 là năm tốt nhất cho ngày Lao Động Quốc Tế Cộng Sản (mồng 1 tháng 5 )“? Với câu chuyện Cộng Sản Việt Nam chiếm VNCH vào ngày 30/04/1975. – Tất nhiên ngày kế tiếp là ngày mồng 1 tháng 5 : May 1st = May Day. Trong bài có hình một lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên. Tác giả có ngụ ý nói cờ đỏ sao vàng vừa là Quốc Kỳ của Cộng Sản Việt Nam vừa mới chiếm miền Nam Việt Nam hôm trước , và cũng là cờ cuả phong trào Công Nhân Cộng Sản Quốc Tế nhân kỷ niệm ngày Lao Động Quốc Tế của Cộng Sản Quốc Tế vào ngày hôm sau May Day.


                                                                                         1975 For best year of May day ?
                                                                     ( http://reddebreksbowl.blogspot.com/2010_05_01_archive.html )

Trong một bức tranh tuyên truyền cổ động vào năm 1942 cho nhà máy chế tạo bom tại Ural cho Hồng Quân Liên Xô trong thế chiến thứ 2 . Với tựa đề :”Tranh cổ động tuyên truyền cuả Liên Xô vào năm 1942 cho thế chiến thứ 2 : Ural cho tiền tuyến “. Đã vẽ một  gầu chứa thép nung chảy tại nhà máy Ural đổ ra thành một trái bom cũng màu đỏ – nhưng có thêm một ngôi sao vàng năm cánh – để thả xuống xe tăng Đức. Tranh cổ động này đã khẳng định một điều : Nền đỏ có một ngôi sao năm cánh màu vàng là một biểu tượng cuả Hồng Quân Liên Xô cũ.


                                                                                               https://seek.rs/image/78159 
                                                                         ( https://www.pinterest.com/pin/296393219206618204/?lp=true )
                                                                         https://www.pinterest.com/pin/418553359096227670/ 
                                                                         https://www.pinterest.com/pin/129478558011267537/ 
https://www.alamy.com/stock-photo-ww2-soviet-vintage-russian-ww2-poster-urals-industry-working-for-the-176287236.html?pv=1&stamp=2&imageid=7D63741E-249C-469A-A876-8B9B22AAE249&p=66052&n=0&orientation=0&pn=1&searchtype=0&IsFromSearch=1&srch=foo%3dbar%26st%3d0%26pn%3d1%26ps%3d100%26sortby%3d2%26resultview%3dsortbyPopular%26npgs%3d0%26qt%3dsoviet%2520industry%26qt_raw%3dsoviet%2520industry%26lic%3d3%26mr%3d0%26pr%3d0%26ot%3d0%26creative%3d%26ag%3d0%26hc%3d0%26pc%3d%26blackwhite%3d%26cutout%3d%26tbar%3d1%26et%3d0x000000000000000000000%26vp%3d0%26loc%3d0%26imgt%3d0%26dtfr%3d%26dtto%3d%26size%3d0xFF%26archive%3d1%26groupid%3d%26pseudoid%3d%26a%3d%26cdid%3d%26cdsrt%3d%26name%3d%26qn%3d%26apalib%3d%26apalic%3d%26lightbox%3d%26gname%3d%26gtype%3d%26xstx%3d0%26simid%3d%26saveQry%3d%26editorial%3d1%26nu%3d%26t%3d%26edoptin%3d%26customgeoip%3d%26cap%3d1%26cbstore%3d1%26vd%3d0%26lb%3d%26fi%3d2%26edrf%3d0%26ispremium%3d1%26flip%3d0 

Một bích chương tuyên truyền cuả Liên Xô cũ về chiến thắng hồng quân Liên Xô cũ đẩy lùi quân Đức để tái chiếm lại các thành phố Stalingrad và Leningrad. Có hình những người lính Liên Xô cũ cầm cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Đó chính là quân kỳ biến thể cuả hồng Quân Liên Xô cũ. Trước quân kỳ nền đỏ sao vàng này là con số 27 La Mã. Có lẽ là số hiệu cuả binh đoàn Liên Xô đó. Tranh cổ động này chứng tỏ cờ đỏ sao vàng xuất phát từ Liên Xô cũ. Từng được Hồng Quân Liên Xô cũ dùng làm quân kỳ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.


                                                                          Soviet poster on the victory in Stalingrad Leningrad 1943
https://www.alamy.com/stock-photo-soviet-poster-on-the-victory-in-stalingrad-leningrad-1943-russian-109924765.html?pv=1&stamp=2&imageid=1FBB0CC2-54A0-4E74-B514-504244828CBA&p=16611&n=0&orientation=0&pn=1&searchtype=0&IsFromSearch=1&srch=foo%3dbar%26st%3d0%26pn%3d1%26ps%3d100%26sortby%3d2%26resultview%3dsortbyPopular%26npgs%3d0%26qt%3dsoviet%2520russian%2520poster%26qt_raw%3dsoviet%2520russian%2520poster%26lic%3d3%26mr%3d0%26pr%3d0%26ot%3d0%26creative%3d%26ag%3d0%26hc%3d0%26pc%3d%26blackwhite%3d%26cutout%3d%26tbar%3d1%26et%3d0x000000000000000000000%26vp%3d0%26loc%3d0%26imgt%3d0%26dtfr%3d%26dtto%3d%26size%3d0xFF%26archive%3d1%26groupid%3d%26pseudoid%3d%26a%3d%26cdid%3d%26cdsrt%3d%26name%3d%26qn%3d%26apalib%3d%26apalic%3d%26lightbox%3d%26gname%3d%26gtype%3d%26xstx%3d0%26simid%3d%26saveQry%3d%26editorial%3d1%26nu%3d%26t%3d%26edoptin%3d%26customgeoip%3d%26cap%3d1%26cbstore%3d1%26vd%3d0%26lb%3d%26fi%3d2%26edrf%3d%26ispremium%3d1%26flip%3d0

                                                                                                       

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
Dưới đây là một cái kẹp nghệ thuật (Clipart) in hình lãnh tụ Lê Nin cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế trên nền đỏ có 4 ngôi sao vàng năm cánh ở bốn góc. Hiển nhiên sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng của Liên Xô cũ hay cuả Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin.


                                                                                                Communist Party Clipart
                                                                     ( http://clipart-finder.com/clipart/CommunistParty931.html )

Chương trình phát thanh của những cựu cán bộ Cộng Sản Liên Xô cũ với hình lãnh tụ Liên Xô Lê Nin và headphone trên nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy qúa rõ. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ .Quốc kỳ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh có nguồn gốc phát xuất từ Liên Xô cũ. Qua Trung Cộng trước khi tới Việt Nam


                                                                                         http://acksisofevil.org/346.html

Một poster của Liên Xô cũ chào mừng loại phi cơ phản lực đầu tiên của Liên Xô ra đời với cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới.Hiển nhiên. Điều này nói lên ý nghĩa cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh là một loại cờ mà Hồng Quân cuả Liên Xô cũ từng dùng . Nó mang tính chất cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế trước khi Cộng Sản Việt Nam rước về làm Quốc Kỳ


                                                                        …. Airplanes are Mig fighter jets flying at supersonic speed.
                                    ( http://www.gettyimages.com/detail/illustration/soviet-era-propaganda-poster-style-royalty-free-illustration/165050588 )


                                                                   http://stoppingsocialism.com/2018/07/why-marxs-socialism-is-evil/

Các ngôi sao giữa các lá cờ nền đỏ trong poster trên màu vàng nhưng hơi ngã màu cam. Thật ra. Trong các hình Quốc Kỳ Cộng Sản VN thì đôi khi ngôi sao giữa lá cờ đỏ cũng có màu vàng nhưng hơi cam như hình dưới đây:


                                                                           ( https://www.pinterest.com/uniquecatt/world-flags/ )
                                                                       ( https://www.pinterest.com/pin/380132024767457598/)

Một poster tuyên dương một anh hùng lao động của Liên Sô với Huân Chương Sao Vàng-“ Búa Liềm” -Huy hiệu Anh Hùng Lao Động Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Sô – với poster nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh lớn ở phía sau. Như vậy là qúa rỏ ràng Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một trong các biểu tượng của giai cấp công nông cạnh biểu tượng búa liềm; sau đó qua Việt Nam để trở thành cờ Nam Kỳ khởi nghĩa. Và rồi nó đã đi qua Trung Cộng trước khi tới VN để trở thành quốc kỳ cuả Cộng Sản VN.


                                                 ( http://vintagem.deviantart.com/gallery/39393746/Agricultural-posters-prints-graphic-art  )
                                                            ( http://vintagem.deviantart.com/art/Soviet-poster-Agriculture-326074421 )

Một poster về chương trình không gian của Liên Xô cũ .Hình do một hoạ sĩ còn luyến tiếc Liên Xô cũ vẽ một phi thuyền không gian cuả Liên Xô cũ trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh với chú thích : A flag for Space Communists : Cờ cuả (chương trình) không gian Cộng Sản. Nếu ngôi sao vàng trên nền đỏ không từng là một trong các loại cờ của Liên Xô cũ, thì họ đã không vẽ như vậy. Cộng Sản VN không hề có chương trình không gian thám hiểm vũ trụ. Cho nên cờ hình đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh này không thể nào là biểu tượng của cờ Đảng Cộng Sản VN. Chỉ có thể là một loại cờ cuả Liên Xô cũ từng dùng. Trước khi thành cờ Nam kỳ khởi nghĩa và Quốc Kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam


                                                                                               A flag for Space Communists
                                                    ( https://www.reddit.com/r/vexillology/comments/3fifv9/a_flag_for_space_communists/ )

Trong một trang mạng trình bày về những biểu tượng không gian cuả Liên Bang Xô Viết cũ (Ussr Space Program Logo ). Có một Logo vẽ hình một hỏa tiễn không gian cuả Liên Xô cũ trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh.Hiển nhiên; nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Chắc chắn; không thể nào lý giải rằng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trong hình phi thuyền không gian với chú thích Soviet Space Program Logo (biểu tượng không gian cuả Liên Bang Xô Viết) là cờ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được. Cờ Nam Kỳ khởi nghĩa. Và sau đó là cờ cuả mặt trận Việt Minh cũng nền đỏ sao vàng là do có nguồn gốc từ Liên Xô cũ.

/
                                                                                             Soviet Space Program Logo
                                                                  ( http://pics-about-space.com/ussr-space-program-logo?p=5 )

Trong một trang cuả ebay rao bán phù hiệu cuả chương trình không gian cuả Liên Xô cũ. Trong đó có một phù hiệu  được chia làm 2 phần. Bên phải là biểu tượng cuả quốc kỳ Liên Xô cũ gồm búa liềm vàng và ngôi sao đỏ viền vàng. Bên trái chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Hiển nhiên phủ hiệu không gian Liên Xô cũ này đã nói lên một ý nghĩa : Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ


                                                                             Interkosmos 1980 Russia Space Program Round Patch
https://www.ebay.ca/itm/Interkosmos-1980-Russia-Space-Program-Round-Patch/112426919521?hash=item1a2d2aa661:g:qEYAAOSwH09ZL3bD

Chân dung bốn lãnh tụ Cộng Sản trên nền đỏ và chữ “Sao Vàng“ (Yellow star) cùng với ngôi sao màu vàng thay cho mẫu tự A. Hiển nhiên nền đỏ với ngôi sao vàng là biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế xuất phát từ Liên Sô; không thể nào mang nghĩa là 4 lãnh tụ Cộng Sản Quốc Tế và quốc kỳ của Đảng CS VN. Quốc kỳ Cộng Sản VN cũng nền đỏ sao vàng vì thuộc về thế giới Cộng Sản. Quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam chẳng qua là sao chép y khuôn 1 loại cờ của Liên Xô từng dùng.


                                                                                              https://brej.org/yellow_star/ 

Trong một bích chương ngày hôm nay cuả nước Nga nói về ngày “ Bảo vệ đất nước” Defender of the Fatherland Day 23/02/2017. Có in hình một người lính Nga ngày hôm nay cầm súng AK với quốc kỳ Nga bên phải. Nhưng bên trái hình; sau lưng người lính Nga có ngôi sao vàng trên nền đỏ. Đó chính là quân kỳ biến thể cuả Hồng Quân Liên Xô cũ.


                                                                                             http://suhis-israel.tripod.com/

Hình dưới là một số biểu tượng của Liên Xô cũ : Búa liềm vàng trên nền đỏ. Buá liềm vàng và ngôi sao viền vàng trên nền đỏ ( Cờ cuả Liên Xô cũ ). Ngôi sao đỏ ( không có màu nền).Và ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Hiển nhiên; nền đỏ sao vàng là một trong các biểu tượng của Liên Xô cũ.


                                                                                                        Communist Set
                                                         ( http://www.istockphoto.com/vector/communist-set-gm167593430-17370761 )

Hình dưới vẽ hai người lính đang thổi kèn: Người lính bên trái cầm cờ đỏ trơn biểu tượng cho giai cấp vô sản cuả Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế với ghi chú : Hồng Quân (Red Army) . Hình người lính bên phải được ghi chú là : Soviet Army : Lính cuả Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Víết cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế cuả Lê Nin .
Còn hàng chử phía dưới ghi rõ : Bên trái : Workers' and Peasants' Red Army = Hồng Quân Công nông (cuả Trung Cộng) .Lá cờ cạnh người lính cuả Liên Xô cũ bên phải là quốc kỳ Liên Xô cũ có hình búa liềm và ngôi sao vàng “ đặc” là 2 biểu tượng cho 2 giai cấp công nông cuả Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế. Và đồng thời cũng có một lá cờ nhỏ nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cột vào kèn. Qúa rõ ràng. Cờ nền đỏ có búa liềm hoặc với một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa đều là những biểu tượng cho 2 giai cấp vô sản công nông của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế cuả Liên Xô cũ. Riêng cờ nền đỏ sao vàng đã được liên Xô dùng rộng rãi trước khi Cộng Sản Việt Nam rước về làm cờ Nam Kỳ khởi nghĩa và rồi là quốc kỳ


                                                                                              Red Army, Soviet Army
                                                                              Workers' and Peasants' Red Army, Soviet Army.
                                                        ( http://the-black-cat.deviantart.com/art/Red-Army-Soviet-Army-346176010 )

Hình dươi : Lon (quân hàm) của Hồng Quân Liên Xô cũ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ


                                                  https://www.etsy.com/listing/534572971/red-army?ref=landingpage_similar_listing_bot-5

Hình dưới : Hình cuả một cựu đảng viên Cộng Sản vẽ một nhân vật đội nón đỏ có hình buá liềm vàng – Tất nhiên là biểu tượng cho giai cấp công nông cuả Cộng Sản Đệ Tam quốc Tế – Nhưng cầm cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu với chú thích : " Một ngôi sao cho mỗi đồng chí ". Hiển nhiên. Cờ đỏ sao vàng là một loại cờ mà Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế dùng cũng để biểu tượng cho giai cấp công nông bên cạnh biểu tượng búa liềm.Quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam giống y hệt như vậy chẳng qua là sao chép nguyên mẫu cuả một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ.


                                                                                         A STAR PIECE FOR EVERY COMRADE
                                                  ( http://www.deviantart.com/art/A-STAR-PIECE-FOR-EVERY-COMRADE-281559491 )

Một nhân vật khác ; được đặt tên là đồng chí Arthur - Dưới nét vẽ cuả một hoạ sĩ còn luyến tiếc chủ nghĩa Cộng Sản đã không còn – hai tay cầm búa và liềm -Hiển nhiên là biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế- Nhưng trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu – Y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam thời kỳ đầu tiên .Hiển nhiên; cũng như búa liềm; ngôi sao năm cánh cạnh thẳng hay cong bầu trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế; phát xuất từ liên Xô cũ mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

                                                                                Comrade Arthur has some COMMUNISM for you


                                    ( https://www.reddit.com/r/FULLCOMMUNISM/comments/3jd1xh/comrade_arthur_has_some_communism_for_you/ )

Hình dưới : Một bộ 5 người lính Hồng Quân Liên Xô cũ làm bằng gỗ. Đại đa số “ Búp bê “ Hồng Quân liên Xô cũ này được vẽ một ngôi sao đỏ trên trán. Nhưng vẫn có một “ Búp bê “ Hồng quân Liên Xô cũ được vẽ một ngôi sao vàng trên trán màu đỏ. Hiển nhiên. Nền đỏ sao vàng là một biến thể cuả quân Kỳ Hồng Quân Liên Xô cũ


                                                          Vintage Soviet Union USSR Glasnost Set of 5 Russian Red Army Nesting Dolls
                                              https://picclick.com/K-Vintage-Soviet-Union-USSR-Glasnost-Set-of-352081355862.html 

 
                                                              Vintage Motorcycle Scooter CCCP Russian Red Open Face helmet NEW
                        ( http://www.ebay.com/itm/Vintage-Motorcycle-Scooter-CCCP-Russian-Red-Open-Face-helmet-NEW-/131089250131)    
ebay rao bán một nón bảo hiểm cuả người đi xe gắn máy thời Liên Xô cũ nhưng còn tốt. Nón màu đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu và 4 chử CCCP = Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết


                                https://www.redbubble.com/people/sovietstuff/works/28337853-soviet-cccp-and-star?p=iphone-case&rel=carouse
Một trang mạng rao bán một cái bao cho điện thoại cầm tay (Cell phone cover) màu đỏ có 4 chử CCCP và một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Bang Xô Viết cũ.

Hình dưới :Một hình ảnh mang tính cách giả dụ bao gồm Giáo hội Công Giáo và thế giới Cộng Sản. Gồm một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ và một thập giá đỏ giữa ngôi sao vàng với hàng chử “ Yellow communist star and cross “ (Ngôi sao vàng Cộng Sản và thập giá). Hình này chứng tỏ tác giả xác nhận ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả thế giới Cộng Sản


                                                     Yellow communist star and cross. Metaphor of head of roman catholic church
https://www.shutterstock.com/image-vector/yellow-communist-star-cross-metaphor-head-465341540?src=oAU_4JABoA6rkA1FPop7SQ-1-23
                                                                                     https://www.fotolia.com/id/117725863#

Trong Facebook ngày hôm nay. Có một trang mang tên " Chợ Liên Bang Xô Viết " (CCCP Market) nền đỏ sao vàng. Hiển nhiên. Nền đỏ với một ngôi sao vàng là một biểu tượng của Liên Bang Xô Viết cũ


                                                                                     https://www.facebook.com/CCCPMarket/

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
NĂM 1924. CƯ DÂN TIỂU BANG OKLAHOMA CUẢ HOA KỲ ĐÃ BIẾT RẤT RÕ CỜ ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH LÀ CỜ CỦA CỘNG SẢN NGA


Xin mọi người vào trang mạng nói về lá cờ của Tiểu Bang thứ 46 của Hoa Kỳ Oklahoma : The Oklahoma State Flag
( http://www.netstate.com/states/symb/flags/ok_flag.htm )
Đọc lịch sử lá cờ cuả tiểu bang thứ 46 Oklahoma của Hoa Kỳ trong trang mạng này, Để thấy rõ là vào năm 1924 – 6 năm trước khi cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam có mặt tại VN – Thì lá cờ đầu tiên của tiểu bang Oklahoma nền đỏ có một ngôi sao trắng năm cạnh ở chính giữa và số 46 nằm trong ngôi sao đã không được (cư dân Oklahoma ) ưa thích nữa vì lá cờ nền đỏ có một ngôi sao trắng của tiểu bang bắt đầu trông giống tương tự như một biểu tượng của Cộng Sản sau cách mạng tại Nga năm 1917.Cho nên họ đã yêu cầu chính quyền tiểu bang thay đổi lá cờ của tiểu bang hiện đang dùng khi đó …bằng một lá cờ khác. Để mọi người khỏi lầm lẫn là tiểu bang Oklahoma có cờ giống cờ Cộng Sản Nga.

The first Oklahoma State Flag flew from 1911 - 1925. It is said that the flag began to fall into disfavor after the Russion Revolution in 1917. The Red flag and single white star began to be too closely associated with symbols of Communism.

Trong trang mạng trên thì chỉ ghi : Sau cuộc “cách mạng“ tại Nga năm 1917. Hình dạng lá cờ (cuả tiểu bang Oklahoma ) được nhận ra là tương tự như biểu tượng của Cộng Sản ( Tất nhiên là Cộng Sản Nga). after the Russion Revolution in 1917. The Red flag and single white star began to be too closely associated with symbols of Communism
Nói rằng lá cờ của tiểu bang được nhận thấy là giống như một biểu tượng cuả Cộng Sản Nga. Thì tất nhiên có ý nghĩa : Lá cờ đầu tiên của tiểu bang Oklahoma nền đỏ có một ngôi sao năm cánh ở giữa đã được nhận ra là giống như lá cờ của Cộng Sản Nga sau cuộc '’cách mạng" 1917.

Còn trong trang mạng Some Oklahoma Flag History cuả tiểu bang Oklahoma cuả Hoa Kỳ (http://www.oocities.org/athens/3250/ok/okflag.html )
thì ghi : ..After the Russian Revolution in 1917, flags with a field of red and the single star became associated with Communism. In 1924 a contest was held to select a new design for the Oklahoma flag.. Sau cuộc " Cách mạng " Nga vào năm 1917. Những lá cờ (Trong đó có cả cờ của tiểu bang Oklahoma) có nền đỏ và một ngôi sao đã bắt đầu "liên quan " đến Cộng Sản.Vào năm 1924 một cuộc thi được tổ chức để chọn một mẫu cờ mới cho tiểu bang Oklahoma (để loại bỏ cờ cũ nền đỏ có một ngôi sao năm cánh giống như cờ của Cộng Sản Nga)

Còn trong Flag of Oklahoma (https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Oklahoma ) thì ghi :.. to replace the flag, as red flags were closely associated with communism…để thay thế cờ, như những cờ đỏ có liên quan gần với Cộng Sản..

Còn trong hình dưới đây trong ( http://slideplayer.com/slide/8939320/ )SlidePlayer 3/20 ....
đã in rõ lá cờ của Cộng Sản của nước Nga đó có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa cờ. Hiển nhiên. Đó là cờ tượng trưng cho đảng Cộng Sản Liên Xô; cũng là một trong các lá cờ của giai cấp vô sản của Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế ;Cũng là một biểu tượng của Xã Hội Chũ Nghiĩa; tương đương với cờ búa liềm..
Hàng chử trong hình: Sau cuộc “cách mạng“ tại Nga năm 1917. Lá cờ cũ (của tiểu bang Oklahoma trước năm 1924) đã bắt đầu trông rất giống như một lá cờ Cộng Sản (Tất nhiên là Cộng Sản Nga).
Do đó. chắc chắn 100% là cờ đỏ có một sao vàng năm cánh chính giữa là một loại cờ mà Liên Sô cũ đã dùng.


                           SlidePlayer 3/20: AFTER THE 1917 RUSSIAN REVOLUTION, THEIR OLD FLAG BEGAN TO LOOK TO MUCH LIKE A COMMUNIST FLAG
                                                                                     ( http://slideplayer.com/slide/8939320/ )


MỘT SỰ THẬT LỊCH SỬ QÚA HIỂN NHIÊN RÕ RÀNG. QUỐC KỲ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ CỜ ĐỎ VỚI MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH Ở CHÍNH GIỮA LÀ MỘT LOẠI CỜ MÀ LIÊN XÔ CŨ ĐÃ TỪNG DÙNG SAU KHI CỘNG SẢN NGA NẮM CHÍNH QUYỀN VÀO NĂM 1917


Một tiểu thuyết mang đề tựa : The Communist Invasion Of America (Cộng Sản xâm lăng Mỹ Châu )..có hình một ngôi sao vàng. Tác giả cũng biết rõ ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc Tế.


                                                                            ( http://concienciaradio.com/ab/cia_mex_china_ports.htm )

Hình dưới : Lá cờ chung của khối Cộng Sản khu vực trung Mỹ châu : Communist Regional of Central America (RCCA). Lá cờ có ½ mang sọc màu xanh trắng là những màu phổ biến trên các quốc kỳ các quốc gia trung Mỹ. Ngoài ra; lá cờ cuả khối Cộng Sản khu vực trung Mỹ Châu này có ½ còn lại là màu đỏ sao vàng. Hiển nhiên; nền đỏ sao vàng này là biểu tượng của Cộng Sản đệ tam quốc tế bên cạnh màu xanh trắng cuả các quốc gia trung Mỹ


                                                                                   http://nicaraguaroja-comunistas.blogspot.com/
                                                              http://laverdad-pcs.blogspot.com/2012/04/surge-la-regional-comunista-de-centro.html
                                     http://1.bp.blogspot.com/-QSJ_SdcV68c/T3zGK1QA0BI/AAAAAAAAADI/lLPXMI3GkGM/s1600/RCCA.png

Hình dưới: Các binh sĩ Cộng Sản của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc trước kia đang diễn hành trước ngôi sao Xô Viết màu vàng trên nền đỏ tại thủ đô Prague ( Praha) nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập tiểu bang Czech ( sau này là Cộng Hòa Séc – Khi đó còn nằm trong Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc cùng với Slovakia vào năm 1948 ). Để phản kháng lại thời gian từ October 28, 1989, là lễ kỷ niệm khởi sự của cuộc Cách Mạng Nhung vài tháng tiếp theo đó, khiến cho chính quyền Cộng Sản ( Tiệp Khắc ) bị sụp đổ.
Tấm hình này cho thấy một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một trong các biểu tượng cuả Liên Xô cũ.


                                                                                   https://www.gettyimages.no/license/583308678
https://www.gettyimages.no/detail/news-photo/rows-of-soldiers-march-in-front-of-a-large-soviet-star-in-news-photo/583308678#/rows-of-soldiers-march-in-front-of-a-large-soviet-star-in-prague-the-picture-id583308678

Trang www.versobooks.com trong chương giới thiệu về sách viết về Cộng Sản ( quốc tế ) đã giới thiệu một cuốn sách với tên tựa đề là :” Pocket Communist ” (Túi tiền cuả Cộng Sản) – Hiển nhiên là Cộng Sản quốc Tế. Bìa sách màu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Điều này nói lên một ý nghĩa rất rõ ràng : Cũng như búa liềm vàng. Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


                                                                        https://www.versobooks.com/series_collections/11-pocket-communism

Hình dưới : Ebay rao bán 1 bộ 4 cái bật lữa hiệu Zippo có in hình ghép của Liên Xô cũ . Cái đầu tiên là các hình ghép nhà thờ chánh toà Thánh Basil tại Moscow Liên Xô. Có hình búa liềm ngay chính giữa và nền đỏ sao vàng bên phải cũng như ở trên cao. Như vậy cũng như biểu tượng búa liềm; ngôi sao vàng năm cánh cũng là một biểu tượng của Liên Xô cũ.                                                 https://www.ebay.com/itm/Zippo-Russia-USSR-4-Lighter-Set-Chrome-/371886885739

Trong trang rao bán các loại “ Nón Cộng Sản “ ( Communist Hat Stock Photo) . Có hình một cái nón vải có đính nền đỏ với một ngôi sao vàng ở phứa trên. Coi các từ khóa (Tag) thì thấy các từ : Communist ( Cộng Sản ); Communism ( Chủ nghĩa Cộng Sản ); socialist (xã hội chủ nghĩa ) ; socialism (chủ nghĩa xã hội ); marxist (chủ nghĩa Mác ).Mà hoàn toàn không có từ VietNam hay Communist Vietnamese. Do đó. Cái nón có huy hiệu nền đỏ sao vàng này không thể là nón cuả Cộng Sản Việt Nam cho được. Mà nền đỏ sao vàng này biểu tượng cho chủ nghĩa Cộng Sản cuả đệ tam quốc tế


                                                                   https://www.canstockphoto.com/communist-hat-2957502.html

Trong trang http://www.thesovietrussia.com/ chuyên rao bán những sản phẩm cuả Liên Xô cũ. Có rao bán một kiểu nón cho cầu thủ bóng chày. Ngoài búa liềm vàng ở trên cao. Phía lưỡi trai cuả nón có sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Các chử Russian Soviet CCCP chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ


                                                            http://www.thesovietrussia.com/russian-soviet-cccp-baseball-cap-red-communist


                                                                   https://thumbs.dreamstime.com/x/star-bacground-5804564.jpg
                                                                ( http://static9.bigstockphoto.com/thumbs/4/3/3/large2/3344979.jpg )
 Trong trang :" Ngôi sao vàng Cộng Sản " (Yellow Communist Star) https://superstarfloraluk.com/3425159-Yellow-Communist-Star.html có hình một ngôi sao vàng năm cánh tỏa các tia sáng trên nền đỏ. Như vậy; ý nghĩa rõ ràng là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
Hình dưới là nắp của chai nước ngọt mang tên Leninade Soda (Nước Soda Lê Nin) màu đỏ có ngôi sao vàng được rao bán như đồ lưu niệm làm vòng đeo cổ. Hiển nhiên, sao vàng trên nền đỏ của loại nước ngọt mang tên lãnh tụ Liên xô là Lê Nin ( Leninade ) và có 4 chữ CCCP là nhóm chữ viết tắt của Cộng Hoà XHCN Liên Bang xô Viết theo tiếng Nga...thì chỉ có thể biểu tượng cho Liên Sô cũ. Hoàn toàn không thể nào là một biểu tượng cho một nước VN Cộng Sản. Quốc kỳ Cộng Sản VN giống y hệt là do thuộc dòng giống Cộng Sản đệ tam quốc tế; Không phải dòng giống dân tộc Việt Nam


                                                                   CCCP Leninade soda bottle cap top yellow star red necklace
                                                                     https://www.pinterest.com/pin/104990235040368542/
                                                                 

                                              ( https://img0.etsystatic.com/046/0/10442757/il_340x270.702144642_h5q6.jpg )

Một poster cuả LiênXô cũ cho thấy hình 2 công nhân hoả xa. Người công nhân bên trái tóc vàng cầm quốc kỳ Liên Xô cũ; người công nhân bên phải tóc đen ; cổ áo theo kiểu Trung Hoa; cầm quốc kỳ Trung Cộng. Cả hai đứng trước một đầu máy xe lửa sơn màu đỏ có một ngôi sao vàng trước đầu máy – Có lẽ đây là một poster của Liên Xô cũ cổ động cho việc Liên Xô cũ thành lập tuyến đường sắt từ Liên Xô sang Trung Cộng – Nhưng poster bằng tiếng Liên Xô. Như vậy một ngôi sao vàng trên nền đỏ ngoài ý nghĩa là biểu tựơng cho Liên Xô cũ ra ; còn là biểu tượng cuả giai cấp công nhân. Trong trường hợp  này là công nhân hỏa xa (đường sắt)


                                                                                 Soviet propaganda poster with railway workers and a train
https://www.redbubble.com/people/amoromniavincit/works/30786771-soviet-propaganda-poster-with-railway-workers-and-a-train?cat_context=u-prints&grid_pos=7&p=poster&rbs=1fd31dc7-6655-4b83-a1ec-7b7f33b885a5&ref=shop_grid

https://www.ebay.co.uk/itm/PROPAGANDA-SOVIET-USSR-TRAIN-FLAG-RED-COMMUNISM-FRAMED-ART-PRINT-MOUNT-B12X4610-/152089395972
https://www.ebay.com/itm/VINTAGE-AD-PROPAGANDA-SOVIET-USSR-TRAIN-FLAG-RED-COMMUNISM-FRAMED-PRINT-F97X5991-/272675027705 
https://www.ebay.es/itm/VINTAGE-AD-PROPAGANDA-SOVIET-USSR-TRAIN-FLAG-RED-COMMUNISM-FRAMED-PRINT-F12X5991-/272675769735 

Một poster mang tên “ Lenin's Funeral Train “ ( Chiếc xe tang cuả Lê Nin ) trong trang “ Soviet poster” có hình chiếc xe lữa được dùng làm chiếc xe tang cuả Lê Nin có hình ngôi sao vàng năm cánh lớn ở đầu toa máy.


                                                                                                    Lenin's Funeral Train
https://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g298484-d2342338-i67226140-Lenin_s_Funeral_Train-Moscow_Central_Russia.html

Các “Phiếu “quảng cáo cho chuyến xe lửa Vodka từ Moscow (Mạc Tư Khoa) đi Bắc Kinh màu đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Chắc chắn là phiếu quảng cáo này mang biểu tượng của Liên Sô cũ và không hề mang ý nghĩa là phiếu quảng cáo này mang màu cờ của Cộng Sản Việt Nam mặc dù giống nhau y hệt
(https://russkievodkarailways.wordpress.com/tag/merchandising-vodka-train/)
                                                                                                   
                                                                      ( https://www.pinterest.com/pin/382454193334933598/)

                                             ( https://russkievodkarailways.wordpress.com/tag/merchandising-vodka-train/#jp-carousel-2117)

                                             ( https://russkievodkarailways.wordpress.com/tag/merchandising-vodka-train/#jp-carousel-2124)


                                              ( https://russkievodkarailways.wordpress.com/tag/merchandising-vodka-train/#jp-carousel-2122 )

Một poster quảng cáo cho ngành hoả xa cuả Liên Xô cũ có hình một chiếc xe lữa sơn màu đỏ chạy dưới một lá cờ buá liềm. Nhưng đầu máy xe có một ngôi sao vàng năm cánh cùng 4 chử CCCP. Như vậy. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cho Liên Xô cũ và cho giai cấp công nhân. Trong trường hợp này là công nhân ngành hỏa xa.


http://www.forocomunista.com/t34243p10-imagenes-logos-carteles-fotos-y-demas 
http://www.krasnoyeznamya.ru/picd.php?vrub=rm&pid=11&picid=2822 
https://www.liveauctioneers.com/item/9540477_082202-soviet-train-poster-color-offset-litho-1957 

Thêm một bằng chứng hiển nhiên là sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng Liên Bang Sô Viết cũ thường dùng:

Trong bài viết: ”Hoạt cảnh Giáng Sinh tại Nga: Một câu chuyện về hai nhân vật Joseph”(RUSSIAN NATIVITY PLAY: A TALE OF TWO JOSEPHS) . Với lời mở đầu: Chuyện gì xảy ra trong một hoạt cảnh Giáng Sinh khi mà Joseph Stalin (lãnh tụ Liên Xô sau Lê Nin) được biết đến nhiều hơn là Joseph trong Kinh Thánh ( Thánh Giuse).

Chuyện kể một nam sinh 12 tuổi – Chắc hẳn là con của một gia đình cựu đảng viên Cộng Sản Nga—được giao nhiệm vụ đóng vai Thánh Giuse ( Joseph) trong hoạt cảnh Giáng Sinh của trường. Cậu học sinh này— Có lẽ theo lệnh của bố mẹ — Giả vờ hiểu lầm nhân vật có tên Joseph trong Kinh Thánh là lãnh tụ Joseph Stalin của Liên Xô cũ; cho nên thay vì mặc y phục của Thánh Giuse. Cậu ta mặc y phục của lãnh tụ Liên Xô cũ Joseph Stalin trong hoạt cảnh.. Hình chụp dưới là cậu học sinh cố ý giả vờ này trong y phục Joseph Stalin với bộ râu giả cùng với biểu tượng của Liên Xô cũ là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ


Hình cậu học sinh 12 tuổi hóa trang thành lãnh tụ Liên Xô Joseph Stalin với một biểu tượng của Liên Xô cũ là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ thay vì mặc đồ hoá trang của Thánh Giuse trong hoạt cảnh Giáng Sinh của trường.
http://www.frontpagemag.com/fpm/248317/russian-nativity-play-tale-two-josephs-oleg-atbashian
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2887915/Stalin-Russian-schoolboy-audience-hysterics-turning-Soviet-dictator-instead-Joseph-Nazareth.html                                                                                         
 Hoá trang thành một cựu lãnh tụ Liên Xô; thì biểu tượng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa cầm trên tay nhất định phải là một biểu tượng của Liên Xô cũ. ngôi sao vàng trên nền đỏ chính là tiêu biểu cho đảng Cộng Sản Nga. Không thể nào suy diễn là cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản VN được

Một poster – chắc hẳn của các cựu đảng viên Cộng Sản Liên Sô còn nuối tiếc “chế độ cũ”- Kêu gọi hãy “Trở về lại với Liên Bang Sô Viết“ (Back in the CCCP) với nền đỏ và mỗi ngôi sao vàng cạnh bầu nằm ở mỗi góc dưới. Là vì kêu gọi “Trở về lại với Liên Bang Sô Viết“ (Back in the CCCP) thì tấ́t nhiên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trong poster này chỉ có thể là biểu tượng của Liên Bang Sô Viết cũ. Không thể nào là cờ của Mặt Trận Việt Minh, sau trở thành quốc kỳ của Cộng Sản VN. Có giống nhau chăng nữa chẳng qua là Cộng Sản VN rập khuôn mẫu mã của đàn anh. Từ Liên Sô cũ rồi qua đến Trung Cộng; trước khi du nhập vào VN.


                                                                                   ( http://weheartit.com/entry/group/1805758)

Một giấy dán tường (wallpaper) của Cộng Sản Liên Sô in hình các lãnh tụ Cộng Sản, phía dưới là nền đỏ có một sao vàng ở mỗi góc và có chữ CCCP (Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Sô Viết). Điều này chứng tỏ nền đỏ có sao vàng năm cánh hiển nhiên là một biểu tượng của Cộng Sản đệ tam Quốc Tế, xuất phát từ Liên Sô cũ.


                                                                http://miketysontattoos.blogspot.com/2011/06/cccp-wallpaper_25.html

Hình dưới là một cái áo thun đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa như là áo có màu cờ của Cộng Sản Việt Nam. Nhưng thật ra được chú thích là: Red Army Soviet Yellow Star Cotton T Shirt: Áo thun vải của Hồng Quân Xô Viết với ngôi sao vàng.


                                                                       Hot Mens Red Army Soviet Yellow Star Cotton T Shirt
                                   http://www.ebay.com.au/itm/Hot-Mens-Red-Army-Soviet-Yellow-Star-Cotton-T-Shirt-Print-Round-Neck-Top-Size-L-/161997454214


                      http://www.terapeak.com/worth/cccp-with-soviet-star-russian-x-large-t-shirt-soviet-union-kgb-moscow-cold-war/391283377281/


                                                                            Kalashnikov AK47 T-Shirt - Soviet AK-47 Gun Shirt Rifle
                                            https://www.etsy.com/listing/481930473/kalashnikov-ak47-t-shirt-soviet-ak-47?ref=market

Một trang mạng chuyên rao bán T-shirt tên Tostadora ( http://www.latostadora.com/ ) tại Anh Quốc. Đã có trang chuyên rao bán những loại T-shirt có in những biểu tượng của Liên Sô cũ ( http://www.latostadora.com/cccp ) . Và hình trên đầu trang đó có khuôn mặt một người lính Liên Sô cũ trên một dãi (banner) nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh và 4 chữ cái CCCP (Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Sô Viết). Hiển nhiên, trang quảng cáo bán các T-shirt có in các biểu tượng Liên Sô cũ thì - một ngôi sao vàng năm cánh - trên nền đỏ của cái banner phải chắc chắc 100% là một biểu tượng của Liên Sô cũ.


                                                                                           ( http://www.latostadora.com/cccp )

Trên đầu của trang wed: http://vivacommunism.blogspot.com/  (Cộng Sản muôn năm) – Chắc hẳn của các cựu đảng viên Cộng Sản Liên Sô nuối tiếc chủ nghĩa Cộng Sản. Có hình một ngôi sao vàng năm cánh nằm giữa nền đỏ với 2 chử Revolution (Cách Mạng) hai bên.Lời than thở: ”Chủ nghĩa Cộng Sản đã nguội rồi“ được in trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên có ý than thở chủ nghĩa Cộng Sản tại Liên Sô cũ đã tàn rồi. Do đó, nền đỏ sao vàng hiển nhiên là để tiêu biểu cho Liên Xô cũ.


                                                                                               Communism, It is cool now
                                              ( http://vivacommunism.blogspot.com/2008/04/communist-sickle-and-hammer-wallpaper-2.html )
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
Sao vàng cạnh bầu trên nền đỏ nằm trong vòng màu vàng. Được ghi chú rõ ràng : CCCP (USSR) = Một biểu tượng của Liên Sô cũ  = Một biểu tượng của Cộng Sản đệ tam Quốc Tế.


                               ( http://www.shutterstock.com/pic-100371839/stock-vector-cccp-ussr.html?src=Ud53XEN-iOhVGppKpfInMA-1-18 )
                                                                          ( http://www.shutterstock.com/s/cccp/search-vectors.html )

Một bích chương cổ động cho công trình xây dựng tại Liên Xô cũ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ


                                               Vector Illustration of a fist held high in the style of Russian Constructivist propaganda posters.
                      https://www.shutterstock.com/image-vector/vector-illustration-fist-held-high-style-115026841?src=5haU4apYwCpMk4bXjTkX4g-9-19

Trong “ kho” chứa các biểu tượng về các loại ngôi sao của Liên Sô cũ (Soviet Star Stock Vectors). Có loại sao vàng cạnh thẳng hoặc cong bầu, màu vàng tươi hoặc màu đồng; trên nền đỏ tươi hoặc đỏ đậm. Những logo/symbol này là thủy tổ của quốc kỳ Cộng Sản VN sau đó.
Hình dưới: Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ nứt nẻ được ghi chú : Dấu hiệu Cộng Sản nứt nẻ với màu đỏ và vàng


                                                                  Grunge cracked Communist sign with red and yellow vivid colors  
                      http://www.123rf.com/search.php?word=soviet+star&start=100&imgtype=2&searchopts=&itemsperpage=100&mediapopup=54350410
                               http://www.bigstockphoto.com/image-123685454/stock-photo-grunge-cracked-communist-sign-with-red-and-yellow-vivid-colors 

Hình dưới đây là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Y hệt quốc kỳ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng được ghi chú : Dấu hiệu của Cộng Sản với màu đỏ và vàng


                                                                                   Communist sign with red and yellow colors
                                            ( http://www.gograph.com/illustration/communist-sign-with-red-and-yellow-colors-gg84603378.html )

Hình dưới .Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ và được chú thích : Dấu hiệu cuả Cộng Sản với màu đỏ và vàng .Như vậy. Ngôi sao vàng trên nền đỏ là một dấu hiệu cuả Cộng Sản Quốc Tế .Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


                                                                                Communist sign with red and yellow vivid colors
                     http://www.123rf.com/search.php?word=soviet+star&start=100&imgtype=2&searchopts=&itemsperpage=100&mediapopup=53081965

Hình dưới . ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ với thủ đô Liên Xô cũ làm nền với chú thích . Sao vàng với nền là nước Nga.Như vậy nền đỏ có một ngôi sao vàng ở giữa gắn liền với nước Nga là Liên Xô cũ


                                                                                           Yellow Star Russian Background
                                                                                        https://kr.fotolia.com/id/115091714
          https://www.shutterstock.com/da/image-illustration/yellow-star-russian-background-448378153?src=0bL5m48m37xo_lX90jtsOg-1-3

Hình dưới : Một bích chương cổ động cuả Liên Xô cũ có ngôi sao vàng năm cánh trên nóc điện Cẩm Linh. Hiển nhiên; ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Liên Xô cũ như biểu tượng búa liềm (Trên thực tế; ngôi sao năm cánh trên nóc điện Cẩm Linh màu đỏ)


                                                                     https://www.amazon.com/Victorious-Soviet-Poster-Print-22x33/dp/B00ESEJC1W 

Hình dưới : Biểu đồ phát thanh từ thủ đô Moscov của Liên Xô cũ qua vệ tinh tới các quốc gia Đông Âu trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Với biểu tượng một ngôi sao vàng cạnh cong bầu trên nền đỏ tượng trưng cho thủ đô Moscow cuả Liên Xô cũ. Thật rõ ràng : Ngôi sao năm cánh cạnh thẳng hay cong bầu trên nền đỏ là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Liên Xô cũ ( Tiếp theo sau đó là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa; và rồi là biểu tương cuả đảng Cộng Sản Việt Nam) Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


                                                 https://visual.ly/community/infographic/history/ussr-and-eastern-bloc-infographic-lab604 
                                          ( https://i.pinimg.com/736x/91/38/2a/91382a2ba4276da176d48c4262d25f24--satellite-state-russia.jpg )
                               https://visual.ly/community/infographic/animals/infographic-presentation-armenia-referendum-coverage-media 
                                                                        https://www.pinterest.com/adelfoismael/cccp/?lp=true 
                                                                                       https://visual.ly/tag/soviet-union 

Trong trang Soviet Star Stock Photos (Kho chứa hình các ngôi sao Xô Viết) Trong trang 1; có hình ngôi sao vàng tươi năm cánh cạnh bầu trên nền đỏ. Hiển nhiên đó là một biểu tượng cuả Cộng Hoà XHCN Liên Bang Xô Viết cũ. Không phải quốc kỳ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam. Cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt nam có giống y hệt vì rập khuôn mẫu mã này cuả quan thầy Nga Hoa


                                                                 http://www.shutterstock.com/s/soviet+star/search.html?page=1
                                    https://www.shutterstock.com/image-vector/vector-star-icon-321716081?src=5haU4apYwCpMk4bXjTkX4g-1-8

Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ dưới đây được ghi chú là biểu tượng của Cộng Sản  ( Vector Communist Star Icon ) ; tất nhiên xuất phát từ Liên Sô. Quốc kỳ Cộng Sản VN giống y hệt chẳng qua là sao chép .


                                                                                              Vector Communist Star Icon
                                                               http://store.vectorvault.com/products/Vector-Communist-Star-Icon.html

Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ tươi dưới đây được chú thích là “Ngôi sao của Cộng Sản” - Communist Star - ( = Ngôi sao cuả Chủ Nghĩa Cộng Sản Quốc Tế xuất phát từ Liên Sô). Quốc kỳ Cộng Sản VN giống y hệt là do rập khuôn từ cờ Cộng Sản Quốc Tế.


                                                                                                       Communist Star
                                                                https://www.etsy.com/listing/206393842/world-symbols-drinks-coaster-communist?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=communist%20star&ref=sr_gallery_4

Còn hình nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh dưới đây có phải là quốc kỳ của Đảng Cộng Sản VN không. Xin thưa là không phải. Vì trong trang mạng Socialist Stock được ghi chú là “Ngôi sao biểu tượng Xã Hội Chủ Nghĩa”  - socialist star logo vector - . Hoàn toàn không mang tính dân tộc Việt Nam thuần túy


                                                                                                 socialist star logo vector.
                              https://www.shutterstock.com/image-vector/socialist-star-logo-vector-348053051?src=VWkL6ei9i7EnhkCEziB4aw-1-63

 

                                                                                                            Hình Scan

Một trong những logo/symbol của Liên Sô cũ mừng ngày chiến thắng Phát Xít Đức May 9th là ngôi sao vàng (gold star) năm cánh cạnh bầu trên nền đỏ. Hiển nhiên đây là một trong các logo/symbol của Liên Sô cũ. Đây chính là cội nguồn của cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản VN


                                                                                              Happy Victory Day. 9th May
       https://www.dreamstime.com/stock-illustration-happy-victory-day-th-may-second-world-war-celebration-gold-star-red-background-tape-words-ninth-image67657798


                                                                                                     9 may Victory day.
                 https://www.shutterstock.com/image-vector/9-may-victory-day-big-orange-416301796?src=5haU4apYwCpMk4bXjTkX4g-42-36


                                                                      Happy Victory Day! (8-9 May) Gold star on a red background
                                         ( https://www.shutterstock.com/image-vector/vector-illustration-happy-victory-day-89-189368843 )

Phía dưới là hình một cái đồng hồ báo thức với nền đỏ có một ngôi sao vàng với lời chú thích : Đồng hồ báo thức Cộng Sản


                                                                                            Communism Alarm Clock
https://www.shutterstock.com/image-photo/communism-alarm-clock-blank-photo-frame-496118929?src=K8PHJ3Jv05iWVG_Iz9hoSQ-28-55

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
Hình dưới là tượng 2 người Công nhân và Nông dân cầm buá và liềm trước cờ đỏ kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc Xã trong Thế Chiến Thứ II nền đỏ có một ngôi sao vàng ở góc cuả Liên Xô cũ


                                                               http://www.istockphoto.com/vector/labor-gm515050701-48030252?st=7ec41ed 
https://vn.123rf.com/photo_32010478_happy-man-and-woman-together-holding-in-their-hands-labour-tools-hammer-and-sickle-on-the-background.html?fromid=OG5YYUdaWTkrVnltRVRvdlUyZ1JEUT09
                                                                               https://greenagenda.org.au/2017/11/bea-campbell/

Đôi khi, Cộng Sản VN cũng cho vẽ quốc kỳ nền đỏ sao vàng ở góc cao theo cách biến thể như Cờ tưởng niệm chiến binh của Liên Sô tử trận trong Thế Chiến Thứ II:


                                                                     http://boxitvn7.blogspot.com/2011/07/map-mo-anh-lan-con-en.html 

Hình dưới: Huy hiệu anh hùng của thành phố Mạc tư Khoa (Moscow City Hero Badge) cuả Liên Xô cũ. Có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ


                                                                                             Moscow City Hero Badge Lapel
                                                                                  ( http://www.ebay.com/itm/like/232035381258 )

Hình dưới: Ngôi mộ cuả một người lính Liên Xô cũ tử trận tại Afghanistan. Được an táng tại Sochi, Nga. Có hình một ngôi sao vàng năm cánh trên mộ.Hiển nhiên; ngôi sao vàng năm cánh phải là một trong các biểu tượng cuả liên Xô cũ.


SOCHI, RUSSIA - November 06, 2015: Panama the Soviet serviceman who was at war in the republic Afghanistan and the Kalashnikov, a monument detail the Afghan knot. Komsomolsky Square, Sochi, Russia
                                                     https://www.shutterstock.com/image-photo/sochi-russia-november-06-2015-panama-395851213 

Trong Quảng Trường Đỏ (Red Square) tại thủ đô Nga Mạc Tư Khoa, có con đường đi tới Đài Chiến Sĩ Vô Danh nằm trong khu vực Alexander Garden. Ven đường là những “hộp” ghi tên các thành phố có binh sĩ Liên Sô tử trận trong Thế Chiến Thứ 2. Bên trong mỗi “hộp" chứa đất hay cát của thành phố mang tên nó. Chung quanh mỗi "“hộp"”được lát gạch granit màu đỏ sậm và một ngôi sao vàng nổi bằng đồng thau năm cánh. Hiển nhiên. Ngôi sao vàng năm cánh bằng đồng thau trên nền đỏ của mỗi “Hộp” mang tên các thành phố có binh sĩ Liên Sô tử trận tất nhiên phải mang ý nghĩa là màu đỏ sao vàng của Liên Bang Sô Viết cũ.


Moscow, Russia - March 01, 2016: Granite walkway with names of the hero-cities near Kremlin Moscow, Russia. Inscription on a block with capsules land cities-heroes - City-hero of Novorossiysk
                   https://www.shutterstock.com/image-photo/moscow-russia-march-01-2016-granite-392121079?src=04rJLeyNVCrQok9GIjP21A-2-63


                    Moscow, Russia - March 01, 2016: Granite walkway with names of the hero-cities near Kremlin Moscow, Russia. Inscription on a block with capsules land cities-heroes - City-hero of Odessa
                                        https://www.shutterstock.com/image-photo/moscow-russia-march-01-2016-granite-392121055


                                                               Memorial to tomb of Unknown Soldier in Alexander Garden in Moscow Russia
                         https://www.123rf.com/photo_22131096_memorial-to-tomb-of-unknown-soldier-in-alexander-garden-in-moscow-russia.html

Hình dưới :Một ngôi sao vàng cạnh cong bầu bằng đồng thau gắn trên một cái nón bê rê màu đỏ ba góc cuả nữ thủy thủ tàu buồm Hồng Quân Liên Xô cũ


https://www.amazon.com/Russian-Tricorne-Military-Performance-Chinese/dp/B076QK59T8/ref=sr_1_4_a_it?s=apparel&ie=UTF8&qid=1524538371&sr=8-4&keywords=Russian+army+cap+tricorne+green+camo+bonnet+star+logo+women

Đôi khi, Cộng Sản Việt Nam cũng có biểu tượng quốc kỳ hoặc quốc huy sao vàng màu vàng bằng đồng thau nổi trên nền đỏ sậm thì chắc chắn cũng là do bắt nguồn từ biểu tượng của Liên Xô cũ.


                                                    http://sinhvienit.net/forum/cover-timeline-co-viet-nam-chao-mung-30-4.251593.html


                                http://www.dodongtruyenthong.vn/do-dong/131-tram-quoc-huy-viet-namlam-phu-hieu-cong-an-bang-dong.htm

Còn đây là huân chương sao vàng với cuống đỏ cuả Liên Sô cũ dành để ban thưởng cho những ai có chiến công. Huy chương có hình ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu y như ngôi sao vàng trong quốc kỳ của Cộng Sản VN thời kỳ đầu tiên .Hiển nhiên là do Cộng Sản VN sao chép mẫu mã từ Liên Sô cũ.


                                                                                     
                                                                       http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=4365.50

Hình dưới là huân chương Sao Vàng của Cộng Sản Việt Nam. Rõ ràng. Sao vàng + cuống đỏ là một trong những biểu tượng của Liên Xô cũ. Cộng Sản Việt Nam sao chép y hệt.


                                                                [ https://vi.wikipedia.org/wiki/Huân_chương_Sao_vàng_(Việt_Nam)]

Bây giờ chúng ta hãy nhìn cuốn sách có bìa màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế và chính giữa bìa đỏ của sách có một ngôi sao vàng năm cánh. Đó là sách về Chủ Nghĩa Mác.. Chắc chắn không ai ngốc nghếch đến nỗi lầm tưởng rằng hình bìa cuả sách đều mang màu cờ của quốc kỳ Cộng Sản VN . Nhưng sẽ khẳng định ngôi sao vàng trên nền bìa đỏ của cuốn sách này chắc chắn chỉ mang ý nghĩa biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam Quốc Tế.


                                                         https://mtqual.wordpress.com/category/introduction-to-qualitative-research/page/2/
                                                                               https://www.pinterest.com/pin/70437464407680/
                                                                          ( https://www.behance.net/gallery/1964649/Philographics )

Nhà triết gia người Pháp Alain Badiou .Tốt nghiệp môn triết học Mác-xít. Khi viết cuốn sách mang đề tựa "The communist hypothesis "(Gỉả thuyết về chủ nghĩa Cộng Sản). Đã cho hình bià màu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh thay vì hình búa liềm. Hiển nhiên - Theo Alain Badiou - ngôi sao vàng trên nền đỏ tượng trưng cho chủ nghĩa Cộng Sản


                                                                              https://www.versobooks.com/books/1872-the-communist-hypothesis
                                                             https://www.amazon.com/Communist-Hypothesis-Alain-Badiou/dp/1781688702
                                                               https://www.goodreads.com/book/show/7324541-the-communist-hypothesis

Khi triết gia Cộng Sản Alain Badiou cùng với Peter Engelmann viết cuốn sách " Philosophy and the Idea of Communism " (Triết học và tư tưởng cuả chủ nghĩa Cộng Sản). Đã cho in bìa cuốn sách cũng là màu đỏ cuả chủ nghĩa Cộng Sản; và cũng có một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. điêu này nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng của chủ nghĩa Cộng Sản.


                                                 https://www.amazon.com/Philosophy-Idea-Communism-conversation-Engelmann/dp/0745688365

Hình dưới : Cuốn sách mang đề tựa : “ Anti-Capitalism A Marxist Introduction “ (Tạm dịch : Chống lại chủ nghĩa tư bàn ; một lời tựa cuả chủ nghĩa Mác xít)..có trang bìa màu đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh. Không nghi ngờ gì nữa. Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng của Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.


https://www.amazon.com/Anti-Capitalism-Marxist-Introduction-Alfredo-Saad-Filho/dp/0745318932
https://www.goodreads.com/book/show/874678.Anti_Capitalism
https://www.pdfdrive.net/anti-capitalism-a-marxist-introduction-free-e7777913.html 

                                                         


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
Những người còn ái mộ Liên Bang Sô Viết cũ đã xây dựng hình tượng Comrade Hero (đồng chí anh hùng) giống như nhân vật Superman hay Batman của Mỹ . Nhân vật này mang cờ búa liềm và ngôi sao vàng " đặc " của Liên Xô cũ và cũng mặc y phục đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh lớn trên ngực. Hiển nhiên khi xây dựng loại người hùng của Liên Xô cũ này thì ngôi sao vàng trên y phục đỏ chắc chắn chỉ có thể là một biểu tượng của Liên Xô cũ – Đó chính là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Nga Xô. Đồng thời; ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng biểu tượng cho giai cấp công nông của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế -, Và “ Đồng chí anh hùng” của Liên Xô cũ “Comrade Hero“ có y phục đỏ sao vàng đó chắc chắn là để biểu tượng cho Đảng Cộng Sản Nga. Không thể nào hiểu người hùng Liên Xô nhưng mang y phục cờ của Cộng Sản Việt Nam được, Cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam giống y hệt chỉ là vì rập khuôn từ loại biểu tượng này của Liên Sô cũ.


                                                                                                      Comrade Hero
            (Hãy chú ý ngôi sao vàng trong lá cờ của Liên Xô cũ là ngôi sao vàng “ đặc”. Không phải ngôi sao viền vàng)
                                                              ( http://legendsandchronicles.pbworks.com/w/page/21471809/Comrade%20Hero )


                                (Hãy chú ý ngôi sao vàng trong lá cờ của Liên Xô cũ là ngôi sao vàng “ đặc”. Không phải ngôi sao viền vàng)
                                                                     ( https://www.pinterest.com/pin/375628425140832741 )

Hình nhân vật người hùng Liên Xô cũ : Đồng chí anh hùng “ Comrade Hero “ đứng trước hình búa liềm của Cộng Sản đệ tam quốc tế với áo có một ngôi sao vàng lớn trên nền đỏ. Hiển nhiên. sao vàng  trên nền đỏ chắc chắn cũng phải là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ và cũng là cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế .


                       ( http://img05.deviantart.net/b113/i/2011/189/f/8/comrade_hero_s_by_jeff_chapman_by_supermaorifulla-d3lg37i.jpg )

 Hình nhân vật người hùng Liên Xô cũ : Đồng chí anh hùng “ Comrade Hero “ với áo có một ngôi sao vàng lớn trên nền đỏ và phía dưới là biểu tượng của cờ Liên Xô cũ là buá liềm và ngôi sao vàng “ đặc ”. Như vậy. Rỏ ràng ; ngôi sao vàng cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ cũng như biểu tượng búa liềm.


                                                                   ( http://domnx.deviantart.com/art/C-Comrade-Hero-100670854 )

Hình dưới là tranh vẽ hai nhân vật người hùng Mỹ-Liên Xô cũ .Bên phải là một nữ anh hùng Hoa Kỳ đứng trước cờ Hoa Kỳ với y phục có ba màu xanh trắng đỏ cuả cờ Mỹ. Còn bên trái hình là người hùng Liên Xô cũ mặc áo đỏ có một ngôi sao vàng lớn năm cánh ngay ngực đứng trước cờ cuả Liên Bang Xô Viết cũ, với hàng chử “ Comrade Hero” (Đồng chí anh hùng). Hiển nhiên. Sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ


̣                                                       ( http://jhansard.deviantart.com/art/East-vs-West-by-MMOart-com-117754147 )

Hình dưới là người hùng “ Đồng chí anh hùng “ Comrade Hero . Mặc áo đỏ có một ngôi sao vàng đứng trên biểu tượng búa liềm. Do đó; ta thấy cả buá liềm lẫn ngôi sao vàng rên nền đỏ lả biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.


                                                                                                       Comrade Hero
                                                                   ( http://juggertha.deviantart.com/art/Comrade-Hero-39053708 )

Hình dưới là một người hùng " Đồng chí anh hùng " Comrade Hero. Mặc áo đỏ sao vàng cạnh cong bầu trên một bích chương viết tiếng Nga.Cho thấy rõ người hùng này cuả Liên Xô cũ .Hiển nhiên nền đỏ sao vàng cạnh thẳng hay cong bầu đều là biểu tượng cuả Liên Xô cũ.


                                                                                                          Comrade Hero
                                                           ( http://jonathanwyke.deviantart.com/art/FF03-Comrade-Hero-228038603 )

Hình dưới là Một Đồng chí anh hùng/Comrade hero. Cầm một lá cờ ghi tiếng Nga. Và những phi cơ chiến đấu có vẽ hình ngôi sao viền vàng cuả Liên Xô cũ tại đuôi. Hiển nhiên người hùng này cuả Liên Xô cũ. Anh ta mặc y phục có ngôi sao vàng trên nền đỏ ở ngực. Hiển nhiên. Nền đỏ có một ngôi sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Bang Xô viết cũ. Nó là một biến thề cuả ngôi sao viền vàng trên nền đỏ = ngôi sao đỏ viền vàng trên quốc kỳ chính thức cuả Liên Bang Xô Viết cũ. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.


                                                                                                          Comrade Hero
                                                                  ( http://moray-eel.deviantart.com/art/Comrade-Hero-290418975 )

Hình dưới là hình người hùng của Liên Xô cũ “ Đồng chí anh hùng “ Comrade hero “ đứng trước tượng “ Mẹ Tổ quốc “ (the Mamayev Kurgan Statue). cuả Liên bang Xô Viết cũ ( https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B9_T%E1%BB%95_qu%E1%BB%91c_k%C3%AAu_g%E1%BB%8Di ).
 Tượng đài cuả Liên Xô cũ thì hiển nhiên nhân vật người hùng cũng phải là cuả Liên Xô cũ. Và y phục nền đỏ sao vàng tất nhiên cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Không thể nào người hùng Liên Xô lại mặc y phục mang hình cờ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được.


                                                                                                         Comrade Hero
                                                 ( http://jhansard.deviantart.com/art/Comrade-Hero-by-Javier-Orabich-162294528 )

Hình dưới là nhân vật “ Đồng chí anh hùng” với cái tên Chibi ( Comrade Hero Chibi ) Mặc áo nền đỏ sao vàng. Đứng trước cờ Liên Xô cũ có hình buá liềm và ngôi sao vàng “ đặc”. Hiển nhiên. Đứng trước cờ cuả Liên Xô cũ thì tất nhiên phải là người hùng cuả Liên Xô cũ. Do đó. Y phục nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh trên ngực tất nhiên cũng phải là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.


                                                                                                    Comrade Hero Chibi
                                                                    http://www.deviantart.com/art/Comrade-Hero-Chibi-53575360

Hình dưới là tranh của một họa sĩ tiếc nuối Liên Bang Xô Viết cũ . Vẽ 3 nhân vật người hùng “ tuởng tượng” cuả “ Xô Viết tối cao “ Supreme Soviets. Nhân vật nữ đứng chính giữa có hình buá liềm trên ngực. Còn nhân vật nam bên phải cuả hình thì mặc y phục có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Hiển nhiên. Cũng như búa liềm; nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.


                                                                                                         Supreme Soviets
                                                                 http://ursamagnus.deviantart.com/art/Supreme-Soviets-168011776 

Một hoạ sĩ còn nuối tiếc thời vàng son cuả Liên Bang Xô viết cũ. Đã vẽ ra một đội “ Vệ binh đỏ “ Red Guard. Chắc chắn là đội Vệ Binh Đỏ này phục vụ cho Liên Xô cũ vì sau lưng họ là lá quốc kỳ Liên Xô cũ nển đỏ có hình buá liềm vàng và ngôi sao vàng “ đặc “. Người “ Vệ binh “ tận cùng bên phải mặc y phục nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh y hệt như ngôi sao vàng “ đặc “ trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ. Hiển nhiên - Cũng như biểu tượng búa liềm - Ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Đồng thời cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế; Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.


                                                                                                          The Red Guard
 ̣̣̣̣̣                                 ( http://ursamagnus.deviantart.com/art/The-Red-Guard-by-Joe-Anthony-Berrios-and-Phil-Cho-485357480 )

“ Cơn bão đỏ “ Red Storm. Là một nhóm người hùng tưởng tượng đựợc tạo ra do một hoạ sĩ còn luyến tiếc Liên Bang Xô Viết cũ. Theo lời chú thích của tác giả ghi phía dưới hình thì rõ ràng đây là một đội quân cuả Liên Xô cũ :” Đây là đội quân Xô Viết căn bản của tôi; được gọi là “ Cơn bão đỏ “. Họ là những anh hùng chính thức được phê chuẩn bởi Cộng Hoà Xô Viết “.
Phía sau lưng những người hùng Liên Xô cũ này là hình búa liềm đen trong vòng tròn trắng ( Bị che khuất phần lớn). Trong nhóm cuả họ có 3 người mang 3 loại ngôi sao đều là biểu tượng của Liên Bang Xô Viết cũ: Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ (= Ngôi sao đỏ viền vàng). Ngôi sao đỏ. Và ngôi sao vàng trên nền đỏ. Như vậy; qúa rỏ ràng: Ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ cũng như ngôi viền vàng trên nền đỏ và ngôi sao đỏ.


                                 This is my primary Soviet team called Red Storm. They're the officially sanctioned heroes of the Soviet Republic.
                                           https://www.allspark.com/forums/topic/65360-the-superherovillain-fan-character-reference-thread/

Hình dưới là một nhân vật tưởng tượng “ Ông Liên Xô “ ( Mr Soviet) do các hoạ sĩ còn tiếc nuối Liên Xô cũ tạo ra. Ông Xô Viết này mặc áo đỏ với khăn choàng màu vàng. Hai tay cầm búa và liềm màu vàng. Trên ngực có hình buá liềm vàng. Và hai đùi có hình 2 ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền y phục đỏ. Hiển nhiên. Cả búa liềm vàng và ngôi sao vàng – cạnh thẳng hay cạnh cong bầu - trên nền đỏ….đều là biểu tượng cuả Liên Xô cũ.


                                                                                             http://www.zerochan.net/1169313

Ngoài nhân vật “ Đồng chí anh hùng “ Comrade Hero ra. Các hoạ sĩ Nga còn tiếc nuối thời vàng son cuả Liên Bang Xô Viết cũ còn tạo thêm một nhân vật “ Đồng chí phi hành gia “ Cosmonaut Comrade” nữa. Hình dưới đây kèm theo lời chú thích cuả tác giả sẽ cho thấy “ Đồng chí phi hành gia “ cuả Liên Xô cũ này mặc y phục và nón phi hành nền đỏ có ngôi sao vàng trên nón
A hero who wears a red outfit with a golden star on his round helmet. Designed to be reminiscent of the USSR in his design.
His helmet will display a hammer and sickle when he taps his helmet to salute.

Tạm dịch:  Người hùng mặc y phục đỏ với ngôi sao vàng trên nón phi hành. Được vẽ kiểu để hồi tưởng lại Liên Bang Xô Viết trên kiểu y phục được thiết kế cuả anh ta
Nón phi hành cuả anh ta sẽ xuất hiện hình buá liềm một khi anh ta chạm tay vào nón để chào


                                                                      ( http://speedrunners.wikia.com/wiki/Cosmonaut_Comrade  )

Như vậy là qúa rõ ràng. Qua nét vẽ cuả những hoạ sĩ còn nuối tiếc Liên Bang Xô Viết cũ. Thì cả hình buá liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ đều là biểu tượng cuả Liên Xô cũ nói riêng và cả khối Xã Hội Chủ Nghĩa cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế nói chung. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam
Hình dưới là “ Đồng chí phi hành gia “  Cosmonaut Comrade..với y phục toàn màu đỏ với các ngôi sao vàng .


                                                                http://carny93.deviantart.com/art/Cosmonaut-Comrade-489073155

Đồng chí phi hành gia với màu đỏ và ngôi sao vàng trên nón phi hành


                                                         http://steamtradingcards.wikia.com/wiki/SpeedRunners_-_Cosmonaut_Comrade

Tiếng Nga trên nền đỏ và ngôi sao vàng trên nón phi hành


                                                                ( http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=274821121 )
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
CẢ HÌNH BÚA LIỀM VÀNG VÀ NGÔI SAO VÀNG TRÊN NỀN ĐỎ ĐỀU LÀ NHỮNG BIỂU TƯỢNG CỦA CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ; PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ

Ý nghĩa cuả ngôi sao viền vàng trên quốc kỳ chính thức  - Cũng như về ngôi sao vàng " đặc " trên quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ...Trong bài về ý nghĩa quốc kỳ cuả liên Bang Xô Viết cũ được giải thích như sau:
- Ngôi sao đỏ viền vàng = Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ.. hoặc ngôi sao vàng " đặc ". Là đại diện cho đảng Cộng Sản Liên Xô. Vị trí ngôi sao trên búa liềm thể hiện vai trò lãnh đạo cuả đảng Cộng Sản Liên Xô trong khối Xã Hội chủ nghĩa đệ tam quốc tế
- Ngôi sao đỏ viền vàng = ngôi sao viền vàng trên nền đỏ..hoặc ngôi sao vàng " đặc " cũng là biểu tượng cuả chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa xã hội giống như búa liềm.
Do đó. Ngôi sao đỏ viền vàng = ngôi sao viền vàng trên nền đỏ..hoặc ngôi sao vàng " đặc" cũng là biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế giống như biểu tượng búa liềm.
Mà búa liềm tiêu biểu cho 2 giai cấp công nông. Do đó, ngôi sao đỏ viền vàng = Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ cũng như ngôi sao vàng " đặc "  cũng biểu tượng cho giai cấp công nông cuả cộng sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

Về vấn đề trên lá quốc kỳ của Liên Xô cũ có 3 biểu tượng tiêu biểu cho Liên Xô và cũng đồng thời tiêu biểu cho khối Cộng Sản đệ tam quốc tế là : Búa; Liềm và ngôi sao vàng năm cánh..thì không có hình ảnh nào cụ thể cho bằng những hình dưới đây :
Trong những trang có tên " Star; sickle and hammer  " (Ngôi sao; và búa liềm). Có những tấm hình nền đỏ và có cả 3 biểu tượng của cộng sản : Búa vàng; Liềm vàng và ngôi sao vàng lần lượt nằm thành 3 hàng như nhau. Không có cái nào to hơn; cái nào nhỏ hơn.


                                                                         Star, sickle and hammer - yellow symbol on red background
http://www.alamy.com/stock-photo-star-sickle-and-hammer-yellow-symbol-on-red-background-vector-pattern-157920785.html
https://www.shutterstock.com/image-vector/star-sickle-hammer-yellow-symbol-on-710623258?src=KqjBQh83FTUKG53uazADtA-1-41
https://www.dreamstime.com/stock-illustration-star-sickle-hammer-star-sickle-hammer-yellow-symbol-red-background-vector-pattern-image99420756
                                                                 https://www.canstockphoto.com/star-sickle-and-hammer-50421908.html


                                                                         Star, sickle and hammer - yellow symbol on red background
http://www.alamy.com/stock-photo-star-sickle-and-hammer-yellow-symbol-on-red-background-vector-pattern-157611857.html

Những symbol của các tổ chức/đảng Cộng Sản trên thế giới thuộc Cộng Sản đệ tam quốc tế được trình bày sau đây có cả 2 biểu tượng buá liềm màu vàng cũng như ngôi sao vàng năm cánh. Điều đó chứng tỏ ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả cộng sản đệ tam quốc tế, phát xuất từ Liên Xô cũ, mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

(Tại sao các symbol có hình búa liềm không phải màu vàng; cũng như ngôi sao đỏ viền vàng=ngôi sao viền vàng trên nền đỏ không được trình bày. Là vì đảng kỳ cuả cộng sản việt nam là búa liềm vàng trên nền đỏ, Và quốc kỳ của đảng  Cộng Sản Việt Nam là ngôi sao vàng trên nền đỏ. Cho nên chỉ có những symbol cuả các đảng/tổ chức cộng sản thuộc cộng sản đệ tam quốc tế có cả hai biểu tượng buá liềm vàng và ngôi sao vàng năm cánh đựơc trình bày mà thôi. Để chứng tỏ không phải chỉ có biểu tượng buá liềm vàng trên nền đỏ̃ cuả đảng kỳ cộng sản Việt Nam mới là sản phẩm của cộng sản đệ tam quốc tế. Mà cả ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế y như biểu tượng búa liềm; phát xuất từ Liên Xô cũ. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.)


                                                                      ( http://www.parkhouseschool.org/Blog/Promoting-CCCP.aspx )

Hình trên :Một trong những logo cuả Liên Bang Xô Viết cũ là hình buá liềm vàng cùng với ngôi sao vàng rên nền đỏ. Vì cả hai đều biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Liên Xô; cuả 2 giai cấp công nông và cuả thế giới cộng sản đệ tam quốc tế.


This pair of mismatched Putin's USSR Cufflinks includes one Russian Yellow Star cufflink and one Russian CCCP Communist Logo red yellow cufflink.
                                                                           https://unicuffs.com/products/putins-ussr-cufflinks 
https://www.ebay.co.uk/itm/Mixed-Retro-Russian-Star-Hammer-Sickle-Cufflinks-in-a-Cufflink-Box-X2BOC086/312182298233?hash=item48af83d679:g:ljkAAOSwzcpbP3Dk
https://www.ebay.ie/itm/Red-Yellow-Retro-Style-Cufflinks-Russian-Star-Hammer-Sickle-Cuff-Links-New/291471780203?hash=item43dd12696b:g:hR0AAOSwKrhVXjug:rk:8:pf:0
Hình trên : Một trang mạng rao bán 2 khuy Măng-sét cài cổ tay áo (cufflinks) cuả Tổng Thống Nga Putin. Một cái có hình búa liềm vàng trên nền đỏ. Cái kia có hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Putin là một sĩ quan cuả cơ quan tình báo KGB cuả Liên Xô cũ. Cho nên ông ta dùng khuy măng-xét là biểu tượng trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ là búa liềm vàng trên nền đỏ. Tất nhiên – Cũng như búa liềm vàng trên nền đỏ- Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ của khuy măng-xét kia tất nhiêncũng là một biểu tượng khác cuả Liên Xô cũ


http://www.star-child.co.uk/babyshoes/girls-0-2-yrs/national-flags-baby-shoes/russian-soviet-old-style-flag-unisex-soft-leather-baby-shoes-russian-revolution-ussr-cccp-hammer-and-sickle-with-yellow-star-on-red-shoes 

Hình trên: Trong một tranh mạng bán giày cho trẻ em. Có rao bán một đôi giầy trẻ em có mang đủ 2 biểu tượng trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ trên 2 chiếc giày : Buá Liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ


                                                                                                Young Communist League
 ̣                                          ( https://yclbritain.wordpress.com/2015/03/06/national-union-of-students-our-union-our-voice/ )

Hình trên là đảng kỳ cuả Liên đoàn Sinh viên Cộng Sản Anh Quốc  y hệt như quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ là gồm cả 2 biểu tượng chính và phụ tiêu biểu cho 2 giai cấp vô sản công nông là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh. Chỉ khác là họ rất chú trọng vào ngôi sao vàng, vì nhìn vào hình trên sẽ thấy ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. Khác với quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ là ngôi sao vàng năm cánh nhỏ hơn hình buá liềm.


                                                                       ( ̣https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Communist_Party )

Hình trên : Cờ của Đảng Cộng Sản Ý : The Italian Communist Party (Tiếng Ý: Partito Comunista Italiano, PCI) thành lập vào năm 1921. Cũng vẽ biểu tượng thứ hai đại diện cho 2 giai cấp vô sản công nông cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế là ngôi sao vàng năm cánh cạnh biểu tượng chính thứ nhất là hình buá liềm. Không hề che giấu                                                                                 Chinese Soviet Republic War Flag (1932-1934)
                                                                              ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/cn-csr.html )

Những hình trên là các " Chiến kỳ " của Chinese Soviet Republic cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng tại Trung Hoa cũng vẽ biểu tượng thứ hai tiêu biểu cho 2 giai cấp vô sản công nhân và nông dân cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế là ngôi sao vàng năm cánh cạnh biểu tượng chính thức là hình buá liềm.


                                                                    Communist Party of Mexico ( Partido Comunista de México )
                                                                                    http://www.comunistas-mexicanos.org/ 
                                                                                      https://twitter.com/comunistamexico   

Hình trên là cờ cuả đảng Cộng Sản Mexico – Communist Party of Mexico – Theo chủ thuyết mác Lê Nin. Cũng có cả hai biểu tượng cuả hai giai cấp vô sản Công Nông của Cộng Sản đệ tam quốc tế là Buá Liềm và ngôi sao vàng năm cánh cùng nhau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


                                                                              ( http://www.worldstatesmen.org/Terrorist.html )

Hình trên là cờ đội quân Tân Nhân Dân - New People's Army (NPA) – Cuả đảng Cộng Sản Phi ngoài biểu tượng chính cho 2 giai cấp vô sản Công nông  cuả cộng sản đệ tam quốc tế là hình buá liềm;  cũng có biểu tượng phụ là ngôi sao vàng năm cánh.


                                                                                     Communist Party of Finland Marxist- Leninist
                                      ( http://finnishsocialist.deviantart.com/gallery/44574174/Communist-Party-of-Finland-Marxist-Leninist )

Hình trên là cờ cuả Đảng Cộng Sản Phần Lan theo chủ thuyết Mác-Lê Nin. Có đủ hình cả hai biểu tượng của cộng sản đệ tam quốc tế là Buá Liềm và ngôi sao năm cánh màu vàng


                                                                                           German Communist Party (Flag Variant)
                                                                                  ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/de%7Ddkp.html )

Hình trên là cờ biến thể cuả đảng cộng sản Đức cũng có đủ 2 biểu tượng cỉa Cộng Sản đệ tam quốc tế là búa liềm và ngôi sao vàng                                                              Flag of the New Communist Party of Yugoslavia, with Cyrillic or Latin letters
                                                            (Cờ cuả đảng tân Cộng Sản Yugoslavia, chử viết theo tiếng nội địa và La tinh)
                                                                          ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/rs%7Dnkpj.html )

Hai hình trên :Cờ mới của đảng Tân Cộng Sản Yugoslavia (Serbia)  cũng vẽ đủ hai biểu tượng cuả 2 giai cấp công nông là búa liềm và ngôi sao vàng, không hề che dấu.


                                                                                   Communist Party of Turkey/Marxist–Leninist
                                               ( https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Turkey/Marxist%E2%80%93Leninist )

Hình trên : Cờ cuả đảng Cộng Sản Thổ nhĩ Kỳ- nhóm theo đường lối Mác Lê-Nin cuả Liên Xô. Cũng có đủ 2 biểu tượng cuả 2 giai cấp công nông cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh. Không hề che dấu


̣                                             ( http://www.hedgefundsblog.com/article/472475583/the-unknown-kurd-revolution/ )


                                                                                         Maoist Communist Party (Turkey)
                                                                   ( https://en.wikipedia.org/wiki/Maoist_Communist_Party_(Turkey) )

Còn hai hình trên đây là cờ cũng cuả đảng Cộng Sản Thổ nhĩ Kỹ cuả nhóm theo đường lối Mao cuả Trung Cộng. Cũng có đây đủ 2 biểu tượng cuả 2 giai cấp công nông cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh.


                                                                                   Logo Chilean Communist Party Proletarian Acti                                      
             
                                             ( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Chilean_Communist_Party_Proletarian_Action.jpg )

Hình trên : Logo cuả Đảng Cộng Sản vô sản hành động Chi-Lê. Tuy có biểu tượng chính cuả cộng sản đệ tam quốc tế là hình buá liềm rất lớn. Nhưng cũng có kèm biểu tượng phụ là ngôi sao vàng năm cánh – tuy nhỏ hơn.


                                                                                       Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador
                            ( https://espressostalinist.com/category/icmlpo-unity-struggle/marxist-leninist-communist-party-of-ecuador-pcmle/ )

Hình trên : Đảng Cộng Sản Mác-Lê Ecuador cũng bao gồm 2 biểu tượng của 2 giai cấp công nông là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh, không hề tách rời hoặc che dấu.


                                                                                  Marxist-Leninist Communist Party of Venezuela
                                  ( https://espressostalinist.com/category/icmlpo-unity-struggle/marxist-leninist-communist-party-of-venezuela-pcmlv/ )

Hình trên : Đảng Cộng Sản Mác Lênin Venezuela cũng có 2 biểu tượng tiêu biểu cho 2 giai cấp công nông là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh cùng nhau. Không hề tách rời. Đi chung với nhau như là một biểu tượng “kép” cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế


                                                                               ( https://espressostalinist.com/2011/05/page/3/ )

Hình trên là cờ cuả đảng Cộng Sản Cách Mạng Brazil / Revolutionary Communist Party of Brazil (PCR) với hai hình búa liềm và ngôi sao vàng là 2 biểu tượng cho 2 giai cấp công nông của cộng sản đệ tam quốc tế


                                                                                             Partido Comunista de Nicaragua  
                                                                                ( http://nicaraguaroja-comunistas.blogspot.com/ )

Hình trên là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Nicaragua cũng gồm cả buá liềm lẫn ngôi sao vàng năm cánh cùng nhau trên nền đỏ. Không hề che dấu tung tích cả hai biểu tượng đó đều tượng trưng cho 2 giai cấp công nông cuả cộng sản đệ tam quốc tế.


                                                                                                 Comunistas uruguayos
                                                                           ( http://www.elrevolucionario.org/rev.php?articulo1094 )

Logo trên là cuả đảng Cộng Sản Uruguay . Bao gồm đủ 2 biểu tượng cuả 2 giai cấp công nông là búa liềm vàng cùng với ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như công khai xác nhận cả 2 biểu tượng buá liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ đều là biểu hiệu cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế Hoàn toàn không cần che dấu

                                                                -0-

Còn Cộng Sản Việt Nam thì lúc nào cũng cố tình tách rời hai biểu tượng đó ra. Chỉ công nhận cờ đảng có hình buá liềm là liên quan đến thế giới Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế cuả Lê Nin. Còn cờ đỏ sao vàng thì nhất định che dấu tung tích Cộng Sản Quồ́c Tế. Có nghĩa là vẫn cố gắng che dấu tung tích sao vàng là biểu tượng thứ hai tượng trưng cho 2 giai cấp vô sản công nông cuả Công Sản Đệ Tam Quốc Tế cuả Lê Nin ; phát xuất từ Liên Xô cũ. Mà cứ khăng khăng khoác lớp vỏ " dân tộc " khá dầy cho lá cờ đỏ sao vàng này từ khi nó có mặt tại Việt Nam cho đến nay. Thật ra; cả hình buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh chỉ chung một nhóm Cộng Sản Quốc Tế. Không hề là hai nhóm Cộng Sản và Dân Tộc riêng biệt như Cộng Sản Việt Nam đã và vẫn đang lừa bịp lịch sử dân tộc.Hình búa liềm trên cờ đảng cuả Cộng Sản Việt Nam giống y hệt như hình búa liềm trên Quốc Kỳ cuả liên Xô cũ ; cũng như giống hệt tất cả hình buá liềm cuả tất cả đảng Cộng Sản khác trên thế giới. Và Đảng Cộng Sản Việt Nam không hề phủ nhận sự giống nhau đó ; không hề cho đó chẳng qua là do trùng hợp ngẫu nhiên; mà xác nhận giống nhau là do cùng chung một khối Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Như vậy thì cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh cuả Liên Xô cũ; cũng như ngôi sao vàng có trong một số biểu tượng của đảng Cộng Sản trên thế giới cùng với buá liềm .Thì tất nhiên không thể nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên với cờ đỏ sao vàng cuả cộng sản Việt Nam cho được. Mà chắc chắn là do dùng cùng một ngôi sao vàng cuả cộng sản đệ tam quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ .Nhìn các hình trên gồm 2 lá cờ : Quốc Kỳ nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt nam và cờ đảng Cộng Sản Việt Nam..trình bày cạnh nhau. Ta sẽ thấy giống hệt như lá Quốc Kỳ Liên Xô biến thể được tách ra làm 2 lá cờ riêng biệt như hình dưới đây. Để có một kết luận rất chắc chắn: Cũng như biểu tượng búa liềm, ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam cũng có nguồn gốc nguyên thủy phát xuất từ Liên Xô cũ.

Hình dưới : Trong trang Soviet Posters (Những tranh cổ động cuả Liên Xô) trong https://www.pinterest.com/rummanahmed/soviet-posters/ . Có một poster vẽ hình một đôi nam nữ mang 2 lá cờ của 2 biểu tượng trên lá cờ biến thể cuả Liên Xô cũ : Một lá cờ đỏ có hình búa liềm vàng và một lá cờ nền đỏ sao vàng. Điều này nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn : Biểu tượng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh phát xuất từ quốc kỳ biến thể của Liên Xô cũ.


           https://www.shutterstock.com/da/image-vector/return-ussr-advertising-poster-installed-red-1096038671?src=rItds8aDosL6oVYfj5Z9cQ-1-54


                                                                                         http://www.ideaespresso.com/
Hình trên là trang bìa cuốn sách mang tên : Tuyên ngôn Cộng Sản ( The Communist Manifesto) cuả hai ông tổ Cộng Sản là Karl Marx và Frederick Engels. Sách bià đỏ có hình vừa buá liêm vàng và cả ngôi sao vàng năm cánh. Do đó; ta thấy; không phải chỉ có buá liềm; mà cả ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

Do đó. Ngôi sao vàng năm cánh cùng với búa liềm màu vàng trên nền đỏ là biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế. Từ Liên Xô cũ sang Trung Cộng trước khi tới Việt Nam. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Chính Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng xác nhận cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc xuất phát từ Liên Sô cũ qua Trung Cộng trong bài hát Lá Cờ Tháng Tám ( http://mp3.zing.vn/bai-hat/La-Co-Thang-Tam-Top-Ca/IW6IIZ6Z.html )

Tung bay là tung bay cờ đỏ sao vàng muôn sao tung không gian từ Việt Bắc xuống tận vùng biển.
Lòng người dân sôi lên cao hờn căm bấy lâu trào dâng
Nắng Ba Đình rạng chiếu rạng ngời, âm vang giọng cha già muôn đời
Tung bay là tung bay, muôn năm Hồ Chí Minh cờ vàng sao phấp phới chiến thắng
Cờ vàng sao quét loài đế phong trời Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa.
Rừng Ba Lê trong muôn triệu reo hò.
Vượt gian nan trường kỳ kháng chiến đài vinh quang của muôn vạn trái tim.
Muôn năm Đảng Lao Động, muôn năm Hồ Chí Minh
Cờ vàng sao thấm máu chiến sĩ là bàn tay sức mạnh công nông

. Đời ấm no ruộng đồng reo vui cùng thế giới quyết xây nền hoà bình.
Nghìn gian nan là nghìn chiến thắng, cờ tháng Tám chiếu sáng muôn đời.

Qua bài hát này; chúng ta thấy cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc từ Liên Sô qua Trung Cộng. Hoàn toàn không mang tính dân tộc; vì cả bài hát hoàn toàn không nhắc tới các triều đại Việt Nam như Đinh; Lê; Lý; Trần hoặc Ngô Quyền; Lý Thường Kiệt; Quang Trung; Trần Hưng Đạo.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
PHÂN TÍCH SỰ THÀNH HÌNH CỦA QUỐC KỲ CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM CỜ ĐỎ SAO VÀNG QUA 4 GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU

Trong các bài viết về lịch sử quốc kỳ của CS VN .Ta thấy cũng là lá cờ đỏ sao vàng nhưng có đến 4 giai đoạn khác nhau:

GIAI ĐOAN 1/ cụ Đặng Thai Mai, theo cụ kể, nhà báo Thép Mới có nói đồng chí Trần Phú đem mẫu cờ từ Liên Sô về. Nhưng cụ lại bảo: “Tôi không tin. Anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp), anh Tô (Thủ Tướng Phạm Văn Đồng) có biết không, tôi không dám chắc”.
( http://vietbao.vn/Van-hoa/Nha-van-Son-Tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-Quoc-ky/70016043/181/ )

Theo các bài viết về tiểu sử Trần Phú. như trong (https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Ph%C3%BA )
 thì:

- Tháng 4/1930 Trần Phú về nước sau khi dự Đại Hội VI Quốc Tế Cộng Sản tại Liên Sô.
-Tháng 7 năm 1930, Trần Phú được bổ sung vào Ban Chấp Hành Trung Ương lâm thời. Đi nghiên cứu khảo sát thực tế tại Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Hòn Gai, Thái Bình.- Tháng 10 năm 1930, có mặt tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng họp ở Hương Cảng; thông qua bản Luận cương chính trị và bầu Ban Chấp Hành Trung Ương chính thức, ông được bầu tổng bí thư của Đảng.
- Tháng 3 năm 1931, ông chủ trì Hội Nghị Trung Ương lần thứ 2 tại Sài Gòn
-Bị Pháp bắt ở Sài Gòn ngày 18-4- 193l
- Qua đời ngày 6-9-1931 trong tù .

Và trong link ( http://khuditichtranphu.vn/ktntp/default/read.html/news/236?div_id=object_news&folder_id=61 )

Ghi rõ :Có lần Trần Phú nói với anh em trong tù: “Sau này nước nhà được độc lập, sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”.

HIỂN NHIÊN .MỘT SỰ THẬT LÀ: DẦU CÓ MANG CỜ ĐỎ SAO VÀNG TỪ LIÊN SÔ VỀ HAY KHÔNG. CHẮC CHẮN TỔNG BÍ THƯ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VN TRẦN PHÚ – SAU KHI TỪ LIÊN SÔ VỀ - ĐÃ CÓ NUÔI TƯ TƯỞNG QUYẾT ĐỊNH DÙNG CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ NGUỒN GỐC TỪ LIÊN XÔ VỀ LÀM QUỐC KỲ CHO MỘT NƯỚC VIỆT NAM CỘNG SẢN TRONG TƯƠNG LAI.

Sau khi xem tất cả các hình đã trình bày ở trên, tất cả mọi người có thể hiểu tại sao tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trần Phú sau khi từ Liên Sô về Việt Nam luôn luôn căn dặn các đồng chí của ông ta rằng: Lá cờ của một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai phải là cờ đỏ sao vàng (y như khuôn mẫu của Liên Sô)

Còn theo tiểu sử của Võ Nguyên Giáp trong ( https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_Nguy%C3%AAn_Gi%C3%A1p )
 thì :

- Năm 1928. Võ Nguyên Giáp ra Huế hoạt động.
- Tháng 10/1930 bị Pháp bắt tại Nghệ Tĩnh.
- Cuối năm 1931 Võ nguyên Giáp được thả ra.

Như vậy thì

· -Trong thời gian Võ Nguyên Giáp hoạt động tại Huế cho đến khi bị bắt tại Nghệ Tĩnh thì Trần Phú hoạt động tại Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Hòn Gai, Thái Bình. Rồi tại Hương Cảng; Trung Hoa. Cho nên hai người hoàn toàn không gặp nhau. Từ khi Võ nguyên Giáp bị bắt tại Nghệ Tĩnh cho đến khi được thả thì Trần Phú có mặt tại Sài Gòn; bị bắt và chết trong tù.

Do đó nếu Trần Phú sau khi đi Liên Sô mà có mang cờ đỏ sao vàng về mà Võ Nguyên Giáp không hề biết thì là chuyện tất nhiên vì hai người không hề gặp nhau ngoài đời. Võ Nguyên Giáp chỉ có thể nghe lại lời nhắn của Trần phú : “Sau này nước nhà được độc lập, sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”.

Còn Phạm Văn đồng thì sao. Hãy coi tiểu sử Phạm Văn Đồng trong ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_V%C4%83n_%C4%90%E1%BB%93ng )
 thì :

- Tháng 7 năm 1929, ông bị thực dân Pháp bắt. Năm 1936, ông ra tù .

Như vậy từ khi Phạm Văn Đồng bị bắt Thì Trần phú chưa về nước . Và cho đến khi ông ta được ra khỏi tù thì Trần Phú đã chết. Hai người hoàn toàn không gặp nhau ngoài đời. Do đó Phạm Văn Đồng không hề nói tới việc Trần Phú có đem cờ đỏ sao vàng từ Liên Sô về nước hay không thì không có nghĩa là không có sự việc đó. Và Phạm Văn Đồng chỉ có thể nghe lại lời Trần Phú căn dặn: “Sau này nước nhà được độc lập, sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”.

GIAI ĐOẠN 2/ Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vã lãnh đạo cách mạng. Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm .
(http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=69  )
( http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?Source=/tintuc&Category=&ItemID=1123&Mode=1  )

  
                   ( http://www.geocities.ws/xoathantuong/xtt_yNghiaCuaLaCoDoSaoVang.htm )

Vì lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên của Cộng Sản VN dùng có lộng hình búa liềm (Không nói rõ sao vàng cạnh thẳng hay bầu; búa liềm màu gì; lộng hình búa liềm là búa liềm nằm trong ngôi sao hay nằm ở phía trước đè lên ngôi sao ) Chắc chắn cũng xuất phát từ cờ đỏ một ngôi sao vàng năm cánh nằm chính giữa của phong trào Công Nhân đệ Tam Quốc Tế của Liên Xô cũ + thêm hình búa liềm giữa ngôi sao vàng . Rồi kế tiếp xuất hiện tại Trung Cộng như là đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng trước khi tới Việt Nam

Hãy xem các hình dưới : Các cựu đảng viên Cộng Sản Nga biểu tình vào ngày 05/01,2016 là Ngày kỷ niệm Công Nhân Quốc Tế cuả thế giới Cộng Sản (International workers' day). Còn gọi là ngày lễ May Day ( Ngày Quốc Tế lao động). Họ đã mang theo lá cờ mà Liên Xô cũ đã từng dùng để biểu tượng cho giai cấp Công Nông của Đệ Tam Quốc Tế cuả Lê-Nin là cờ đỏ sao vàng nhưng có thêm hình búa liềm giữa ngôi sao.


( http://www.shutterstock.com/pic-414255259/stock-photo-orel-russia-may-communist-party-demonstration-people-carrying-red-flags-and-stalin-s.html?src=W79dOv9A8RnvGqOxdrSrGg-1-26)
                  ( http://www.shutterstock.com/s/communist+party+flag/search.html?page=1 )
Orel, Russia - May 1, 2016: Communist party demonstration. People carrying red flags and Stalin's portrait


( http://www.shutterstock.com/pic-414255163/stock-photo-orel-russia-may-communist-party-demonstration-people-marching-with-red-flags-on-empty.html?src=W79dOv9A8RnvGqOxdrSrGg-1-29 )
Orel, Russia - May 1, 2016: Communist party demonstration. People marching with red flags on empty street

Còn hình dưới đây là cựu đảng viên Cộng Sản tại Nga biểu tình ngày 07 tháng 11/2015 với cờ đỏ sao vàng có hình búa liềm.

   
( http://www.shutterstock.com/pic-337212557/stock-photo-orel-russia-november-communist-party-meeting-people-with-banners-and-red-flags.html?src=W79dOv9A8RnvGqOxdrSrGg-2-89)
       Orel, Russia - November 7, 2015: Communist party meeting. People with banners and red flags.

                                                                 -0-
Lá cờ của đảng Cộng Sản VN cũng dùng trong thời gian đầu tiênvào năm 1930 (..Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm.. . ) chắc chắn có nguồn gốc nguyên thuỷ từ Liên Xô cũ ; Và trước khi tới Việt Nam ; lá cờ đỏ sao vàng tiêu biểu cho giai cấp Công Nông đệ Tam quốc Tế + búa liềm đó đã được Hồng Quân Trung Cộng dùng như là đảng kỳ như hình dưới .

Năm 1927. Hồng quân Trung Cộng đã bắt đầu dùng một loại cờ như hình dưới đây. Cờ nền đỏ một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có hình búa liềm đen ở chính giữa ngôi sao làm đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng ( Lá cờ mà hầu như tất cả thành viên chống cộng tại hải ngoại đều gọi lầm là cờ của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến thời gian 21/11/1933-21/01/1934 ).

 
                                                    Photo of Mao as a young man.
( http://www.downtheroad.org/Asia/Photo/8Inner_Mongolia_Pics/7_Maos_Headquarters_Residence.htm )
Đảng Kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh cong bầu có hình buá liềm đen trong ngôi sao cuả Hồng quân Trung Cộng. Rập khuôn y hệt logo cuả Hồng quân Liên Xô cũ.

Hiển nhiên là lá đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh cong bầu chứa búa liềm đen bên trong này bắt nguồn từ biểu tượng sao vàng năm cánh trên nền đỏ của Liên Xô như các hình trên + búa liềm ở giữa ngôi sao vàng như hình dưới đây. Và chắc chắn những lá cờ đỏ sao vàng ở tại Liên Xô hay Trung Cộng đều là “ tiên nhân “ và “ trực hệ “ với cờ đỏ sao vàng năm cánh cạnh bầu của Cộng Sản Việt Nam thời Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940 ;cũng như là cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm của đảng Cộng Sản VN vào đầu thập niên 1930.
 

  Logo nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có hình buá liềm đen trong ngôi sao cuả Hồng Quân Liên Xô cũ
                            ( http://www.trademarkia.com/-red-army--standard-85804957.html)
                   ( https://en.wikipedia.org/wiki/File:Red_Army_Standard_Ammunition_logo.png )
                           ( https://www.classicfirearms.com/redarmy762x39180rangepack )

Hình dưới: Hồ Chí Minh với nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh có hình búa liềm chính giữa ngôi sao. Phải chăng đây là loại cờ đâu tiên mà Cộng Sản Việt Nam dùng? (lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm)

   
( http://fuckyeahmarxismleninism.tumblr.com/post/78750933457/comrade-ho-chi-minh-leader-of-vietnams-history )

Hay hình trên có ý nói cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm của Cộng Sản Việt Nam từ năm 1930 phát xuất từ cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm cuả Hồng Quân Trung Cộng ? Vì mẫu quốc kỳ nguyên thủy của Trung Cộng lúc đầu tiên có hình búa liềm trong ngôi sao lớn; tương tự như ngôi sao vàng năm cánh có lộng hình buá liềm trên đảng kỳ nền đỏ cuả Hồng Quân Trung Cộng

  
                                         ( https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_China )

GIAI ĐOẠN 3/ Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp (23/11/1940). Tác giả sáng tạo ra lá cờ nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh này là Nguyễn Hữu Tiến hoặc Lê Quang Sô.
 ( Lê Quang Sô đã từng qua Trung Hoa từ năm 1927 – Khi mà Hồng Quân Trung Cộng tại đó đã dùng loại cờ đỏ một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa – để học chiến tranh du kích và về VN phổ biến.)

Lý do tại sao Lê Quang Sô tạo ra mẫu cờ đỏ sao vàng mà là không phải là mẫu cờ khác? Là vì :

“..Trong lúc bị thực dân Pháp giam cầm ở nhà tù Côn Đảo, đồng chí Lê Quang Sô từng nghe kể về ước nguyện của đồng chí Trần Phú - Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta từ năm 1931 là: “Sau này nước nhà độc lập sẽ lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”..
( http://baoapbac.vn/chinh-tri/201209/Su-ra-doi-cua-la-co-do-sao-vang-o-tinh-My-Tho-122856/ )

Như vậy, tư tưởng của Lê Quang Sô muốn cờ của một nước Việt Nam Cộng Sản phải là cờ đỏ sao vàng là do 1/ Ảnh hưởng từ một loại cờ nền đỏ sao vàng mà Hồng Quân Trung Cộng bắt đầu dùng từ năm 1927 tại Trung Hoa khi ông ta qua đó học chiến tranh du kích. 2/ Là do ảnh hưởng của lời dặn dò của Tổng Bí Thư Trần Phú khi còn ở tù Côn Đảo “Sau này nước nhà được độc lập, sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”. Cờ đỏ sao vàng trong lời căn dặn của Trần phú chắc chắn là do ảnh hưởng từ loại cờ đỏ sao vàng tại Liên Xô cũ. Vì Trần Phú về nước sau khi được đào tạo từ Liên Xô.

Lê Quang Sô hoạt động tại tỉnh ủy Mỹ Tho. Người giao nhiệm vụ cho Lê Quang Sô vẽ cờ là Phan Văn Khỏe, ủy viên thường vụ xứ ủy, bí thư tỉnh ủy Mỹ Tho, Lê Quang Sô quyết định vẽ mẫu cờ nền đỏ sao vàng là theo như ước nguyện của Trần Phú tổng bí thư đầu tiên của Đảng CS VN từ năm 1931 là: “Sau này nước nhà độc lập sẽ lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”.

Khác với những cán bộ Cộng Sản VN khác. Nguyễn Hữu Tiến không hề xuất dương sang Liên Sô hoặc Trung Hoa tại các vùng do Hồng Quân Trung Cộng kiểm soát như Lê Quang Sô.

Nguyễn Hữu Tiến được xứ ủy Nam Kỳ giao phụ trách liên tỉnh Đảng bộ Châu Đốc, Long Xuyên, Hà Tiên, Rạch Giá. Người giao cho Nguyễn Hữu Tiến vẽ cờ là Võ Văn Tần; bí thư xứ ủy Nam Kỳ. Người gợi ý cho Nguyễn Hữu Tiến nên vẽ cỡ nền đỏ sao vàng là Nguyễn Thị Minh Khai. Minh Khai nhắc lại lời dặn dò của tổng bí thư đầu tiên của Đảng CS VN là Trần Phú cho Nguyễn Hữu Tiến: Khi thành lập một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai thì nên chọn mẫu quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng năm cánh ( http://thcsnguyenhuutien.hanam.edu.vn/home/lich )

   
         Tranh tả ông Nguyễn Hữu Tiến vẽ ngôi sao năm cánh cạnh bầu của lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
( http://www.aocodosaovang.com/Tin-tuc-ao-co-do-sao-vang/y-nghia-la-co-do-sao-vang-bieu-tuong-bat-diet-cua-to-quoc.html )
      ( http://infonet.vn/co-do-sao-vang-bieu-tuong-bat-diet-cua-to-quoc-viet-nam-post95397.info )

Hai khu vực này cách xa nhau. Nhưng tại sao cả hai người – Nguyễn Hữu Tiến và Lê Quang Sô - đều có thể nghĩ ra 2 lá cờ y hệt nhau, không hề khác; dù khác nhau có một chút ?


Vì là Nguyễn Hữu Tiến tạo ra lá cờ đỏ sao vàng y như Lê Quang Sô là do gợi ý của Nguyễn Thị Minh Khai. Minh Khai gợi ý cho Nguyễn Hữu Tiến nên vẽ cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa là cờ đỏ sao vàng cũng là tại theo lời căn dặn (chỉ thị) của tổng bí thư Đảng CSVN đầu tiên Trần Phú là khi thành lập một nước Việt Nam Cộng Sản thì nên chọn mẫu quốc kỳ là nền đỏ sao vàng năm cánh y như trường hợp của Lê Quang Sô vậy.

KẾT LUẬN: DO ĐÓ TA THẤY DÙ LÀ DO TRẦN PHÚ VÀO NĂM 1930 HAY DO LÊ QUANG SÔ HOẶC DO NGUYỄN HỮU TIẾN VÀO NĂM 1940 THÌ MẪU CỜ NỀN ĐỎ SAO VÀNG NĂM CÁNH CUẢ NAM KỲ KHỞI NGHĨA CŨNG LÀ DO Ý TƯ TƯỞNG CỦA TRẦN PHÚ SAU KHI ĐƯỢC ĐÀO TẠO TỪ LIÊN SÔ VỀ VIỆT NAM VÀO NĂM 1930.

Một bài viết trong nước đã xác định rỏ ràng nguyên nhân trên :

“..Năm 1931, khi bị giam ở Khám Lớn Sài Gòn, đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng có lần tâm sự: Sau này nước nhà độc lập, ta sẽ lấy quốc kỳ màu đỏ có ngôi sao năm cánh tượng trưng cho năm giới công, nông, binh, trí và thương đoàn kết xung quanh Đảng,

Nhớ lời Anh, các đồng chí ở Mỹ Tho lúc này đã gương cao cờ đỏ sao vàng bên cạnh cờ Đảng trên mái đình Long Hưng, nơi lập chính quyền cách mạng đầu tiên trong tỉnh…”


( http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1028&Itemid=33 )

Tài liệu sau đây trong các trang của báo Cộng Sản Việt Nam trong nước đã chứng minh cho thấy cờ đỏ sao vàng của Nam Kỳ khởi nghĩa được thành hình là do thực hiện lời dặn dò của Trần Phú:
"
Năm 1940, Xứ uỷ Đảng Cộng sản Đông Dương ở Nam kỳ họp quyết định khởi nghĩa, đã thực hiện di huấn của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng - lấy cờ đỏ sao vàng làm lá cờ khởi nghĩa với ước muốn là sau khi đánh đổ đế quốc Pháp sẽ thành lập nước Việt Nam Cộng hòa dân chủ và quốc kỳ Việt Nam sẽ là lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh.
"
(http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=69)
̣(http://www.dongduongthoibao.net/view.php?storyid=266)

Như vậy cũng chẳng phải là Lê Quang Sô và cũng chẳng phải Nguyễn Hữu Tiến là người có sáng kiến đầu tiên nghĩ ra lá cờ đỏ sao vàng. Họ chỉ là người tạo ra theo lời nhắn nhủ của Trần Phú trước đó mà thôi.

Hình dưới đây sẽ chứng minh chẳng phải Lê Quang Sô cũng như cũng chẳng phải Nguyễn Hữu Tiến là những người có sáng kiến nghĩ ra mẫu cờ đỏ sao vàng tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa tháng 11/1940 tại Mỹ Tho; Nam Việt Nam. Mà trước đó 2 tháng. Cờ đỏ sao vàng đã có trong một cuộc nổi dậy của Cộng Sản Việt Nam tại Bắc Sơn; Lạng Sơn; Bắc Việt Nam vào ngày 27/09/1940 như hình vẽ.
   

                                                    Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940)
                                          ( http://baotangqk1.vn/hinhanhtrungbay.htm )

Lê Quang Sô cũng như Nguyễn Hữu Tiến đâu có phụ trách đảng bộ Bắc Sơn đâu mà tại đó cũng dùng cờ đỏ sao vàng trong cuộc nổi dậy 2 tháng trước khi có Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Chẳng qua tất cả cán bộ Cộng Sản VN thời đó đều thực hiện đúng lời căn dặn của Tổng Bí Thư Trần Phú là nhớ dùng cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ cho một nước Cộng Sản Việt Nam trong tương lai mà thôi.

Bài viết " Giới thiệu lịch sử quốc kỳ " cuả trang web  " Cờ đỏ sao vàng online https://sites.google.com/site/cotoquoc/gioi-thieu/lich-su-quoc-ky đã xác nhận rõ lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa không hề do sáng kiến cuả lê Quang Sô hay Nguyễn Hữu Tiến. Mà do chính lời nhắn nhủ cuả Trần PhúHãy chú ý đến ý nghĩa nền cờ màu đỏ theo ý muốn cuả Trần Phú : Màu đỏ cuả nền cờ ( là ) màu biểu tượng cho tính triệt để chiến đấu cuả cách mạng..
Hiển nhiên. Ý nghĩa cuả hai chử “ Cách mạng ” ở đây là chủ nghĩa Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế Mác-Lê Nin phát xuất từ Liên Xô cũ. Do đó. Trong lời nhắn nhủ này cuả Trần Phú đã rõ ràng mang ý nghĩa lá cờ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản phải có nền màu đỏ của Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Mà Trần Phú chỉ có quyết định đó sau khi từ Liên Xô về - Nơi đầu não của thế giới Cộng Sản - Có dùng một lá cờ biểu tượng cho cho đảng Cộng Sản Nga…cho thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế…cho giai cấp vô sản công nông là sao vàng năm cánh giữa nền đỏ.


GIAI ĐOẠN 4/Cờ đỏ sao vàng của mặt trận Việt Minh được thành lập tại ngày 19 tháng 5 năm 1941 tại Pắc Bó (Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng).

( Sau khi Việt Minh cướp chính quyền vào tháng 8/1945. Lá cờ của Mặt Trận Việt Minh trở thành quốc kỳ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.)

* Vài bài viết khẳng định cờ mặt trận Việt Minh nền đỏ sao vàng cạnh bầu là cờ của Nam Kỳ khởi nghĩa:

“lá cờ đỏ sao vàng” trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ được chọn là lá cờ của Mặt Trận Việt Minh. Và đến Quốc Dân Đại Hội Tân Trào quyết định lấy “lá cờ đỏ sao vàng” là lá cờ chính thức của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đến quốc hội khóa I chính thức trở thành quốc kỳ”.

(http://baoapbac.vn/chinh-tri/201209/Su-ra-doi-cua-la-co-do-sao-vang-o-tinh-My-Tho-122856/  )

Nhớ lại lời nói của đồng chí Trần Phú, 9 năm sau đó, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh bên cạnh lá cờ búa liềm đã được xứ ủy Nam kỳ giương cao trên mái đình xã Long Hưng (Mỹ Tho) và nhiều nơi khác trong cuộc khởi nghĩa tháng 11/1940, hiện nay là “quốc kỳ” nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam.

( http://khuditichtranphu.vn/ktntp/default/read.html/news/236?div_id=object_news&folder_id=61 )

* Một trong những bài viết khẳng định cờ mặt trận Việt Minh nền đỏ sao vàng cạnh bầu là cờ của Hồ Chí Minh / Hồ Quang từ Trung Hoa mang về nước:

Theo Võ Nguyên Giáp, cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu được Hồ Chí Minh – Bí danh là Hồ Quang - mang về từ Trung Hoa và được chính thức treo lần đầu tiên vào ngày “19/5/1941, lá cờ được treo giữa hang Pắc Bó, khai mạc hội nghị thành lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội; gọi tắt là Việt Minh

( http://vietbao.vn/Van-hoa/Nha-van-Son-Tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-Quoc-ky/70016043/181/ )

Trường hợp tại sao có cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - hoặc của Lê Quang Sô, hoặc của Nguyễn Hữu Tiến - thì đã được trình bày rồi. Còn nguồn gốc cờ đỏ sao vàng của Hồ Chí Minh / Hồ Quang từ Trung Hoa mang về nước thì sao ? Năm 1938, HCM từ Liên Xô trở về Trung Quốc . Lúc đó HCM là thiếu tá Bát Lộ Quân Hồ Quang. HCM/ Hồ Quang đến công tác tại văn phòng Bát Lộ Quân Quế Lâm—Dưới trướng Tướng Tư Lệnh Chu Đức; và đương nhiên dưới trướng luôn cả Chủ Tịch Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc Mao Trạch Đông. Sau đó đi Quý Dương, Côn Minh rồi đến Diên An, căn cứ đầu não của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Hồng Quân Trung Quốc mùa đông 1938 đến đầu 1939 . ( https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh )

Hồng Quân Trung Cộng khi Hồ Chí Minh / Hồ Quang ở tại Trung Hoa trong thời gian trên dùng cờ gì?

Xin mời quý vị coi hình dưới. Một du khách mặc quân phục Hồng Quân để chụp hình trứơc một cái áp phích có hình lãnh tụ Mao Trạch Đông thời trẻ tại nơi đảng Cộng Sản Trung Hoa (Trung Cộng) từng đặt bản doanh tại Diên An, phía tây bắc tỉnh Thiểm Tây Trung Hoa. Diên An được coi như là thủ đô của Hồng Quân Trung Cộng trong thời gian Mao và Tưởng hợp tác chống Nhật lần thứ hai sau cuộc vạn lý trường chinh 1934-1935. Lá cờ trong áp phích là nền đỏ sao vàng cạnh bầu có búa liềm đen ở chính giữa. Y như cờ của Cộng Sản VN thời kỳ đầu tiên (...Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm...) Và cũng giống y như cờ của mặt trận Việt Minh—sau này thành quốc kỳ của Cộng Sản VN - nhưng không có búa liềm giữa ngôi sao.
(Hầu như tất cả thành viên chống Cộng tại hải ngoại đều lầm tưởng là cờ này là của chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến thời gian 21/11/1933-21/01/1934 ).
   

A tourist dressed as a Communist Red Army soldier poses for photos in front of a communist leader Mao Zedong’s poster at an old Communist Party base in Yan’an, in northwestern China’s Shaanxi province. Yan’an is celebrated as the birthplace of China’s communist revolut                                                    (http://www.thehindu.com/news/international/the-cpcs-journey-to-reinvigorate-china/article2147680.ece )

Như vậy là Hồ Chí minh/Hồ Quang đã từng phục vụ dưới trướng lá cờ này trong thời gian là Thiếu Tá Hồ Quang trong Bát Lộ Quân của Hồng Quân Trung Cộng.

Coi hình này xong, mọi người có thể hiểu rõ tại sao vào tháng 11/1940 khi Hồ chí Minh/Hồ Quang còn đang ở Quế Lâm ( Guilin) ngay tại văn phòng cuả Bát lộ Quân Hồng Quân Trung Cộng, Trung Hoa; qua radio, biết ở Nam Kỳ có khởi nghĩa với cờ đỏ sao vàng. Thì Hồ Chí Minh/ Hồ Quang không rõ sao vàng tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa có mấy cánh; nằm ở giữa hay ở góc của lá cờ. Cạnh thẳng hay bầu; Và có lẽ vì sợ lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa nào đó ở tận Mỹ Tho Việt Nam nó khác với cờ của một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai mà ông ta đã ôm ấp ý định sẽ có một ngày nào đó tạo ra y như đảng kỳ nền đỏ sao vàng của Hồng Quân Trung Cộng đang dùng và cũng y như một loại cờ đỏ sao vàng của Liên Sô cũ, cho nên ngay lập tức ông ta sai người mua giấy đỏ và vàng. Về vội vàng cắt ra ngay một lá cờ đỏ sao vàng cạnh bầu như đã dự trù từ trước trong tâm trí.. Nhưng lại y hệt như loại cờ mà Hồng Quân Trung Cộng đang dùng – chỉ không có búa liềm ở giữa ngôi sao - Và lạ thay, cũng giống y hệt như lá cờ đỏ sao vàng của Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở xa lắc tận Mỹ Tho Nam Việt Nam.

Và từ đó trở đi. Trong lớp "Con Đường Giải Phóng" của Hồ Chí Minh/ Hồ Quang huấn luyện cán bộ từ trong nước gửi sang tại Nậm Quang, huyện Tĩnh Tây, (Thị xã Bách Sắc; Quảng Tây, Trung Hoa; Sát biên giới Việt Trung), để chuẩn bị thành lập một mặt trận của Cộng Sản tại Việt Nam đều được treo lá cờ đỏ sao vàng cạnh bầu này – NHƯ THỂ MUỐN NHẮC NHỞ TẤT CẢ CÁC CÁN BỘ CS VN ĐANG ĐƯỢC HUẤN LUYỆN TẠI TRUNG CỘNG RẰNG: LÁ CỜ CỦA MỘT NƯỚC VIỆT NAM CỘNG SẢN TRONG TƯƠNG LAI PHẢI LÀ LÁ CỜ NÀY. LÁ CỜ GIỐNG Y HỆT NHƯ ĐẢNG KỲ CỦA HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG ĐANG DÙNG; CŨNG NHƯ GIỐNG MỘT LOẠI CỜ MÀ LIÊN SÔ DÙNG ĐẤY. KHÔNG ĐƯỢC KHÁC NHÉ.
(http://vietbao.vn/Van-hoa/Nha-van-Son-Tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-Quoc-ky/70016043/181/ )
Và để chắc chắn lá cờ mang nguồn gốc từ Liên Sô và đang có mặt tại Trung Cộng này phải là lá cờ của một măt trận chính thức của Đảng Cộng Sản VN . Chính Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang nó về để treo lên trong buổi thành lập mặt trận Việt Minh. Khôi hài thay, lá cờ đỏ sao vàng mà Hồ Chí Minh/ Hồ Quang lật đật sáng tác tại Quế Lâm ; Quảng Châu Trung Hoa thì lại giống y như lá cờ đỏ sao vàng của Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Mỹ Tho Việt Nam. Nói cách khác. Lá cờ của mặt trận Việt Minh - Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu - thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1941 tại Pắc Bó vừa giống như cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa vừa y như cờ của Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang về nước.

TỔNG KẾT : NGUYÊN NHÂN TẠI SAO HAI LÁ CỜ ĐƯỢC SÁNG TÁC TẠI HAI NƠI RẤT XA NHAU CỦA 2 HOẶC 3 NGƯỜI RẤT KHÁC NHAU NHƯNG LẠI GIỐNG Y HỆT NHAU ?? LÝ DO CHỈ CÓ THỂ LÀ TẠI VÌ NHỮNG TÁC GIẢ CỘNG SẢN VIỆT NAM VẼ KIỂU ĐÓ CÙNG CÓ MỘT TƯ TƯỞNG SAO CHÉP MỘT MẪU CỜ ĐÃ CÓ MẶT TỪ CỘNG SẢN NGA RỒI QUA CỘNG SẢN TÀU .

Chúng ta có thể liệt kê tên vài cán bộ Cộng Sản VN được qua Liên Sô học chính trị – một nơi từng dùng biểu tượng cờ đỏ sao vàng - nên đã thấm nhuần tư tưởng dùng cờ đỏ sao vàng gốc Liên Xô thành quốc kỳ cho một nước Việt Nam theo chủ nghĩa Cộng Sản

- Nguyễn Ái Quốc/Nguyễn Tất Thành:

*Năm 1922: tham gia đại hội lần tư của Quốc Tế Cộng Sản,

* Năm 1923: Học tại Trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông; và sau đó dự hội nghị lần thứ nhất Quốc Tế Nông Dân.

Kết quả: Vẽ ngôi sao năm cánh trong mỗi số báo Thanh Niên xuất bản tại Trung Hoa từ năm 1925

- Trần Phú:

*Năm 1927: Học tại trường Đại Học Đông phương

* Năm 1928
: Dự đại hội VI Quốc Tế Cộng Sản
Kết quả: Mang cờ đỏ sao vàng về nước làm quốc kỳ cho một nước Việt Nam Cộng Sản (nguồn tin không chăc chắn). Luôn luôn căn dặn các đồng chí của ông ta: ”Lá cờ cho một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai phải là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở giữa”

-Nguyễn Thị Minh Khai

* Năm 1935: Tham dự đại hội 7 Cộng Sản Quốc Tế
* Qua Hồng Kông năm 1930 – Làm thư ký cho Nguyễn ái Quốc/Nguyễn tất Thành  ở văn phòng chi nhánh Đông phương bộ của Quốc tế Cộng Sản .Chắc chắn bà Minh Khai đã từng nhìn thấy lá đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng tại Trung Hoa lục địa cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu- ;

Kết Quả: Gợi ý cho Nguyễn Hữu Tiến tạo ra cờ đỏ sao vàng trước khi Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Do vừa kinh nghiệm thời còn ở Liên Sô và vừa theo lời căn dặn của Trần Phú.

-Hồ Chí Minh/Hồ Quang:

* 1934: Học ở Trường Quốc Tế Lenin.* 1935: Dự đại hội lần thứ 7 Đệ Tam Quốc Tế

Kết Quả: Tạo ra mẫu cờ đỏ sao vàng treo trong lớp học “Con Đường Giải Phóng“ trong thời gian đào tạo cán bộ Cộng Sản chủ chốt từ Việt Nam sang tại Quảng Tây Trung Hoa. Và sau đó đem về Việt Nam làm cờ của mặt trận Việt Minh.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
Đảng Cộng Sản VN hiện có 2 lá cờ – Tất cả đều là nền đỏ –

Cờ Đảng có hình búa liềm thì ai cũng biết quá rõ đó là biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế theo mẫu quốc kỳ của Liên Sô cũ. Còn quốc kỳ có một sao vàng năm cánh ở giữa – khi Việt Minh cướp chính quyền năm 1945 thì ngôi sao cạnh cong bầu, đến năm 1955 thì sửa lại cạnh thẳng. Khi nói lên ý nghĩa màu đỏ cuả lá cờ, các trang mạng trong nước dưới sự kiểm soát của Đảng CSVN như:
<a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%">https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB% ... BB%87t_Nam
Trong trang mạng này. Đảng Cộng Sản Việt nam xác nhận màu đỏ cuả nền cờ tựng trưng cho " Cách mạng"
 
Quốc kỳ Việt Nam hiện nay được công nhận chính thức từ 1976, là lá cờ đại diện cho nước Việt Nam thống nhất. Lá cờ có hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Ý nghĩa là cờ thể hiện trong nền đỏ tượng trưng cho cách mạng, màu vàng là màu truyền thống tượng trưng cho dân tộc Việt Nam,

Còn trong trang mạng http://trithucsong.com/van-hoa/lich-su- ... 31480.html cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. riêng trong phần " Ý nghĩa cuả lá cờ đỏ sao vàng ". Cũng đã xác nhận :" Nền đỏ tượng trưng cho cách mạng " :Trong trang mạng : http://newvietart.com/index4.1520.html nói về quốc kỳ và quốc ca cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Cũng đã xác nhận rõ ràng : Nền đỏ tượng trưng cho " Cách mạng "

Quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đại diện cho nước Việt Nam thống nhất từ 1976 đến nay. Lá cờ có hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Ý nghĩa là cờ thể hiện trong nền đỏ tượng trưng cho cách mạng,  màu vàng là màu truyền thống tượng trưng cho dân tộc Việt Nam

Còn trong trang mạng http://congdoanthanhhoa.org.vn/index.ph ... ia-vit-nam của Liên Đoàn lao Động tỉnh Thanh Hóa.Đã xác nhận : Nền cờ đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết " cách mạng ", màu chiến đấu và chiến thắng.
Như vậy. Ý nghĩa cuả nền đỏ cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam trong các trang mạng của chính đảng Cộng Sản Việt nam trong nước đều đồng thanh xác nhận màu đỏ là: Nền đỏ tượng trưng cho cách mạng .. Hoặc: Nền cờ đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng, màu chiến đấu và chiến thắng.
Hai từ ngữ cách mạng trong ý nghĩa cuả màu đỏ của lá cờ tất nhiên là phong trào Cộng Sản Quốc Tế .Lý do dễ hiểu là nền đỏ cuả quốc kỳ đảng Cộng Sản Việt Nam cũng có màu đỏ y như đảng kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. mà đảng kỳ có hình buá liềm cuả đảng Cộng Sản Việt nam đã được đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định là mang ý nghĩa cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế; thì hiển nhiên màu đỏ cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng cũng không hề khác.

Để chắc chắn. Chúng ta hãy coi ý nghĩa cuả nền đỏ cuả Quốc Kỳ Liên Xô cũ - Quốc gia thủ lãnh cuả phong trào Cộng Sản đệ tam quốc tế sẽ rõ

Quốc kỳ Liên Xô có địa vị chính thức từ năm 1923 đến năm 1991. Hiệu kỳ này cũng là một biểu tượng của toàn thể phong trào cộng sản trên thế giới. Hiệu kỳ có nền đỏ cùng với một biểu tượng màu vàng độc nhất ở góc kéo cờ phía trên. Lá cờ đỏ là một biểu tượng cách mạng có từ trước năm 1917, và hiệu kỳ này được chọn nhằm vinh danh ý nghĩa quốc tế của cuộc cách mạng lao động.
( https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Li%C3%AAn_X%C3%B4 )

.Như vậy. Một khi xác nhận màu đỏ cuả nền cờ là tượng trưng cho " Cách Mạng " . Thì đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định màu đỏ của ( 2 ) lá cờ là màu của Cộng Sản Quốc Tế. Không phải như một cách giải thích theo kiểu cố gắng phủ nhận ý thức hệ Cộng Sản xấu xa mà trước kia CSVN đã từng một thời hãnh diện của một số cá nhân đảng viên CSVN là : Nền đỏ trên lá Quốc Kỳ của CSVN cũng như là màu cờ của phong trào Tây Sơn của 3 anh em Vua Quang Trung. Là triều đại duy nhất trong lịch sử dân tộc VN dùng cờ màu đỏ.


Để cho rõ ràng hơn. Chúng ta hãy xem trang mạng Cờ Đỏ - Red Flag trong https://en.wikipedia.org/wiki/Red_flag_(politics)

In politics, a red flag is a symbol of socialism, communism, and left-wing politics; it has been associated with left-wing politics since the French Revolution (1789–99).[1] Socialists adopted the symbol during the Revolutions of 1848 and it became a symbol of communism as a result of its use by the Paris Commune of 1871. The flags of several communist states, including China, Vietnam and the Soviet Union, are explicitly based on the original red flag. The red flag is also used as a symbol by some democratic socialists and social democrats, for example the League of Social Democrats of Hong Kong, French Socialist Party and the Social Democratic Party of Germany. The Labour Party in Britain used it until the late 1980s. It was the inspiration for the socialist anthem, The Red Flag.

Tạm dịch nền in đậm: Trên phương diện chính trị. Cờ đỏ là một biểu tượng cuả Xã Hội Chủ Nghĩa; Cộng Sản chủ nghĩa...Một số cờ (Quốc Kỳ) cuả các quốc gia Cộng Sản. Gồm Trung Cộng, Việt Nam và Liên Bang Xô Viết hiển nhiên đã  dùng nền từ màu đỏ nguyên thủy.


                                                                   https://www.amazon.in/Red-Flag-History-Communism/dp/0802145124
                                                    https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-562916400-david-priestland-the-red-flag-_JM
Sách “ The red flag ‘ ( Cờ đỏ ) cuả Tác giả David Priestland. Một cuốn sách mà trang bià ghi rõ :”A History of Communism” (Một cuốn sách nói về lịch sử cuả chủ nghĩa Cộng Sản- Tất nhiên là Cộng Sản quốc tế ). Trong phần giới thiệu của hình trên đã nhấn mạnh cờ đỏ là của Cộng Sản quốc tế cuả các quốc gia Cộng Sản mà các lãnh tụ Cộng Sản đã dùng như Marx; Engels; Lê Nin; Stalin ; Castro; Che Guevera ..và có cả tên cuả  Hồ chí Minh nữa. Như vậy. Cả 2 lá cờ đỏ cuả Cộng Sản Việt Nam với lãnh tụ Hồ chí Minh là trong nhóm cờ đỏ cuả Cộng Sản Quốc Tế. Hoàn toàn không phải lá cờ đỏ cuả phong trào Tây Sơn cuả 3 anh em Vua Quang Trung.

Còn màu vàng của ngôi sao năm cánh thì sao ? Đảng CSVN cũng khôn ngoan chừa một tí đặc tính dân tộc VN khi giải thích ý nghĩa cuả màu vàng ngôi sao trong các link trên:
.. Màu vàng là màu truyền thống tượng trưng cho dân tộc Việt Nam.. Hoặc: Màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho sự sáng ngời linh hồn dân tộc Việt Nam.
Quả thật. Màu Vàng đúng là màu truyền thống của dân tộc Việt Nam. Cờ các triều đại trong lịch sử dân tộc VN tuyệt đại đa số đều là màu Vàng. Ngoại trừ cờ Tây Sơn của anh em Vua Quang Trung thì màu đỏ và cờ của nhà Mạc thì màu xanh lục. Chính Đảng CSVN cũng biết rất rõ và xác nhận điều đó.
( http://www.kyvatlichsucand.vn/vn/news/9 ... t-nam.html )

Những hình hảnh trên đã cho chúng ta thấy rõ ràng :Cũng như lá cờ đảng có hình búa liềm. Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hoặc cạnh cong bầu –Như các cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ khởi nghĩa; và rồi là cờ đỏ sao vàng cuả mặt trận Việt Minh; mà sau này trở thànhQuốc Kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam ....Nguyên thủy là một loại cờ mà Liên Sô cũ = Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Sô Viết =Union of Soviet Socialist Republics (U.S.S.R.) = SOVIET= CCCP (Союз Советских Социалистических Республик) từng dùng như là một loại cờ cũng được dùng để biểu tượng cho đảng Cộng Sản Liên Xô.Biểu tượng cho quuyền lãnh đạo cuả đảng Cộng Sản Liên Xô trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế; Và cũng y như ý nghĩa cuả búa liềm là ngôi sao vàng (phát xuất từ ngôi sao viền vàng) tiêu biểu cho hai giai cấp công nông của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế sau biểu tượng chính là buá và liềm.Và nền đỏ sao vàng cũng là một trong các logo/symbnol được Liên Sô cũ hoặc Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin dùng trước khi cờ đỏ một ngôi sao vàng xuất hiện tai Việt Nam. Mặc dù logo/symbol một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này không phổ biến bằng các logo/symbol khác như hình búa liềm; ngôi sao đỏ viền vàng hay ngôi sao viền vàng trên nền đỏ. Hay nói một cách khác. Cờ nền đỏ sao vàng là 1 trong các biểu tượng của Xã Hội Chủ Nghĩa (Socialist) hoặc của Cộng Sản (Communist) mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc hay lịch sử của nước Việt Nam .

Để làm áp lực cho các cộng đồng Việt nam tại hải ngoại phải từ bỏ lá cờ Vàng ba sọc đỏ. Các Dư Luận Viên của Đảng Cộng Sản VN thường dùng lập luận: “Cờ Vàng ba sọc đỏ là cờ của một chế độ đã sụp đổ, không còn tồn tại. Vì lẽ đó không có lý do gì mà tiếp tục dùng nó nữa . Lá cờ Vàng ba sọc đỏ là một lá cờ đã chết”.
Thành phần chống Cộng tại hải ngoại thường hay đáp trả rằng: ”Cờ buá liềm tiêu biểu cho chủ thuyết Cộng Sản Quốc Tế. Toàn thể thế giới Cộng Sản đã sụp đổ ngay tại quê hương của nó. Không có lý do gì Đảng Cộng Sản VN vẫn hiện diện với chủ thuyết Mác Lê Nin cùng cờ búa liềm“.
Thật ra .Nếu theo lập luận theo cái lý của các Dư Luận Viên của Cộng Sản VN (= Của Đảng CS VN ) là không có lý do gì tiếp tục dùng một lá cờ đã chết; lá cờ của một chế độ đã sụp đổ; đã không còn...
....thì. Một khi Liên Sô Cộng Sản đã sụp đổ. Chủ thuyết Cộng Sản đã tự diệt vong ngay tai quê hương đã sản sinh ra nó ; thì không phải chỉ có cờ búa liềm là không thể nào được phép tồn tại .Nhưng thật ra . Một loại cờ khác của Liên Sô – Biểu tượng cho công nhân Cộng Sản Đệ Tam Quốc tế - Là cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa cũng phải bị vất bỏ như chủ thuyết Cộng Sản trên hình ảnh của nó mang.
Vì cả cờ đỏ có búa liềm vàng cũng như cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cũng đều là những biểu tượng của Liên Sô cũ từng dùng. Liên Sô đã xụp đổ; đã chết. Các biểu tượng của Liên Sô gồm có búa liềm trên nền đỏ và ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ đều không có lý do gì được tiếp tục dùng —Đúng theo cách lý luận của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Chính vì lẽ Liên Xô cũ - Thủ lãnh cuả thế giới Xã Hội Chủ Nghĩa/Cộng Sản đệ tam quốc tế - đã sụp đổ; đã chết. Cho nên tất cả những biểu tượng cuả Liên Xô cũ - trong đó có biểu tượng ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẵ̉ng hay cong bầu..trên nền đỏ - cũng chết theo. Cho nên trong một trang mạng tạo dựng các Zombie (thây ma đội mồ sống lại) . Có một thành viên tạo ra các Zombie là quân nhân cuả Liên Xô cũ cầm một biểu tượng cũ là cờ đỏ sao vàng. Điều đó nói lên ý nghĩa; Cũng như Liên Xô đã chết như một thây ma đã chết. Cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ cũng đã chết .Một Zombie (thây ma đội mồ) quân nhân Liên Sô cầm cờ đỏ sao vàng. Một biểu tượng cuả Liên Bang Xô Viết cũ
                                                                         ( http://z3.invisionfree.com/Orc__Goblin_Warpath/ar/t24572.htm )

Trong trang Comunist Design & Illustration Posters ( Những hình vẽ thành tranh cổ động Cộng Sản) có một tranh vẻ hình một đầu lâu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh trên trán với chú thích : Xương sọ cuả một ( nhân vật ) huyền thoại Cộng Sản đỏ – Có ý muốn nói sọ người này là một nhân vật nổi tiếng nào đó cuả Cộng Sản nên có màu đỏ. Nhưng có một ngôi vàng trên trán. Do đó ta thấy : một ngôi sao vàng trên nền đỏ chắc chắn là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế,
Hình một ngôi sao năm cánh màu vàng trên trán một cái xương sọ đỏ này được in trên các áo thun ; túi xách..để rao bán cho những cựu đảng viên Cộng Sản nào còn ngưỡng mộ những lãnh tụ Cộng Sản nổi tiếng đã chết như thế giới Cộng Sản đã chết


https://www.redbubble.com/people/sivieriart/works/10101448-albinus-skull-05-red-comunist-legend-black-background?p=canvas-print&rel=carousel 
https://www.redbubble.com/people/sivieriart/works/10101437-albinus-skull-05-red-comunist-legend-white-background?grid_pos=3&p=poster&rbs=d94e58dd-021c-4e1a-a011-d744bf4167cb&ref=shop_grid

CHÚ THÍCH: Những link trong nước cuả CSVN xác nhận màu đỏ trên quốc kỳ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam là : Màu của " Cách mạng ". Mang ý nghĩa : Màu đỏ của nền quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam là màu đỏ của Cộng Sản đệ tam quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ. Nó hoàn toàn không phải là màu đỏ cuả cờ phong trào Tây sơn cuả 3 anh em Vua Quang Trung. Do đó - Cũng như đảng kỳ - Quốc Kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://aocodosaovanghcm.com/y-nghia-va-lich-su-la-co-do-sao-vang.html
https://darknessangled.wordpress.com/2013/04/05/quoc-ky/
https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110901022816AAYxmD7
https://www.facebook.com/lichsuthegioivn/posts/365402660264933
http://www.antv.gov.vn/tin-tuc/van-hoa/cau-chuyen-ve-nguoi-ve-la-co-to-quoc-163475.html
https://www.ohay.tv/view/ai-la-nguoi-da-thiet-ke-ra-quoc-ky-viet-nam/57c28ec5cd
https://sites.google.com/site/cotoquoc/gioi-thieu/lich-su-quoc-ky
http://lacoviet.com/y-nghia-co-quoc.html
https://bigschool.vn/quoc-ky-viet-nam-y-nghia-va-lich-su
http://www.wikiwand.com/vi/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://hoalo.vn/Articles/12/23526/Ky-vat-thieng-lieng-cua-mot-cuu-binh-My.html
http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=69
http://vtv.vn/trong-nuoc/y-nghia-lich-su-cua-quoc-ky-va-quoc-ca-viet-nam-96970.htm

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
                                        BIỂU TƯỢNG NỀN ĐỎ SAO VÀNG CỦA LIÊN XÔ CŨ CÓ CHỨA HÌNH BÚA LIỀM

Để chứng minh lá cờ đầu tiên của Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm cũng là biểu tượng của phong trào công nhân Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế nền đỏ sao vàng nhưng có thêm hình búa liềm giữa ngôi sao vàng năm cánh như muốn nhấn mạnh ý nghĩa đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản của Lê Nin là đại diện cho cả hai giai cấp công nhân và nông dân – Chứ không phải chỉ mang ý nghĩa đại diện cho giai cấp công nhân như Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế - Cũng có nguồn gốc đầu tiên phát xuất từ Liên Xô; rồi qua Trung Cộng trước khi tới Việt Nam. Xin được trình bày một số hình về một loại biểu tượng của Liên Sô cũ dùng là búa liềm trong ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ.

Trước hết xin coi lại hình dáng của lá cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam vào đầu thập niên 1930:
Từ năm 1930, Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời vã lãnh đạo cách mạng. Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm
( https://www.facebook.com/MLMVietNam/posts/176286592501446:0 )
( http://www.baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/thieng-lieng-la-co-to-quoc-55958.html )
( http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?Source=/tintuc&Category=&ItemID=1123&Mode=1 )
( http://www.nhandanvietnam.org/view.php?storyid=247 )
( http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=14060&rb= )
̣
Hình dưới là một biểu tượng của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết cũ (CCCP) nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh có hình búa liềm nằm trong ngôi sao


                                                           Soviet Union in Red
                          ( http://botulizard.deviantart.com/art/Soviet-Union-in-Red-234811169 )

Hình dưới cũng là một biểu tượng (Symbol) nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chứa hình búa liềm. Được ghi chú là: "Ngôi sao Xô Viết có buá liềm bị hoen rỉ"


                                            Grunge soviet star with hammer and sickle
( https://www.123rf.com/photo_29860969_stock-vector-grunge-soviet-star-with-hammer-and-sickle-vector-illustration.html )

Hình búa liềm ở giữa ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu được ghi chú rõ ràng là “Ngôi sao Liên Bang Xô Viết “ ( Soviet union Star)


                                                              Soviet Union star
 ( https://www.123rf.com/photo_44554732_soviet-union-star-badge-isolated-on-white-background.html )

Ngôi sao vàng năm cánh có hình búa liềm ở giữa trên nóc một tháp tại Liên Xô cũ


                               A residential skyscraper on Kotelnicheskaya Embankment
        ( http://russianambience.com/stalin-skyscrapers-in-moscow-photos-of-stars-of-seven-sisters/ )

Toà nhà chọc trời Stalin Skyscraper tại thủ đô Moscow của Liên Xô cũ có ngôi sao vàng năm cánh với búa liềm ở giữa đang được một cư dân Ukrain sơn lại màu cờ của nước Ukrain (cờ Ukrain có hai màu: Xanh trên vàng dưới)


( http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/11045845/Stalin-skyscraper-in-Moscow-painted-in-Ukrainian-colours.html )

Còn đây là Huân chương Sao Vàng “Búa Liềm”: Huy hiệu Anh Hùng Lao Động Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Sô. Huân chương có hình ngôi sao màu vàng có búa liềm chính giữa và cuống màu đỏ.


         Huân chương sao vàng “Búa Liềm”: Huy hiệu Anh Hùng Lao Động Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô
                 ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_hùng_lao_động_Xã_hội_Chủ_nghĩa_Liên_Xô )

Một huy hiêu cài áo có hình búa liềm giữa ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ được gọi là "“huy hiệu chính trị của Liên Xô“.


                                                         Soviet Political Pin Badge
( https://www.etsy.com/il-en/listing/274321486/soviet-political-pin-badge-vintage?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=soviet%20political%20pin%20badge&ref=sr_gallery_9)

Hình búa liềm nằm trong ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ được xác nhận là “Ngôi sao có búa liềm của Liên Xô"


                                                       Soviet Hammer & Sickle Star
( http://www.zazzle.com/soviet_hammer_sickle_star_emblem_classic_round_sticker-217292316814120828  )
                               ( https://www.zazzle.com/hammer+and+sickle+symbol+art )

Trong một trang mạng rao bán các dãi cờ và nút. Có quảng cáo một sản phẩm đề 4 chữ CCCP (Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Sô Viết) với nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở giữa với hình búa liềm nằm trong ngôi sao


                       ( http://www.cccp-project.net/wiki/index.php?title=Banners_and_Buttons )

Một poster nền đỏ trình bày hai lời kêu gọi: Phía trên là câu: Nghiền nát tư bản với hình hiệu hủy bỏ đồng tiền. Và phía dưới là lời kêu gọi: Xây dựng Cộng Sản Chủ Nghĩa với ngôi sao vàng năm cánh chứa búa liềm. Hiển nhiên lời kêu gọi tiêu diệt Tư Bản và chủ trương xây dựng thế giới Cộng Sản chỉ có thể là đường lối của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế xuất phát từ Liên Xô cũ. Do đó hình búa liềm trong ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ chỉ có thể là biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế xuất phát từ Liên Xô.


                      ( https://forum.nationstates.net/viewtopic.php?f=23&t=293938&start=50 )

Một lá cờ của chương trình không gian Cộng Sản Liên Xô có hình một phi thuyền không gian và ngôi sao vàng năm cánh chứa búa liềm bên trong trên nền đỏ.


          ( https://kerbal.curseforge.com/projects/soviet-kermmunist-space-program-flags/images )

Một lời than thở: Nước Nga vẫn luôn tuyệt vời (great) cho dù chủ thuyết Cộng Sản thất bại.. có biểu tượng: Một ngôi sao vàng năm cánh chứa búa liềm bên trong trên nền đỏ. Hiển nhiên đó là biểu tượng của Cộng Sản Nga.


̣                                          ( https://ifunny.co/tags/lenin/1451881421)

Hình dưới đây được đăng trong một trang mạng KKE: (https://www.pinterest.com/nefeli1953/%CE%BA%CE%BA%CE%B5/ )
chuyên trình bày những poster của thế giới Cộng Sản. Đặc biệt là của Liên Sô cũ: Một trong những biểu tượng của thế giới Cộng Sản được đăng là ngôi sao vàng năm cánh chứa búa liềm bên trong trên nền đỏ


                                  (https://www.pinterest.com/pin/374572893985533794/ )

Còn hai hình dưới đây đều vẽ một ngôi sao vàng có chứa hình búa liềm đỏ trên nền đỏ với 4 chử CCCP =Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết. Với chú thích CCCP star : Ngôi sao cuả Liên Xô cũ


                                                                                               CCCP Star
                                                            ( http://www.redbubble.com/shop/communist+red+star+posters)
  https://www.redbubble.com/people/thelittlelord/works/25536058-cccp-star?grid_pos=15&p=poster&rbs=78266401-25fc-46b6-a370-5104f0f49c31

 
                                                                                                       CCCP star
                                                  ( https://www.redbubble.com/people/thelittlelord/works/25536058-cccp-star?p=scarf )
                                               ( https://ih1.redbubble.net/image.338409228.6058/scarfflat,1313x1313-bg,f8f8f8.u2.jpg )

Trong trang mạng Cccp Stock Vectors, Illustrations & Clipart ( Kho chứa các hình vẽ; hình minh hoạ cuả Liên Xô ) https://www.dreamstime.com/illustration/cccp.html . Có hình một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu phía trước buá liên đen trên nền đỏ


                                                    https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-communism-symbol-image6976255

Một poster cuả nước Nga hôm nay quảng cáo một tour du lịch đến 22 nơi công sở cuả Liên Xô cũ trước kia . Trong poster có hình một ngôi sao vàng năm cánh; bên trong có hình buá liềm. Bên cạnh là điện Kremlin .Hiển nhiên; hình buá liềm trong ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ .


          ( https://www.amazon.com/Red-Quest-Travels-through-Republics-ebook/dp/B00B2LKKRE )
                           ( http://www.goodreads.com/book/show/17928329-the-red-quest )
              ( https://books.searchub.com/red-quest-through-jason-smart-9781484889794.html )
                      ( http://www.flickriver.com/photos/19272853@N00/popular-interesting/ )

Áo thun nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chứa buá liềm bên trong. Và 4 chử CCCP : Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết


      ( https://www.etsy.com/listing/80521850/womens-cccp-soviet-star-t-shirt-s-m-l-xl?ref=market )

Hình dưới. Một thùng đựng đạn 7,62 ly của một công ty chuyên bán đạn cho những người đang xử dụng các loại súng do Liên Xô cũ chế tạo. Có in hình một biểu tượng cuả Hồng Quân Liên Xô cũ màu đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có hình buá liềm màu đen trong ngôi sao


( http://www.sgammo.com/product/red-army/900-round-case-762x39-122-grain-hollow-point-russian-made-red-army-standard-ammo-am )


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
BIỂU TƯỢNG MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ CUẢ TRUNG CỘNG.TIÊU BIỂU CHO ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG HOA. Ý NGHĨA TƯƠNG TỰ NHƯ BIỂU TƯỢNG BÚA LIỀM  

Những tài liệu sau đây chứng tỏ Trung Cộng sau khi nắm chính quyền tại Hoa Lục cũng vẫn tiếp tục dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ , với những ý nghĩa tương tự như biểu tượng ngôi sao vàng “ đặc “ năm cánh cuả Liên Xô cũ. Hiển nhiên; biểu tượng này có nguồn gốc phát xuất từ Liên Xô cũ. Vì Trung Cộng đã từng dùng biểu tượng ngôi sao vàng trên nền đỏ này này từ thời chiến tranh Quốc Cộng chưa nắm chính quyền – Trước khi có cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ khởi nghĩa tại Việt Nam -. Và vẫn tiếp tục dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này sau khi nắm chính quyền

Xin coi ý nghĩa cuả ngôi sao vàng năm cánh lớn trên quốc kỳ cuả Trung Cộng Trong trang mạng http://www.punditcafe.com/world/significance-and-meaning-of-flags-of-the-world/  ghi rõ  : Ngôi sao lớn tiêu biểu cho đảng Cộng Sản : Big star Represents the Communist Party ( Tất nhiên là đảng Cộng Sản Trung Hoa)


                                                                                                  Meaning of China’s flag
                                                      ( http://www.punditcafe.com/world/significance-and-meaning-of-flags-of-the-world/ )

Trong trang mạng https://www.britannica.com/topic/flag-of-China cũng xác nhận : Ngôi sao lớn tiên biểu cho đảng Cộng Sản Trung Hoa

In the flag of the People’s Republic of China, first officially hoisted on October 1, 1949, the symbolism of five was reflected in the stars appearing in yellow in the upper hoist canton. The large star was said to stand for the Chinese Communist Party 


MỘT KHI NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TIÊU BIỂU CHO MỘT ĐẢNG CỘNG SẢN - THÌ CHO DÙ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÓ CUẢ NƯỚC NÀO ĐI CHĂNG NỮA. THÌ Ý NGHĨA CUẢ NÓ CŨNG TƯƠNG TỰ NHƯ TẤT CẢ Ý NGHĨ́A CỦA BIỂU TƯỢNG BÚA LIỀM. DO ĐÓ - CŨNG NHƯ BÚA LIỀM - MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ. HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM

Còn trong trang mạng “ Quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa “ cuả https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Trung_Hoa cũng xác nhận :
Năm ngôi sao trên quốc kỳ Trung Quốc trong đó bốn ngôi sao nhỏ tượng trưng cho lực lượng của cách mạng bao gồm giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sàn thành thị và tư sản dân tộc đứng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Hoa là ngôi sao lớn.

Còn trong trang mạng http://www.worldatlas.com/webimage/flags/countrys/asia/china.htm ghi rõ : Ngôi sao vàng lớn tiêu biểu cho chủ nghĩa Cộng Sản

Chủ nghĩa Cộng Sản tất nhiên là cả thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê-Nin. Phát xuất từ Liên Xô cũ. Do đó. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế mà Trung Cộng cũng dùng.


…The flag of China was officially adopted on October 1, 1949. The red of the Chinese flag symbolizes the communist revolution, and it's also the traditional color of the people. The large gold star represents communism, while the four smaller stars represent the social classes of the people. In addition, the five stars together reflect the importance placed on the number five in Chinese thought and history… ( http://www.worldatlas.com/webimage/flags/countrys/asia/china.htm  )

Hình dưới : Trong trang Phemonoe Lab Shape Future Today (Phòng thí nghiệm Phemonoe. Hình dáng tương lai từ hôm nay). Có đăng một bài mang tựa đề : “ China 2025: Research & Innovation Landscape, report just released (Trung Cộng vào năm 2025: Sự nghiên cứu & Đổi mới phong cảnh , Bản báo cáo vừa mới được phát hành ).VÀ BIỂU TƯỢNG CHO NƯỚC TRUNG HOA CỘNG SẢN MÀ HỌ ĐỀ CẬP ĐẾN LÀ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ. Vì nói về một nước Trung Hoa Cộng Sản thì tất nhiên biểu tượng đó phải là cuả Trung Cộng. Không thể nào hiểu đó là quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam cho được cho dù giống nhau y hệt. Một ngôi sao vàng trên nền đó chắc chắn là biểu tượng cho một quốc gia Xã Hội Chủ Nghĩa do đảng Cộng Sản nắm quyền. Nó mang tính chất Cộng Sản Quốc Tế phát xuất từ Liên Xô cũ mà hoàn toàn không có tính chất dân tộc Việt Nam


                                                     http://www.phemonoe.eu/news-posts/china-2025-research-innovation-landscape-report-just-released/

Trong một trang mạng chuyên nói về các ngày quốc khánh cuả các quốc gia trên thế giới  http://www.123independenceday.com/  .  Cũng đề cập tới các biểu tượng của các quốc gia đó ( National Symbols ). Khi đề cập tới “ màu quốc gia “ ( National Color ) cuả nước Trung Hoa Cộng Sản. Bài viết lấy nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh để cho biết biểu tượng màu của Hoa Lục là đỏ và vàng, Hiển nhiên; chủ biên cuả website này đã coi nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh là biểu tượng cuả Hoa Lục. Vì nó tượng trưng cho đảng Cộng Sản ( Trung Hoa); là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ.


                                                                      http://www.123independenceday.com/china/national-symbols.html

Trong trang https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Mao-and-soldier/60488.html   đăng hình Mao trạch đông trong một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ – Y hệt như cờ của mặt trận Việt Minh mà sau đó thành Quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam -.. với một người lính Trung Cộng với tựa đề : Mao and soldier : Mao trạch Đông và người lính. Điều này chứng tỏ rõ ràng : Nền đỏ với chỉ một ngôi sao vàng cạnh thẳng hay cong bầu cũng được Trung Cộng dùng để tượng trưng cho đảng Cộng Sản (Trung Hoa) ý nghĩa cũng giống như biểu tượng búa liềm vậy. Do đó; một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế; hoàn toàn không mang tính dân tộc Việt NamTrong trang mạng ebay https://www.ebay.com/itm/132327826476?rmvSB=true có ra bán một cuốn album của Trung Cộng có bià là một tranh sơn mài nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh Vintage Chinese Gold Star Lacquer Album Art Scrap Book. Hiển nhiên; ngôi sao vàng năm cánh này là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản (Trong tường hợp này là đảng Cộng Sản Trung Hoa). Mà nguồn gốc cuả nó phát xuất từ Liên Xô cũ


                                                                          https://www.ebay.com/itm/132327826476?rmvSB=true                                       Hình Screen shot: Biểu tượng nền đỏ có một ngôi sao vàng cuả Trung Cộng. Được Walmart rao bán với tựa đề : China Flag – Cờ Trung Cộng

Trong một trang cuả hệ thống bán lẻ Walmart cuả Hoa kỳ. Có rao bán một lá cờ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ và ghi chú : China Flag : (Một loại) cờ cuả Trung Cộng


                                                                              China 12x18 Flag Printed on Metal Ready to Hang
( https://www.walmart.com/ip/China-12x18-Flag-Printed-on-Metal-Ready-to-Hang/178760444?sourceid=csebr036139ad9cfb1c42228995be8386c1b270&wmlspartner=bizratecom&affcmpid=3230007299&tmode=0000&veh=cse&szredirectid=14974129978893095747210080301008005)


                                                                                                           Hình Scan

Đến đây. Ta thấy rõ ràng là cả Liên Xô cũ và Trung Cộng đều có dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ với những ý nghĩa tương tự như búa liềm : - Biểu tượng cho Đảng Cộng Sản (Liên Xô cũ và Trung Hoa). - Biểu tượng cho Xã Hội Chủ Nghĩa = Thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế – Và cũng mang ý nghĩa biểu tượng cho 2 giai cấp công nông.

Hình dưới đây sẽ chứng minh điều đó

Trong trang mạng ebay có rao bán một miếng vải màu đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa ( hình bị chụp ngược) với lời ghi chú : Ngôi sao Cộng Sản Trung Hoa  Cờ Nga : Communist China star Russia Flag


                                                                      COMMUNIST CHINA STAR RUSSIA FLAG SOW IRON ON PATCH
                                        http://www.ebay.com/itm/COMMUNIST-CHINA-STAR-RUSSIA-FLAG-SOW-IRON-ON-PATCH-/190503028965

Nếu có hình bản đồ nước Việt Nam được tô màu đỏ có một ngôi sao vàng. Ai cũng tin rằng hình đó mang màu cờ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà trước kia hay Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam sau này như hình dưới đây:Nhưng hãy xem bản đồ nước Trung Hoa lục địa cũng tô màu đỏ của Cộng Sản nhưng đôi khi cũng chỉ có một ngôi sao vàng duy nhất. Hiển nhiên một sao vàng trên nền đỏ như hình dưới đây không thể nào mang ý nghĩa là màu cờ của nước Việt Nam Cộng Sản cho một nước Trung Hoa Cộng Sản. Mà chắc chắn chỉ có thể là một biểu tượng (Symbol) của Chủ nghĩa Cộng Sản đệ tam quốc tế mà Trung Cộng cũng dùng . Và cũng vừa là tiêu biểu cho đảng Cộng Sản Trung Hoa .Và tất nhiên; biểu tượng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh này bắt nguồn từ Liên Xô cũ.


( http://www.shutterstock.com/pic-95410201/stock-photo-a-chinese-dragon-and-five-point-yellow-star-symbol-within-the-outline-shape-of-the-country-of-china.html )

Hãy xem băng rôn quảng cáo cho ngày quốc khánh cuả Trung Cộng mồng 1 tháng 10 trong hình dưới đây sẽ rõ : Hai ngôi sao vàng năm cánh nằm 2 bên đồng đều trên nền đỏ cuả giải băng căng ngang quảng trường Thiên An Môn . Như vậy. Một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng mà Trung Cộng cũng dùng; tất nhiên cũng bắt nguồn từ biểu tượng sao vàng trên nền đỏ cuả Liên Xô cũ. Là tiêu biểu cho Chủ Nghĩa Cộng Sản đệ tam quốc tế; cho đảng Cộng Sản; cho hai giai cấp công nông.


https://www.shutterstock.com/image-vector/banner-greeting-ribbons-decorated-tiananmen-square-491315779?src=O97GyeWQwEPlLVnfwv3a9A-2-38 

Hình dưới là cảnh phía trước thư viện quốc gia cuả Trung Cộng tại Bắc Kinh. Có một ngôi sao vàng – Chứ không phải 5 sao vàng – trên nền đỏ. Hiển nhiên. Một sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuaả Trung Cộng – Tất nhiên là bắt nguồn từ Liên Xô cũ - Nó tiêu biểu cho đảng Cộng Sản (Nga và Tàu); cho Xã Hội Chủ Nghĩa ( Cộng Sản đệ tam quốc tế). Và cũng như búa liềm; ngôi sao vàng năm cánh cũng biểu tượng cho 2 giai cấp công nông


                                                                           Tiananmen Square, National Museum, Beijing, China
                                   http://www.alamy.com/stock-photo-tiananmen-square-national-museum-beijing-china-35490650.html 

Hình dưới : Cờ nền đỏ và chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh với đề tựa : “ august 1 army day festival chinese flag red background “ : Kỷ niệm ngày lễ quân đội (Trung Cộng ) mồng 1 tháng 8 với cờ Trung Cộng nền đỏ


                          https://pngtree.com/freebackground/august-1-army-day-festival-chinese-flag-red-background_867018.html

Trong những trang mạng đề cập tới những biểu tượng xã hội của sự hận thù và chết chóc ( Socialist symbols of hate & death ). Đã nêu ra ba chế độ điển hình ; và tổng số nạn nhân cuả ba chế độ đó với ba biểu tượng : Đức Quốc Xã với biểu tượng chử thập ngoặc. Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa với một ngôi sao vàng năm cánh; và Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghía Liên Bang Xô Viết với biểu tượng buá liềm. Tất cả đều chung trên một nền đỏ
Hiển nhiên – Đối với quốc tế – một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Trung Cộng – Cộng Sản Việt nam dùng biểu tượng nền đỏ một ngôi sao vàng làm quốc kỳ vì sao chép mẫu mã này từ Trung Cộng – Tất nhiên có nguồn gốc nguyên thuỷ từ Liên Xô cũ-.


                                                                            https://www.flickr.com/photos/edward-bellamy/3800271682 
                                                   https://tinnyray.wordpress.com/2009/08/15/hitler-obama-allusions-gallery-of-images/ 
                                                                                http://rexcurry.net/criminology-criminal-justice.html

Trong trang mạng cuả Cộng Sản Hoa Kỳ.Trong tiết mục  Lữ Đoàn Thiếu Niên Cộng Hoà Nhân Dân Arlington (Youth Brigade in People's Republic of Arlington). Có hình một chiếc phi cơ đồ chơi cho trẻ em trong một công viên Arlington sơn màu đỏ với 1 ngôi sao vàng ở đuôi và thân phi cơ. Với đề tựa : Dụng cụ huấn luyện để chống tư bản tại Arlington,VA.
Trong lời bình phẩm phía dưới. Ta sẽ thấy chiếc phi cơ đồ chơi này làm tại Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa ( Trung Cộng). Vì lẽ đó cho nên  tên mà Trung Cộng đặt cho Lữ Đoàn Thiếu Niên Arlington cũng là Cộng Hoà Nhân Dân. Đây là thêm một bằng chứng hiển nhiên chứng tỏ Trung Cộng cũng xử dụng ngôi sao vàng trên nền đỏ như là một biểu tượng của đảng Cộng Sản Trung Hoa.


                                                             http://drrichswier.com/2014/09/07/flipside-new-tv-comedy-show-premiere/
                                         http://thepeoplescube.com/peoples-blog/youth-brigade-in-people-s-republic-of-arlington-t14853.html

Hình dưới: Một trang mạng cuả Trung Cộng https://www.aliexpress.com chuyên rao bán những sản phẩm từ Hoa Lục. Đã rao bán một chiếc xe hơi đồ chơi có nền đỏ sao vàng với hàng chử chú thích :Xe hơi cuả Trung Hoa đỏ với ngôi sao năm cánh. Hiển nhiên, một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của Trung Cộng. Nó tượng trưng cho đảng Cộng Sản Trung Hoa, Cho Xã Hội Chủ Nghĩa (Cộng Sản đệ tam quốc tế)


                                                                                 Disney Pixar Cars Red China Dragon Five-Point Star
̣̣̣( https://www.aliexpress.com/item/Disney-Pixar-Cars-Red-China-Dragon-Five-Point-Star-Metal-Diecast-Car-Toy-Cartoon-Movie-Alloy/32755316603.html?spm=2114.40010708.4.73.uZYJ8B)

Các hình dưới là rồng Trung Cộng trên nên đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng và cạnh cong bầu trên góc cao. Tất nhiên. Ngôi sao vàng năm cánh này vừa tiêu biểu cho đảng Cộng Sản Trung Hoa, vừa tiêu biểu cho chủ nghĩa Cộng Sản đệ tam quốc tế, phát xuất từ Liên Xô cũ.


                                                                                               http://imgur.com/gallery/3mFVK


                                                            https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=706712226&searchtext (Hình thứ 15)


                                                                         ( https://plus.google.com/+ArgenMapper/posts/T1GKguMnkxa)

Hình dưới : Một cuốn sách trích dẫn những câu phát biểu cuả Mao trạch Đông với hình bià nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh. Đây là biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ. Được Trung Cộng dùng làm biểu tượng của đảng Cộng Sản Trung Hoa


https://www.amazon.com/Quotations-Chairman-Tse-Tung-Active-Content-ebook/dp/B00SW4K24U/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1527571665&sr=8-11&keywords=quotations+from+chairman+Mao+tse-tung
                                                                    http://quotesgram.com/img/chairman-mao-quotes/5779004/
                                                                    http://quotesgram.com/img/chairman-mao-quotes/2358770/

Hình dưới : Hồng Vệ Binh Trung Cộng mỗi người ôm một cuốn sách cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa


                                                         http://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404010954722513525&infeed=1

Hình dưới: Hình vẽ một vệ binh đỏ Trung Cộng cầm cuốn sách nền đỏ và chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh


                                                                                     Red Guards, courtesy of Samira
                                       ( https://drawception.com/forums/general/14177/a-concise-history-of-china-told-in-dc-panels/?page=1 )          

Hình dưới là một công nhân Trung Cộng với cờ đỏ một ngôi sao vàng và được ghi chú : Công nhân Cộng Sản với cờ đỏ (với một ngôi) sao (vàng năm cánh).
Người công nhân Trung Cộng này nếu cầm quốc kỳ Trung Cộng thì phải là cờ 5 sao. Nhưng là vì lá cờ không phải quốc kỳ Trung Cộng mà là một loại cờ biểu tượng cho đảng Cộng Sản Trung Hoa; cho Xã Hội chủ nghĩa = cho Cộng Sản đệ tam quốc tế– Mà Trung Cộng cũng dùng - cho nên chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ.
Lá cờ do một người công nhân cuả Trung Cộng cầm. Cho nên một ngôi sao vàng trên nền đỏ này cũng là biểu tượng cho 2 giai cấp công nông giống như biểu tượng búa liềm


                                                                A Chinese Communist worker holding waving red flag facing side with star
                                                              ( http://www.123rf.com/stock-photo/communist_flag.html?mediapopup=37892388 )

Trong một trang mạng bán áo T-Shirt online cuả Trung Cộng. Có rao bán những loại áo thun có nhiều màu khác nhau tùy ý khách hàng chọn, nhưng chỉ với một ngôi sao có màu duy nhất là vàng và được ghi chú: Chinese yellow star t-shirt : Áo thun (một) ngôi sao vàng cuả Trung Cộng. Như vậy; một ngôi sao vàng cũng là một trong những biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa, tất nhiên là do bắt nguồn từ Liên Xô cũ.


                                                                                          Chinese yellow star t-shirt by roparoja
                                                                        ( http://www.tostadora.co.uk/web/chinese_yellow_star/230719  )

Và quân kỳ cuả quân đội Cộng Sản Trung Hoa sau khi Đảng Cộng Sản nắm quyền tại Hoa Lục là cờ đỏ và chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh – Chứ không phải là cờ năm sao vàng – và hai chử Bát Nhất


                                Quân Kỳ cuả Quân Trung Cộng [Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc/Chinese People's Liberation Army (PLA)]
              ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Trung_Qu%E1%BB%91c )

Hình dưới : Cờ đỏ với chỉ một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa cuả đội Thiếu Niên Tiền Phong Trung Cộng. Thành lập năm 1949


                                                                                                  Flag of Young Pioneers of China
                                                                             ( https://en.wikipedia.org/wiki/Young_Pioneers_of_China)

Các hình dưới : Những huy chương cuả Trung Cộng làm trong thập niên 1950s có một ngôi sao vàng trên nền đỏ ( http://militaryauction.org/s/medal-china ). Cũng được rao bán trên ebay
Tất nhiên. Một ngôi sao vàng – Chứ không phải 5 ngôi sao: 1 lớn; 4 nhỏ – trên nền đỏ..Là biểu tượng cuả Xã hội Chũ Nghĩa ; cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Của giai cấp công nông. Và là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản (Trung Hoa)


                                                                                      China Communist Award Medal 1950s ORIGINAL
                                           ( http://www.ebay.com/itm/like/331930035848?vectorid=229466&lgeo=1&item=331930035848&rmvSB=true)


                                                                                  China Communist Award Medal 1950s ORIGINAL
                                                                             ( https://www.ebay.com/itm/331930035064?rmvSB=true )


                                                                                   China Communist Award Medal 1950s ORIGINAL
                                                                         (https://www.ebay.com/itm/331933535535?rmvSB=true )


                                                                                    China Communist Award Medal 1950s ORIGINAL
                                                                               https://www.ebay.com/itm/371705369936?rmvSB=true


                                                                             Early China Era Award Medal 1950s ORIGINAL
                                                                      https://www.ebay.com/itm/371705369533?rmvSB=true


                                                                                    Early Communist China 50s Medal RECTANGLE
                                                                             https://www.ebay.com/itm/371705374138?rmvSB=true

Hình dưới : Băng đeo tay cuả Đội Công Nhân Cách Mạng Nam Ninh trong cuộc Cách Mạng Văn Hoá cuả Mao tại Trung Hoa có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên. Một trong những biểu tượng của Trung Cộng là một ngôi sao vàng năm cánh


                                                            Nanning Revolutionary Workers Rebel Team Armband China Mao Cultural Revolution
 ̣̣̣                               https://picclick.com/Nanning-Revolutionary-Workers-Rebel-Team-Armband-China-Mao-391762524400.html                 
                            https://www.ebay.com/itm/Nanning-Revolutionary-Workers-Rebel-Team-Armband-China-Mao-Cultural-Revolution-/372064920123 

Hình dưới : Trong trang mạng “ The East is Red “ – Đông phương Hồng. Có hình là một bích chương lớn có hình sao vàng trên nền đỏ được gắn trên một tàu thủy trong cuộc “ Cách mạng văn hoá “ bắt đầu từ năm 1966 tại Hoa Lục. Chắc chắn là một ngôi sao vàng trên nền đỏ được dùng trong cuộc cách mạng văn hoá cuả Trung Cộng thì chỉ có thể là một biểu tượng của Trung Cộng ; mang ý nghĩa tiêu biểu cho đảng Cộng Sản Trung Hoa và Cộng Sản đệ tam quốc tế..bắt nguồn từ Liên Xô cũ. Chứ không thể nào một biểu tượng trong cuộc “ Cách mạng văn hoá “ của Trung Cộng mà lại dùng cờ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được


                                                                                                   Cultural Revolution Ship Poster
                                                                                 ( http://www.theeastisred.com/posters/poster18.htm)

Trong trang mạng bán những món quà lưu niệm có mang hình ngôi sao Trung Hoa :” China Communist Star Gifts “ https://www.zazzle.com/china+communist+star+gifts có những món mang hình ngôi sao vàng trên nền đỏ. Tất nhiên. Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nhưng món quà lưu niệm này là ngôi sao vàng biểu tượng cho đảng Cộng Sản Trung Hoa, cho Xã Hội Chủ Nghĩa cuả thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam
                                                                                                Travel Mug - Gold Star
̣                                                         ( https://www.zazzle.com/travel_mug_gold_star-1680579775490236440)


                                                                                                          Mug - Gold Star
 ̣̣                                                               ( https://www.zazzle.com/mug_gold_star-168306775849505694 )


                                                                                                      Button - Gold Star
̣̣                                                          ( https://www.zazzle.com/button_gold_star-145054013770456438)


                                                                                              Gold Star Blackberry Bold case
̣                                                    ( https://www.zazzle.com/gold_star_blackberry_bold_case-179688268750238472)


                                                                                                   Keychain - Gold Star
̣                                                              ( https://www.zazzle.com/keychain_gold_star-146993404394558500 )


                                                                                   Sticker, Gold Star Classic Round Sticker
 ̣                                            ( https://www.zazzle.com/sticker_gold_star_classic_round_sticker-217802030196295048 )

Biểu đồ thu nhập cuả Trung Cộng từ năm 1981 cho tới 2012 được vẽ trên nền đỏ chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh. Tất nhiên. Biểu tượng sao vàng trên nền đỏ trên biểu đồ thu nhập cuả Trung Hoa lục địa thì không thể nào được hiểu là màu cờ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được , nhưng chỉ mang ý nghĩa một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng cho đảng Cộng Sản Trung Hoa. Bắt nguồn từ Liên Xô cũ. Mang ý nghĩa tiêu biểu cho thế giới Xã Hội Chủ Nghĩa cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


                           Government data show that China's income gap peaked in 2008 between 1981 and 2012 | Source: World Bank
                                                              ( http://cn.businessoffashion.com/2016/07/to-have-and-have-not-2.html )

Nhà văn David Shambaugh viết một cuốn sách bìa đỏ có tên : China’s future ? Ý các tác giả muốn đặt câu hỏi rằng tương lai của Đảng Cộng Sản Trung Hoa sẽ như thế nào. Nhưng dấu chấm cuả dấu hỏi lại là một ngôi sao vàng năm cánh trên hình bìa đỏ chứ không phải là một dấu chấm tròn. Do đó; ta thấy chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ – chứ không phải 5 ngôi sao 1 lớn 4 nhỏ - Cũng là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa


              https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2016-08-11/dictators-dilemma-chinese-communist-partys-strategy-survival
                                                                 ( https://www.amazon.com/Chinas-Future-David-Shambaugh/dp/1509507140 )
                                                              ( http://www.demdigest.org/chinas-future-xis-great-rejuvenation-radical-risky/ )

Trong cuốn sách :About Face: A History of America's Curious Relationship with China, from Nixon to Clinton (Lịch sử sự liên hệ lạ kỳ của Hoa Kỳ với Trung Hoa. Từ Nixon cho đến Clinton) của tác giả James Mann.Bià sách chia ra hai phần trên dưới với 2 màu khác biệt: Phần dưới màu xanh với một ngôi sao trắng tượng trưng cho cờ của Hoa Kỳ. Phần trên màu đỏ và chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh.; tất nhiên tượng trưng cho Trung Cộng – Chứ chắc chắn không phải tượng trưng cho Cộng Sản Việt Nam cho dù đó chỉ là một ngôi sao vàng trên nền đỏ chớ không phải là 5 ngôi sao 1 lớn 4 nhỏ. Điều đó chứng tỏ. Chỉ có một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của đảng Cộng Sản Trung Hoa .


https://www.amazon.com/About-Face-History-Americas-Relationship/dp/0679768610/ref=pd_lpo_sbs_14_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=JCW9MKVJFD4S4JEWJ884
                                                                            http://www.publishersweekly.com/978-0-679-45053-5
                                                              https://books.google.com/books/about/About_Face.html?id=EiRdkq-j2G8C

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
                                                    CỜ ĐỎ SAO VÀNG CỦA HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG TRONG THỜI CHIẾN TRANH QUỐC CỘNG

Năm 1921. Đảng Cộng Sản cuả Trung Cộng được thành lập
-Năm 1922 . Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Cộng được thành lập với Đoàn Kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh nằm ở góc trên bên trái trong một vòng tròn viền vàng.


                                                                                  Đoàn kỳ Đoàn Thanh niên Cộng Sản Trung Cộng  
                                                                       ( vi.wikipedia.org/wiki/Đoàn_Thanh_niên_Cộng_sản_Trung_Quốc )  

Hiển nhiên. Lá cờ này rất giống cờ kỷ niệm Liên Xô thắng Đức trong thế chiên thứ 2. Mà trong một trang mạng khác được gọi là “ Cờ Cộng Sản” .Vì nó cũng chính là quốc kỳ cuả Liên Xô cũ nhưng hai hình búa liềm được bỏ ra và ngôi sao vàng được phọ́ng to lên.


                                                                                                      Communist Flag  
                                                                                        ( www.pixbam.com/communist-flag )  
                                                               ( www.pixbam.com/communist-flag/file:flag-of-the-communist/152259 )  
                                                                                            Russian WWII commemorative flag  
                                                                                   ( www.crwflags.com/fotw/flags/ru_wwii.html )

Sau Đại hội Đảng Cộng Sản Quốc Tế vào tháng 12/. Nguyễn aí Quốc/Nguyễn tất Thành rời Mạc tư khoa đến Quảng Châu Trung Hoa . Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Hoa), Nguyễn Ái Quốc ( Nguyễn tất Thành ) sáng lập ra Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Và mở các lớp huấn luyện; đào tạo các Cán bộ Cộng Sản Việt Nam chuẩn bị một cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền thực dân Pháp tại VN để lập ra một chính quyền Việt Nam Cộng Sản. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc/ Nguyễn tất Thành, Hội xuất bản một tờ tuần báo tiếng Việt cũng gọi là “ Thanh Niên “ để cổ võ cho một cuộc đấu tranh vô sản Chủ Nghĩa Xã Hội tại Việt Nam. Ở mỗi tờ báo ; phía trên bên trái có vẽ một ngôi sao năm cánh;và số thứ tự của tờ báo nằm trong ngôi sao.

Đảng Cộng Sản Việt Nam thường viện dẫn ngôi sao năm cánh trên tờ báo Thanh Niên được sản xuất vào năm 1926 tại Trung Hoa do chính Nguyễn aí Quốc/Nguyễn tất Thành tạo ra như một cách khẳng định ngôi sao năm cánh trên quốc kỳ cuả chúng là do Nguyễn ái Quốc/Nguyễn tất Thành là tác giả chứ không hề rập khuôn một loại cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cuả Hồng Quân Trung Cộng vào thời chiến tranh quốc cộng sau đó - Một loại cờ mà hầu hết tất cả thành viên chống cộng tại hải ngoại gọi lầm là cờ Phúc Kiến -. Nhưng thật ra; ngôi sao năm cánh trên góc cao bên trái  tờ báo Thanh Niên cuả Nguyễn ái Quốc/Nguyễn tất Thành thì y hệt như vị trí ngôi sao trong cờ của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Quốc có trước đó 4 năm-  .Do đó; ngôi sao trên những tờ báo Thanh Niên đầu tiên của Cộng Sản VN do Nguyễn Ái Quốc ( Nguyễn tất Thành ) sáng lập chắc chắn là theo khuôn mẫu của đoàn kỳ của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Hoa. Và ảnh hưởng xa hơn là do từ những biểu tượng ngôi sao của Liên Xô cũ . vì Nguyễn Ái Quốc/ Nguyễn tất Thành trước khi qua Quảng Châu Trung Hoa vào cuối năm 1924. thì đã có mặt tại Liên Xô lần đầu tiên vào năm 1922 để tham gia Đại hội lần tư của Quốc tế Cộng Sản . Và lần thứ 2 vào Tháng 6 năm 1923, tại Moskva để học tại trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông.

Bài viết sau đây chứng tỏ hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên của Nguyễn ái Quốc/ Nguyễn tất Thành – Mà trong đó có tờ tuần báo Thanh Niên – được đảng Cộng Sản Trung Hoa hổ trợ :

Vietnamese Revolutionary Youth League (Vietnamese: Việt Nam Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội; Chinese: 越南革命青年同志会), or short for Thanh Nien, was founded by Nguyen Ai Quoc (best known as Ho Chi Minh) in Guangzhou in the spring of 1925.[1] It is considered as the “first truly Marxist organization in Indochina”[2] and “the beginning of Vietnamese Communism”.[3] With the support of Chinese Communist Party and the Kuomingtang Left, (https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_Revolutionary_Youth_League Vietnamese Revolutionary Youth League )

Tạm dịch : Việt Nam Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội ; hay gọi tắt là Thanh Niên. Được thành lập bởi Nguyễn aí Quốc (Được biết nhiều với tên Hồ chí Minh) tại Quảng Châu vào mùa xuân 1925. Được coi như tổ chức đầu tiên thật sự về chủ nghĩa Mác tại Đông Dương. và là "“Sự khởi đầu của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Với sự hậu thuẩn của Đảng Cộng Sản Trung Hoa và cánh tả Quốc Dân đảng


                                                                                                        Báo Thanh Niên
                                                          http://baotanglichsu.vn/portal/vi/Tin-tuc/Theo-dong-lich-su/2015/06/3A924748/
                http://baobinhduong.vn/qua-trinh-tim-duong-cuu-nuoc-cua-nguyen-ai-quoc-va-su-ra-doi-cua-dang-cong-san-viet-nam-bai-5-a113419.html
                           http://congannghean.vn/tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201706/lich-su-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-216-743730/
                                                                                                             -0-
Sau khi sự hợp tác lần thứ nhất giữa hai phe Quốc Gia và Cộng Sản lần thứ nhất tại Trung Hoa tan vỡ, Tưởng Giới Thạch tiến hành đàn áp Đảng Cộng Sản Trung Hoa . Tháng 4 năm 1927. Một cán bộ cao cấp của Cộng Sản Trung Hoa là Trương Quốc Ðào và một số đảng viên khác chạy về Tứ Xuyên (Sichuan) thành lập chiến khu (https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Qu%E1%BB%91c_%C4%90%C3%A0o )

Theo hồi ký của Một cán bộ Trung Cộng là Đặng Tiểu Bình có tên là “Our Struggle” (Cuộc đấu tranh cuả chúng tôi) . Xuất bản tại Buenos Aires, Argentina (Sách này bị cấm lưu hành tại Trung Cộng) , Thì Trương quốc Đào lập ra “ Chinese Soviet State “ ( Nhà nước Xô Viết Trung Hoa ) với lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu và hình búa liềm đen ở giữa ngôi sao (Hình búa trong ngôi sao là buá của nông dân = Rìu; búa đẽo; búa bửa củi). Còn dòng chữ bên trái là “Trung Hoa tô duy ai cộng hoà quốc” (Cộng hoà Xô viết Trung Hoa). Hình ảnh lá cờ này xuất hiện rất nhiều trong cuộc Vạn lý Trường chinh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Và hầu hết các thành viên chống cộng tại Hải ngoại đều gọi lầm lá cờ này là cờ của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến thời gian 21/11/1933-21/01/1934


                                                                                         The flag of the Chinese Soviet State  
                              ( https://www.alternatehistory.com/forum/threads/flaming-dragons-a-warlord-china-alternate-history.178125/page-2 )  Vì Cộng Sản Trung Hoa cũng do Liên Xô giúp đỡ và đào tạo. Cho nên lá cờ đầu tiên này của một “ chiến khu “ Cộng Sản Trung Hoa hiển nhiên cũng phải ảnh hưởng biểu tượng sao vàng cạnh cong bầu có hình búa liềm đen trên nền đỏ của Hồng Quân Sô Viết cũ


                                                                     ( https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Army_Standard_Ammunition )                                                            

Sau cuộc nổi dậy thất bại tại Nam Xương ( August 1 Nanchang Uprising 01/08/1927). Mao và một số đồng chí của ông ta qua các vùng đồi núi tại biên giới giáp ranh các tỉnh Hồ Nam (Hunan); Giang Tây (Jiangxi) ;Phúc Kiến (Fujian); Qủang Đông (Guangdong) ; với một số quân 800 người vào cuối tháng 8/1927 ( www.china.org.cn/china/CPC_90_anniversary/2011-05/17/content_22582135.htm ) Và để chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy để thành lập Xô Viết Hồ Nam ( Hunan Soviet). Đầu tháng 9/1927. Mao chọn lá cờ đỏ sao vàng cuả “ Chinese Soviet State “ để chuẩn bị cho cuộc nổi dậy “ Vụ thu hoạch mùa thu “ ( Autum Harvest Uprising = Xúi dục nông dân không nộp lúa thu hoạch cho các điền chủ). Vụ nổi dậy Autum Harvest Uprising này sau đó thất bại. Cho nên kế hoạch thành lập Xô Viết Hồ Nam của Mao cũng thất bại. Do đó; Hunan Soviet sau này còn có tên là Short-lived Hunan Soviet .

Lá cờ của “ Chinese Soviet State “ mà được Hồng Quân Trung Cộng chính thức công khai xử dụng lần đầu tiên trong cuộc nổi dậy vụ thu hoạch mùa thu (Autum Harvest Uprising -Sẽ được trình bày sau) đó đã được một trang mạng cuả Trung Cộng – Trong phần chuyển dịch sang tiếng Anh - xác nhận với tựa đề : Lá cờ quân đội đầu tiên cuả Quân Cách Mạng Công Nông “ The First Army Flag of the Workers 'and Peasants' Revolutionary Army” ( Hồng Quân Trung Cộng) www.baike.com/wiki/%E5%B7%A5%E5%86%9C%E9%9D%A9%E5%91%BD%E5%86%9B%E7%AC%AC%E4%B8%80%E9%9D%A2%E5%86%9B%E6%97%97
( Hồng Quân Trung Cộng sau đó có xử dụng một loại cờ giống y hệt như lá cờ này nhưng ngôi sao màu trắng thay vì màu vàng làm cờ Hunan Soviet – Xô Viết Hồ Nam - Và sau đó cờ đỏ sao trắng này trở thành quân kỳ của Hồng Quân Trung Cộng)


                                                                        The First Army Flag of the Workers 'and Peasants' Revolutionary Army  
www.baike.com/wiki/%E5%B7%A5%E5%86%9C%E9%9D%A9%E5%91%BD%E5%86%9B%E7%AC%AC%E4%B8%80%E9%9D%A2%E5%86%9B%E6%97%97

Trong phần giải thích ý nghía cuả lá cờ. Trong mạng này của Trung Cộng- Trong phần dịch sang tiếng Anh - ghi rõ : “ the flag of the central five-star on behalf of the Chinese Communist Party, five-star sickle ax on behalf of workers and peasants” ..Ngôi sao năm cánh nằm chính giữa tượng trưng cho Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Hình búa liềm trong ngôi sao tượng trưng cho giai cấp công nông..

( Trong phần giải thích ý nghĩa ngôi sao viền vàng/ hoặc ngôi sao vàng trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ . Ngoài ý nghĩa cũng y hệt như búa liềm ..là : ngôi sao viền vàng trên nền đỏ/ hoặc ngôi sao vàng biểu tượng cho chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ trên quốc kỳ chính thức cũng như ngôi sao vàng trên quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ còn mang ý nghĩa đặc biệt là đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Li%C3%AAn_X%C3%B4
)
Đến khi qua Trung Cộng thì ngôi sao vàng trên lá cờ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng chính thức xử dụng trong cuộc nổi đậy trong vụ thu hoạch mùa thu “ Autum Harvest Uprising “ được xác nhận lả đại diện ( Behalf ) cho Đảng Cộng Sản Trung Hoa

NHƯ VẬY. NGÔI SAO VÀNG TRÊN NỀN ĐỎ CŨNG NHƯ BÚA LIỀM NGOÀI Ý NGHĨA LÀ BIỂU TƯỢNG CHO CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI; CHO 2 GIAI CẤP CÔNG NÔNG. NÓ CŨNG LÀ ĐẠI DIỆN CHO ĐẢNG CỘNG SẢN NGA VÀ TÀU. HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM.

Hình dưới là một lá cờ “ Chinese Soviet State “ được chính thức xử dụng lần đầu tiên trong cuộc nổi dậy trong vụ thu hoặc mùa thu / Autum Harvest Uprising được đăng trong trang www.pxwhcy.com/?p=37179 – Trong phần chuyển dịch sang tiếng Anh - với tựa đề : The earliest raised the first side of the "Chinese workers and peasants revolutionary army" flag . Tạm dịch : Thuả ban đầu lá cờ đầu tiên cuả quân cách mạng công nông được phất lên

[Trong cuộc nổi dậy đầu tiên ( thất bại) của Hồng Quân Trung Cộng tại Nam Xương 01/08/1927 ( August 1 Nanchang Uprising ) cuả Đảng Cộng Sản Trung Hoa . Thì Hồng Quân Trung Cộng chỉ dùng cờ đỏ trơn]


                                                                                               www.pxwhcy.com/?p=37179  

[ Trong trang mạng www.en.czs.gov.cn/Index/CityNews/2017-04-07/12016.html với tựa đề : "The First Army Flag" Shot in Rucheng ..Nói về một cuốn phim cuả Trung Cộng thuật lại việc nơi mà Hồng Quân Trung Cộng có lá cờ đầu tiên để chuẩn bị cho vụ nổi dậy vụ thu hoạch mùa thu (Autum Harvest Uprising); để thành lập Xô Viết Hồ Nam (Hunan Soviet) . Là tại địa phương Quận/Huyện Rucheng (Nhữ Thành). Thuộc Thị xã Chenzhou (Sâm Châu) Tỉnh Hồ Nam (Hunan) Trung Hoa]

                                                                                                               -0-

Lá cờ này sau đó trở thành Đảng kỳ của hồng quân Trung Cộng (Cờ Quân ủy).Nó giống y hệt lá cờ của mặt trận Việt Minh của đảng Cộng Sản VN – Sau này trở thành quốc kỳ của đảng CS VN- chỉ không còn có búa liềm giữa ngôi sao. Và nó cũng là lá cờ đầu tiên của đảng CS VN :”Cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh có lộng hình búa liềm ‘‘.


                                                             ( www.geocities.ws/xoathantuong/xtt_yNghiaCuaLaCoDoSaoVang.htm )  

Đây là lý do tại sao Lê quang Sô sang Trung Hoa học chiến tranh du kích của quân Cộng Sản Trung Hoa vào năm 1927 – là thời gian Cộng Sản Trung Hoa đã có lá cờ này – Cho đến khi ông ta về trở lại VN. Cộng thêm lời nhắn nhủ của Trần Phú – Một người mang tư tưởng cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Liên Xô cũ vì mới được huấn luyện từ đó trước khi về lại VN- :” Lá cờ của nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai phải nên là vờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh “ đã khiến cho ông ta quyết định tạo ra lá cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc Cộng Sản Quốc Tế cho Nam Kỳ Khởi Nghĩa .

Và cũng là lý do tại sao Nguyễn thị Minh Khai qua Hồng Kông năm 1930 – Là những năm Hồng Quân Trung Cộng tại Trung Hoa lục địa đã dùng lá cờ này - ; làm thư ký cho Nguyễn ái Quốc/Nguyễn tất Thành ở văn phòng chi nhánh Đông phương bộ của Quốc tế Cộng Sản .Chắc chắn bà Minh Khai đã từng nhìn thấy lá cờ này. Cộng thêm loại cờ đỏ sao vàng mà bà ta nhìn thấy tại Liên Xô cũ sau khi qua đó dự đại hội 7 Cộng Sản Quốc Tế vào năm 1935.Cộng thêm lời nhắn nhủ của Trần Phú – Người mang tư tưởng cờ đỏ sao vàng gốc Liên Xô cũ - khi bà ta trở về VN hoạt động.. Cho nên Minh Khai đã gợi ý cho Nguyễn hữu Tiến tạo ra mẫu cờ đỏ sao vàng mang thuần túy tinh thần Cộng Sản Quốc Tế cho lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Và Hồ Quang– Sau này là Hồ chí Minh - thời gian là Thiếu Tá trong Bát lộ Quân Trung Cộng thời gian 1938-1939 tại Quế lâm rồi Diên An…chắc chắn cũng phải phục vụ dưới lá cờ này của Hồng Quân Trung Cộng . Đó là lý do tại sao vào tháng 11/1940 ngay tại văn phòng cuả Bát Lộ Quân..ông ta vội vàng tạo ra ngay một mẫu cờ đỏ sao vàng cạnh bầu y hệt với lá đảng kỳ hồng Quân Trung Cộng—chỉ không có búa liềm giữa ngôi sao—khi vừa nghe tin cũng có cờ đỏ sao vàng trong Nam kỳ Khởi Nghĩa ở tận Mỹ Tho Nam Việt Nam -– :

( …Vậy là, có một điều kỳ lạ làm tôi suy nghĩ. Bác Hồ chưa nhìn thấy cờ đỏ sao vàng, chỉ nghe cụ Đặng Văn Cáp báo cáo có cờ đỏ sao vàng trong khởi nghĩa Nam kỳ mà Bác đã thửa ra lá cờ…
Nhà văn Sơn Tùng và hành trình đi tìm tác giả Quốc kỳ - Tin van hoa, vietbao.vn/Van-hoa/Nha-van-Son-Tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-Quoc-ky/70016043/181/ )

Lý do : Chẳng qua cũng vì lo sợ lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa phát xuất từ mẫu mã cờ đỏ sao vàng từ Liên Xô cũ qua lời căn dặn cuả Trần Phú…không đúng như “ quy định “ theo mẫu đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng – Cho nên Hồ Quang/Hồ chí Minh vội vàng tạo ra ngay một mẫu cờ đỏ sao vàng theo đúng như ý định của ông ta từ trước - Và sau đó cho chắc chắn lá cờ đúng theo khuôn mẫu của đảng kỳ Hồng Quân của Trung Cộng này phải ăn sâu vào trong tâm trí các cán bộ CS VN được gởi qua học chính trị do ông ta huấn luyện tại làng Nậm Quang, huyện Tĩnh Tây, (Quảng Tây, Trung Hoa), sát biên giới Trung - Việt. Ông ta đã treo cờ naỳ thường xuiyên trong lớp học . Và cũng để chắc chắn lá cờ ông ta tạo ra phải là cờ của một mặt trận Cộng Sản Việt Nam tương lai chuẩn bị cướp chính quyền. Hồ chí Minh/Hồ Quang đã mang theo nó từ Trung Hoa về VN trong ngày thành lập mặt trận Việt Minh theo lời kể lại của Võ nguyên Giáp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại khẳng định Quốc Kỳ nền đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam hiện nay xuất phát từ đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng ( Chinese Soviet State flag ) – Một loại cờ bị gọi sai là cờ Phúc Kiến – Thì các Dư Luận Viên trong nước cố gắng tìm đủ mọi cách để phủ nhận = Tìm đủ mọi cách để bịt kín tung tích lai Trung Cộng của Quốc kỳ Việt Cộng . Họ khẳng định rằng Hồng Quân Trung Cộng không hề có mẫu cờ nền đỏ sao vàng cạnh bầu có hình búa liềm bên trong thời Vạn lý Trường Chinh. Mà chỉ có cờ đỏ sao trắng cạnh bầu mà thôi (Chinese Workers and Peasants Red Army = Quân Kỳ  Hồng Quân Công Nông) . Và cũng chỉ có thêm một vài cờ chính thức nữa của Cộng Hoà Sô Viết Trung Hoa ( Chinese Soviet Republic).
Thật ra. Trong các hình và phim về Hồng Quân Trung Cộng thời gian chiến tranh Quốc Cộng tại Trung Hoa thì quân kỳ Hồng quân nền đỏ sao trắng thường được trình bày nhiều hơn hẳn đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng .

Hình dưới: Trong một trang mạng của Trung Cộng chỉ có chữ Hán. Đã trình bày rất nhiều hình ảnh về 2 loại cờ phổ thông mà Hồng Quân Trung Cộng thường dùng trong thời kỳ chiến tranh Quốc Cộng : Quân Kỳ Hồng quân nền đỏ sao trắng (Hai lá cờ bên trái); và đảng kỳ (Cờ quân ủy) Hồng Quân nền đỏ sao vàng (Lá cờ bên phải)


http://www.ylmfdm.com/photo/%E5%B7%A5%E5%86%9C%E9%9D%A9%E5%91%BD%E5%86%9B%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%86%9B.html

Để khẳng định một cách chắn chắn là loại cờ sao năm cánh trên nền đỏ mà Hồng Quân Trung Cộng từng dùng không phải chỉ duy nhất là loại cờ đỏ sao trắng mà còn có cả lá cờ đỏ sao vàng cuả chiến khu đầu tiên là Chinese Soviet State tại Qúy Châu (Guizhou) và Tứ Xuyên (Sichuan) -–Mà sau này trở thành đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng .Tôi sẽ chỉ trình bày những hình ảnh hoặc phim có đảng kỳ Hông quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh bầu chứa búa liềm đen bên trong.

Đầu tiên là tranh vẽ lại cảnh Mao đang đi từ Hồ Nam đến Giang Tây để chuẩn bị cho cuộc nổi dậy vụ thu hoạch mùa thu/ Autumn Harvest Uprising.Có đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng


                                                         Mao Zedong traveled to Hunan and Jiangxi planning autumn harvest uprising
                                                                 ̣(http://blog.sina.com.cn/s/blog_9d9460f10106c3uh.html )
                                                        ( http://news.ifeng.com/history/zhongguojindaishi/detail_2013_04/08/23977300_0.shtml )

Hình dưới là tranh vẽ lại cảnh Mao gom quân tại trấn Wenjiashi (Văn Gia Thị ?) Thành phố Lưu Dương (Liuyang). Trường Sa (Changsha) Hồ Nam (Hunam) chuẩn bị cho cuộc nổi dậy vụ gặt mùa Thu (Autumn Harvest Uprising). Bức tranh vẽ tuy mờ. Nhưng ta có thể thấy rõ cờ Chinese Soviet State lần đầu tiên được dùng làm đảng kỳ của Hồng Quân nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có hình búa liềm đen trong ngôi sao


                                                                 Site of Joining Forces in Wenjiashi of Autumn Harvest Uprising
 ̣ ̣̣                         ( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Site_of_Joining_Forces_in_Wenjiashi_of_Autumn_Harvest_Uprising_062.jpg )


                                                                           Mao Zedong autumn harvest uprising oil painting
                                                                              http://www.lishiquwen.com/news/1345.html 
                                                                  ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )

Hình dưới : Một trong những lá cờ được tin rằng đã dùng trong cuộc “ Nổi dậy vụ thu hoạch mùa thu/ Autumn Harvest Uprising “ cuả Hồng Quân Trung Cộng. ( Cờ nền đỏ sao vàng cuả Chinese Soviet State ; được Hồng quân Trung Cộng dùng làm đảng kỳ)


          Believed to be one of the flags used by the Chinese Red Army in the Autumn Harvest Uprising. We can see the sheer resemblance.
https://www.quora.com/Who-designed-the-emblems-and-symbols-for-state-and-army-institutions-in-the-Republic-of-China


                                                                             Autumn harvest uprising in the repair of water
                                                                   ̣ ̣    ( http://blog.sina.com.cn/s/blog_9d9460f10106c3uh.html )


Khi giải thích ý nghĩa cuả lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh có chứa búa liềm trong ngôi sao được dùng lần đầu tiên trong cuộc nổi dậy “ Vụ thu hoạch mùa thu/Autumn Harvest Uprising “. Một trang mạng cuả Trung Cộng nói rõ : Nền đỏ tượng trưng cho cách mạng. Ngôi sao năm cánh ở giữa đại diên cho Đảng Cộng Sản Trung Hoa ( = Cùng ý nghĩa với búa liềm ). Buá liềm trong ngôi sao đại diện cho công nhân và nông dân
..the base is red, symbol of the revolution; flag central five-star representative of the Chinese Communist Party; five-star sickle ax on behalf of workers and peasants;( http://m.dian321.com/lishi/1314206.html )

Chú thích cuả hình dưới đây cho thấy lá cờ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa hình búa liềm trong ngôi sao; ngoài ý nghĩa là lá cờ đầu tiên được dùng trong cuộc nổi dậy cuả vụ thu hoạch mùa thu vào năm 1927 ( 1927 autumn harvest uprising ) cuả Hồng Quân Trung Cộng ( Quân Đôị Cách Mạng Công Nông Trung Hoa / Chinese Workers' and Peasants Revolutionary Army). Cờ này khi đó còn là quân kỳ cuả sư đoàn đầu tiên thuộc đạo quân đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng  ( first army first division flag )


1927 autumn harvest uprising in the Chinese Workers' and Peasants Revolutionary Army first army first division flag, and in 1949 when the party volunteer book.
                                                                     http://www.zgdazxw.com.cn/culture/2016-06/13/content_144940.htm

Hình dưới: Thành phố Wenjia. Nơi mà Mao tập hợp quân đội ngày 11-19/09/1927 sau khi thất bại trong vụ nổi dậy Autumn Harvest uprising. Có đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng


                                                                   ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )
                                                                             http://www.lishiquwen.com/news/1346.html
                                                                               http://blog.ifeng.com/article/9317993.html 
                                                                                http://www.redrocktrek.com/aboutus.html

Hình dưới. Sau khi cuộc nổi dậy Thu Thâu ( Autum Harvest Uprising ) tại Trường Sa; Hồ Nam (Hunan) thất bại. Mao tập hợp tàn quân rời Hồ Nam để về một làng miền núi là Cát Châu (Sanwan ) tại Quận Vĩnh Tân (Yongxin), Cát An (Ji’an) Tỉnh Giang Tây (Jiangxi) (Ngay ranh giới  hai tỉnh Hồ Nam và Giang Tây) để tái tổ chức đơn vị lại . Trong hình dưới vẽ lại cảnh đó với cờ Chinese Soviet State nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu chính giữa. Sau đó Mao kéo tàn quân khoảng 1000 người về núi Cương Sơn (Jinggangshan) để lập chiến khu (http://chineseposters.net/papercuts/pc-pc009-04.php  )From September 29 to October 3, 1927, Mao Zedong led the famous "Sanwan Reorganization" at Sanwan village in Yongxin county, Jiangxi Province. He created a new strategy of running the army, based on principles like "the Party commands the gun", "the Party branch is organized on a company basis", "officers and men receive equal treatment". The picture shows an oil painting that reflects the work of this important event. [Photo/PLA Daily]
             ( http://www.chinadaily.com.cn/china/2012cpc/2011-08/09/content_15842201_3.htm )
                                             ( http://bbs.tiexue.net/post_6897079_1.html )
                        ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )
                                     ( http://www.apn-spb.ru/publications/article15380.htm )
                                            (http://blog.ifeng.com/article/9317993.html  )

“ Đi về Tỉnh Cương Sơn”. Vẽ Mao Trạch Đông dẫn khoảng 1.000 bộ hạ dưới quyền di chuyển về núi Tỉnh Cương (Jinggangshan); nằm giữa hai tỉnh Hồ Nam (Hunan) và Giang Tây (Jiangxi) vào ngày 03/10/1927 sau cuộc nổi dậy thất bại “ Thu Thâu “(Autum Harvest Uprising = Cuộc nổi dậy vụ thâu hoạch mùa thu) mà bắt đầu khởi sự vào ngày 07-09/09/1927.Lá cờ trong hình nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa búa liềm đen bên trong. Hiển nhiên đó là cờ của Chinese Soviet State .
Xin nói rõ thêm là có nhiều tranh vẽ khác nhau để thuật lại một sự việc cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chưa nắm chính quyền. Thì có tranh vẽ cờ sao trắng (quân kỳ hồng quân); còn có tranh khác lại vẽ sao vàng (đảng kỳ Hồng quân)


                                                                                        March to Jingghansang on Oct 3,1927
                                                                  ( http://eng.jb.mil.cn/homes/collect/art/oil/index_4.html )
                                                                  ( https://www.pinterest.com/pin/322077810829442081/ )
                      ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )
                                                                                      ( http://laobing.com/81-fz-1.htm )
                                                                              ( http://www.5011.net/lishi/61834_2.html )
                                                                              ( http://blog.ifeng.com/article/9317993.html )
                                                                   ( http://www.agpix.com/view_caption.php?image_id=487886&photog=1 )
                                                                                   ( http://tieba.baidu.com/p/260477894 )
                                                                   ( http://blog.sina.com.cn/s/blog_6103fff40101daia.html )

Trong tranh vẽ lại cảnh Mao dẫn khoảng 1.000 bộ hạ dưới quyền tiến về Tỉnh Cương Sơn (Jinggangshan) sau khi thất bại trong vụ nổi dậy “Autum Harvest Uprising “  vào ngày 03/10/1927 dưới đây thì lá cờ Chinese Soviet State nền đỏ sao vàng nằm bên trên ; phía trái hình


                                                    ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml  )
                                                              ( http://club.china.com/data/thread/5688138/2727/24/30/0_1.html )
                                                                           ( http://blog.ifeng.com/article/9317993.html )

Hai hình dưới vẽ lại cảnh Mao dẫn tàn quân đi về núi Tĩnh Cương Sơn/Jinggangshan cũng với đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng.


                                                                                 http://v.mbzhan.com/article/211377.html 


                                                                                 Autumn harvest uprising oil painting
                                                                           http://www.lishiquwen.com/news/1346.html 
                                                                ( http://blog.sina.com.cn/s/blog_5fc280320100e54i.html )
                                                             ( http://imgtu.lishiquwen.com/20150728/1438064842889469.jpg )


                                                                       ( http://www.17u1u.com/file/fj/4w3434096576u3578859150t21.jpg )

Hình dưới : Một cơ sở cuả Hồng Quân do Mao thành lập trên núi Tĩnh Cương/Jinggangshan. Có đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng


                                                      ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )

Hình dưới : Mao trạch Đông trong chiến khu trên núi  Tỉnh Cương (Jinggangshan); Cờ trong hình là ngôi sao vàng trên nền đỏ của Chinese Soviet Sate mà sau này sẽ trở thành đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng


Chinese Autum Harvest propaganda poster ( Bích chương tuyên truyền cho cuộc nổi dậy vụ gặt mùa Thu)
                (http://anarchism.pageabode.com/andrewnflood/anarchist-history-chinese-revolution )
                     ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )
                                        ( http://blog.ifeng.com/article/9317993.html )

Các hình dưới : Mao và Hồng Quân Trung Cộng trên núi Tĩnh Cương Sơn/Jinggangshan với đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng


 ̣̣                                                          ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )


                                                                                http://www.lishijiedu.com/shijian/31369.html 
                                                                                ( http://blog.ifeng.com/article/9317993.html )

Hình dưới là các tranh vẽ lại quang cảnh đạo quân thứ 4 và thứ 5 gia nhập Hồng Quân Trung Cộng vào ngày 10/12/1928 trên dãy núi Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang . Đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng mang có ngôi sao vàng trên nền đỏ .


                                                                                   Forces Joined at Jinggang Mountains
                                                     ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )
                                             ( http://www.readchina8.com/HistoryItems.php?PassId=36172387-68A0-4D7B-957C-6D035C27B33D )
                                                                              ( http://www.ms178.cn/tmg/387899.html )
                                                                                  ( http://www.weilishi.org/27926.html )
                                                                   ( http://eng.jb.mil.cn/homes/collect/art/oil/index_7.html )


                                              http://www.m18931226.com/article.php?id=129


                     ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )
                                 ( http://english.cri.cn/2245/2005-3-22/119@218217.htm )
                                                   ( https://www.r3dd.it/p/53fcgr/ )
                                           ( http://m.teeev.com/images/3153040560/ )

The Jinggang Mountain Forces Joining proved to be a critical point in Chinese revolutionary history.
It is from there that the Chinese Communist army went on to stage a series of military revolutions, leading to the liberation of all the Chinese people…. (Photo Source: lidicity.com)


                                                                                      "Jinggangshan join forces" oil painting
̣̣                                                        ( http://www.zgdsw.org.cn/GB/218994/219017/222982/231087/15776640.html )
http://www.hbmygm.com/image/aHR0cDovL3d3dy56Z2Rzdy5vcmcuY24vbWVkaWFmaWxlL2NjcGMvemdkcy9kc0Jvb2syMDJqZ3NzaHF5MDE5LmpwZw==.html 

Hai hình dưới : Mao trên dãy núi Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang vào những ngày hội quân. Có đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng mang có ngôi sao vàng trên nền đỏ .


                                                                 ( http://www.360doc.com/content/16/0519/15/6052571_560460701.shtml )
                                                                                 ( http://www.weilishi.org/27926.html )
                                                                                    Jinggangshan join forces portrait
                                                                                ( http://www.weilishi.org/27926.html )
                                                                       ( http://www.lishiquwen.com/news/34365_all.html )
                                                                 ( http://jsl641124.blog.163.com/blog/static/17702514320149161315626/ )

Mao trong hình vẽ lễ hội quân trên núi tuyết Tĩnh Cương sơn/Jinggangshan dưới đây cũng thấy có cờ nền đỏ sao vàng. Tuy không được rõ lắm


                                                                                         Jinggangshan join forces portrait
                                                                          ( http://www.lishiquwen.com/news/34365_all.html )

Hình dưới : Các đạo quân cuả hồng quân Trung Cộng nhập vào nhau trên đỉnh núi Tĩnh Cương sơn có đảng kỳ nền đỏ sao vàng và búa liềm nằm trong ngôi sao


                   https://cdn2-img.pressreader.com/pressdisplay/docserver/getimage.aspx?regionKey=Zusw18EmXybr6IrCJUdjpA%3D%3D&scale=100
                                                       https://www.pressreader.com/china/beijing-english/20170727/281500751325987

Như trình bày ở phần trên : Lần đầu tiên trong vụ nổi dậy thất bại vụ thu hoạch mùa thu (Autumn Harvest Uprising ) Hồng Quân Trung Cộng bắt đầu xử dụng hai lá cờ như hình hội quân trên núi Tĩnh Cưpơng Sơn/Jinggangshan dưới đây (Người đang đứng đưa cao tay là Mao): Đảng Kỳ Hồng Quân xuất phát từ Chinese Soviet State 04/1927 nền đỏ sao vàng. Và Quân kỳ nền đỏ sao trắng là Hunan Soviet – Mà sau này thành Chinese Soviet Republic 1931-Hình dưới là cảnh Mao và Hồng Quân Trung Cộng trong chiến khu trên núi Tĩnh Cương – Jinggangshan- ( Xin nhìn 2 lá cờ phía dưới ở giữa. sao trắng và sao vàng rất phân biệt, tuy màu sao vàng không được đậm). Đôi khi cũng là một tấm hình vẽ mà có khi là sao trắng; rồi có khi là sao vàng tùy theo ý tác giả của bài viết (Tác giả bài viết mà là đảng viên Cộng Sản trong Hồng Quân thì thích đảng kỳ cờ đỏ sao vàng hơn là sao trắng. Còn tác giả bài viết tuy là Hồng Quân nhưng không phải đảng viên thì chỉ muốn là quân kỳ cờ đỏ sao trắng hơn) .Có những hình sao màu trắng hay màu vàng rất rõ. Còn có nhiều hình ngôi sao màu vàng rất lạt, gần giống như màu trắng ( Mô tả màu sao trong cờ theo kiểu trung lập 50%) .


                                                                               ( http://imageshack.com/i/poHK57P2j  )
̣                                                                 ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )

Hình dưới vẽ cảnh Hồng Quân Trung Cộng trên núi Tĩnh Cương/ Jinggangshan. Lá cờ trong hình này rất nhỏ. Nhưng cũng có thể nhận ra đó là cờ đỏ sao vàng


 ̣                                                           ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )

Hình dưới cũng vẽ cảnh Mao cùng các đồng chí của ông ta đứng trên đỉnh núi tuyết Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang .Nhưng ngôi sao trong nền cờ đỏ có màu vàng rất đậm


Vintage Original Propaganda Long March Mao China (Tranh cũ từ bản gốc tranh tuyên truyền Mao trong Vạn Lý Trường Chinh Trung Hoa )
                                ( http://www.ebay.com/itm/3-5-Ft-Vintage-Original-Propaganda-Long-March-Mao-China-/220300006352  )
                                                     ( http://www.metroretrofurniture.com/cgi-bin/store.pl?item=7145&cameFrom=412  )

Hình dưới vẽ Mao và các đồng chí của ông ta trên đỉnh núi tuyết Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang ( http://english.cri.cn/2245/2005-3-22/119@218203.htm) . Ngôi sao trong cờ nền đỏ có màu vàng rất rõ, tuy lạt


                                                                                  Mao and his comrades (Mao và các đồng chí)
                                                                   ( http://when-we-were-young.tripod.com/artgallery.html )
                                 ̣                          ( http://bhoffert.faculty.noctrl.edu/HST265/15.CommunistSurvival.html )Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
BẰNG CHỨNG LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG CỦA CHINESE SOVIET STATE ĐƯỢC HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG DÙNG LÀM ĐẢNG KỲ

Vào ngày 28/ 12/1929 Hồng Quân Trung Cộng họp đaị hội quân đảng ủy lần thứ 9 tại một lớp học cuả thành phố Gutian (Cổ Điển) thuộc thị trấn Shanggang (Thượng Hàng), thành phố Long Nham (LongYan). Về phía tây nam tỉnh Phúc Kiến (Fujian) Trung Hoa.Trong buổi họp đai hội đảng có có lá đảng kỳ Hồng quân nền đỏ sao vàng cạnh bầu chứa búa liềm đen bên trong treo trên tường, phía dưới đảng kỳ là hình hai ông Karl Marx và Lê Nin. Người đứng bên cạnh bàn là Mao trạch Đông.
( https://en.wikipedia.org/wiki/Gutian_Congress ) (http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/se/txt/2011-02/22/content_337068.htm )
(http://www.chinadaily.com.cn/regional/2013-05/07/content_16483134.htm )
Hình dưới là tranh vẽ lần họp đảng CS Trung Hoa lần thứ 9 tại phố Gutian


                                                                Gutian Meeting
              ( https://www.liveauctioneers.com/item/5180234_painting-gutian-meeting-he-kongde )


Dưới đây là một trang nói về “ Nơi diễn ra hội nghị Gutian"”( Gutian Coference Site). Trong đó mô tả quang cảnh bài trí của hội nghị. Về phần lá cờ đỏ sao vàng cạnh bầu của Chinese Soviet State 1927. Được nói rõ là Party Flag : Đảng Kỳ ( Tất nhiên là đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng = Cờ quân ủy; Chỉ có đảng viên Cộng Sản trong hồng quân mới được tham dự. Còn đảng kỳ cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa thì là cờ nền đỏ có hình búa liềm lớn màu vàng)


                                                                                            Gutian Conference Site
                                                  ( http://www.tour-beijing.com/longyan_attractions/gutian_conference_site.php )


Có rất nhiều họa sĩ Trung Cộng đã vẽ lại quang cảnh buổi hội nghị Gutian này (Gutian Meeting; Gutian Congress. Gutian Conference ). Có lẽ căn cứ từ một hình chụp duy nhất nên quang cảnh các tranh vẽ rất giống nhau, Chỉ khác nhau về màu sắc tùy theo ý mỗi hoạ sĩ. Nhưng lá cờ treo trên vách trong cách tranh vẽ vẫn là mầu đỏ ; ở giữa có một ngôi sao vàng năm cánh bầu có búa liềm đen bên trong. Lá cờ naỳ giống y hệt cờ của mặt trận Việt Minh cuả đảng Cộng Sản VN—ngoại trừ không có hình búa liềm bên trong ngôi sao vàng - mà sau đó trở thành quốc kỳ của đảng Cộng Sản VN. Đây là một bằng chứng rất rõ ràng lá cờ mà Hồ chí Minh/Hồ Quang mang về nước làm thành cờ Việt Minh nền đỏ sao vàng cạnh bầu xuất phát từ đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng


                                                               Gutian Meeting
 ̣                                  ( http://eng.jb.mil.cn/homes/collect/art/oil/index_4.html )


                                                            Gutian Conference
         ( http://www.hongkiat.com/blog/70-insightful-retro-and-historic-artwork-around-the-world/ )


 ̣                                 ( http://blog.sina.com.cn/s/blog_03e2c3570102wlpp.html )


                                                            Gutian conference
                                     ( http://www.bestchinanews.com/History/2495.html )


                                                               Gutian Meeting
                                            ( https://hiveminer.com/Tags/1970,chinese )


                        ( http://www.fujian.gov.cn/photo/tpxj/lscs/200707/t20070712_993.htm )

Vì mức quan trọng cuả đại hội quân ủy cuả Hồng Quân Trung Cộng lần thứ 9 vào tháng 12/1929 cuả đảng CS Trung Hoa nên Trung Cộng vẫn duy trì di tích lịch sử đảng này tại trường tiểu học đã tổ chức đại hội đảng CS lần đó tại làng Gutian ( Cổ Điển ) thuộc tỉnh Phúc Kiến Trung Hoa. Trong di tích duy trì này vẫn còn đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng thời bấy giờ là lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cách cạnh cong bầu với hình búa liềm đen ở giữa ngôi sao.
Sau đây là các hình chụp di tích lịch sử đảng CS Trung Hoa lần họp đại hội quân ủy thứ 9 với Đảng Kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu vào thời gian đó .


                                                          Gutian Congress Site
         ( http://www.accesschinatravel.com/photo-p5181-v382-gutian-congress-site-trip-china.html)


                                               Classroom where the meeting was held.
               ( https://en.wikipedia.org/wiki/Gutian_Congress#/media/File:Gutian_classroom.jpg )


                                                        The Gutian Conference
( http://en.cafa.com.cn/spring-center-of-art-presents-the-group-exhibition-of-1960-exploring-the-artistic-phenomenon-of-1960s.html/yue-minjun-the-gutian-conference-2011-oil-on-canvas-380x250cm)


                                                            GUTIAN CONGRESS
                              ( http://pleasure665.rssing.com/chan-30667309/all_p5.html )

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
Lý do cờ đỏ sao vàng cuả Trung cộng có lộng hình búa liềm hiện diện tại VN vào những năm 1930 : Có quân VC trong Hồng quân Trung cộng

Tài liệu sử về nội chiến giữa Trung Hoa Dân Quốc và lực lượng Hồng Quân Trung cộng cho thấy thời gian 1928-1930 có cả quân Cộng Sản VN hợp tác cùng với lực lượng Hồng quân Trung cộng tại biên giới Việt Nam và tỉnh Quảng Tây cuả Trung Hoa dưới sự chỉ huy chung cuả cán bộ Hồng Quân Trung Cộng Đặng tiểu Bình.
Cùng chung một đội quân với Hồng Quân Trung Cộng dưới sự chỉ huy cuả cán bộ Trung Cộng, thì đương nhiên quân cuả CS VN lúc đó cũng dùng chung một lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh bầu  có hình buá liềm trong ngôi sao cuả Hồng quân Trung cộng .
Đây là lý do dễ hiểu cho thấy tại sao lá Đảng Kỳ cuả Hồng Quân Trung cộng thời kỳ đầu tiên có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có lộng hình buá liềm cũng được Đảng CS VN dùng trong thời kỳ hoạt động đầu tiên tại VN (1930) và sau này trở thành Quốc Kỳ cuả VC ( không còn hình buá liềm giữa ngôi sao )

Link: http://www.san.beck.org/21-4-ChinaCivilWar1927-37.html 

The CCP established about fifteen soviets that survived the Nationalist repression, usually in border regions. Deng Xiaoping led a group in southwest Guangxi that cooperated with Vietnamese Communists. Mao and his military commander Zhu De used guerrilla tactics to harass their enemies and arouse the masses. Moscow changed its policy and persuaded Li Lisan that a revolutionary upsurge was imminent. A Central Committee directive issued on December 8 called for expanding the Red Army by incorporating peasant self-defense units and for concentrating rather than dispersing their military forces.

Tạm dịch phần in đậm:

Đảng CS Trung Hoa thiết lập khoảng 15 tổ chức Cộng Sản còn sống sót sau sự đàn áp cuả phe Quốc Gia. Luôn luôn nằm tại các vùng biên giới.Đặng tiểu Bình lãnh đạo một nhóm ở tây nam Quảng Tây cùng chung sức với Cộng Sản VN

                                                                   -0-
Tên của đạo quân Hồng Quân Trung Cộng mà có cả quân CS VN dùng chung đảng kỳ nền đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm vào những đầu năm 1930


Tới năm 1929, nhận lệnh của trung ương, Đặng Tiểu Bình tới Quảng Tây để tổ chức và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở Bách Sắc và Thu Thâu. Với tài năng chính trị và năng lực tổ chức, Đặng Tiểu Bình đã ã nhanh chóng phát triển lực lượng.

Mùa thu năm 1930, Đặng Tiểu Bình dẫn đầu quân đoàn số 7 của Hồng quân công nông Trung Quốc, gọi tắt là Hồng thất quân chống lại cuộc vây bắt các phần tử Đảng Cộng sản của quân đội Tưởng Giới Thạch.

( http://phunutoday.vn/kham-pha/su-nghiep-chinh-tri-cua-dang-tieu-binh-17807.html  Sự nghiệp chính trị của Đặng Tiểu Bình )

Như vậy, trong thời kỳ hoạt động đầu tiên của đảng CS VN bắt đầu từ năm 1930, đã từng dùng lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh lộng hình búa liềm - mà nguồn gốc là đảng kỳ hồng quân trung cộng – Nguyên nhân là do quân CS VN hoạt động tại biên giới VN -Quảng Tây Trung Hoa cùng chung trong quân đoàn số 7 = Thất Hồng Quân Trung cộng dưới sự chỉ huy của cán bộ CS Trung Cộng Đặng tiểu Bình
Hình dưới là một con tem phát hành nhân kỷ niệm cuộc nổi dậy tại Bách Sắc (Baise uprising). Do cán bộ Cộng Sản Trung Cộng Đặng tiểu Bình lãnh đạo vào năm 1929 tại Quảng Tây Trung Hoa. Trong hình là Đặng tiểu Bình cùng với đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng – Tuy rất mờ nhưng cũng có thể nhận ra đó là cờ nền đỏ và một ngôi sao vàng cạnh bầu có búa liềm đen giữa ngôi sao .
Sau cuộc nổi dậy tại Bách Sắc – thành phố giáp với tỉnh Cao Bằng bắc VN – Đặng tiểu Bình thành lập đạo quân số 7 của Hồng Quân hợp tác cùng với quân CS VN – Chắc chắn là tại biên giới Việt Trung tại tỉnh Cao Bằng. Và cả hai thành phần quân Trung Hoa Cộng Sản và Việt Nam Cộng Sản đều cùng chiến đấu - Tất nhiên là cùng dưới lá đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu bên trong có hình búa liềm -.
 

                                                          Stamp › Baise Uprising
( http://colnect.com/en/stamps/stamp/522583-Baise_Uprising-Deng_Xiaoping_110th_Anniversary-China_Peoples_Republic )

Xin coi lại “ Tiểu sử “ lá cờ đỏ sao vàng của đảng CS VN :
Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vã lãnh đạo cách mạng. Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm .
(http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?Source=/tintuc&Category=&ItemID=1123&Mode=1 )


                    ( http://www.geocities.ws/xoathantuong/xtt_yNghiaCuaLaCoDoSaoVang.htm )

                                                                  -0-
Trong sách Ho Chi Minh: The Missing Years, 1919-1941 - Hồ chí Minh : Những năm tháng bị mất dấu tích..cuả tác giả  Sophie Quinn-Judge. Trang 159. (https://books.google.com/books?id=XPMt03ckruUC&pg=PA159&lpg=PA159&dq=ccp+and+vcp+in+1930s&source=bl&ots=6eAToAfH_6&sig=3TH )..Có ghi lại cuộc nổi dậy tại Bách Sắc (Baise Uprising) và Long Châu ( Longzhou )..cuả Hồng Quân Trung Cộng dưới sự lãnh đạo cuả cán bộ Trung Cộng Đặng tiểu Bình (Deng Xiaoping) tại Bách Sắc. Và tại Long Châu ( Longzhou ). Quảng Tây ( Guangxi) Trung Hoa; Tại biên giới Việt Hoa sát cạnh tỉnh Cao Bằng của Việt Nam

..On 2 Febuary the Longzhou Soviet and the Chinese Eighth Red Army was formed just north of the Vietnamese border in Guangxi province. According to official CCP records, the Soviet covered eights dictricts around Pinxiang and Longzhou and survived about six months .It was reportedly sparked off by an uprising of GMD troops in Nanning and followed Deng Xiaoping's establishment of a revolutionary base in Bose ( Bai-se) in December. The Longzhou uprising was led by a communist Yu Zuoyu on the staff of warlord Li Mingrui's Nanning-based forces.
There is no direct evidence of a Vietnamese role in creating this soviet, but it would be surprising if the Vietnamese Communist settle in Guangxi had not been involved. This was an area which the French considered to be in their zone in fluence, and in fact bombing by their warplanes to destroy the soviet before long. A number Vietnamese communists were living in Longzhou. including two drivers on the staff of the provinciavl govrnment Le Quang Dat later told the French .Le Hong Son was thought to enjoy the support of the Governor, Yu Zuobo, cousin of Yu Zuoyu and one of the warlords with whom the CCP was cooperting in 1929. Ho chi Minh claimed in his 18 Febuary 1930 report that five Vietnamese "comrades" working in Guangxi had recently been arrested .


Vào mồng 2/2 (1929) Xô Viết Long Châu và Lộ Quân thứ 8 Hồng Quân Trung Cộng thành hình ngay phía Bắc biên giới Việt Nam và Quảng Tây. Dựa vào hồ sơ chính thức cuả Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Khu vực Xô Viết bao gồm 8 quận hạt cuả thành phố Bằng Tường (Phía bên kia biên giới cuả Đồng Đăng; Việt Nam) và (Xô Viết ) Long Châu tồn tại khoảng 6 tháng. Báo cáo cho biết nó đã gây ra bởi một cuộc nổi dậy cuả những toán quân Quốc Dân Đảng tại Nam Ninh và theo sau cuộc “ cách mạng “ do Đặng tiểu Bình thành lập mà căn cứ đặt tại Bách Sắc vào tháng 12.Cuộc nổi dậy tại Long Châu được lãnh đạo bởi cán bộ Cộng Sản Yu Zuoyu (?) trong đội ngũ cuả lãnh chuá Li Mingrui (?) căn cứ tại Nam Ninh.
Không có một bằng chứng trực tiếp nào cho thấy có vai trò (lãnh đạo) cuả (cán bộ Cộng Sản) Việt Nam tạo ra Xô Viết này, Nhưng thật đáng ngạc nhiên nếu đảng Cộng Sản Việt Nam đang họp giải quyết tại Quảng Tây mà không có liên quan tới. Đây là một khu vực mà người Pháp coi như vùng ảnh hưởng của họ, và thực tế họ đã dùng máy bay ném bom để tiêu diệt không cho Xô Viết kéo dài. Một số Cộng Sản Việt Nam đang sống tại Long Châu. Gồm có hai tài xế trong nhóm nhân viên chính quyền tỉnh.Lê quang Đạt sau đó nói tiếng Pháp. Lê hồng Sơn được cho là thích thú với vai trò hổ trợ cho Thống đốc Yu Zuobo (?), bà con với Yu Zuoyu và một trong những lãnh chuá mà Đảng Cộng Sản Trung Hoa hợp tác vào năm 1929. Hồ chí Minh đã tuyên bố trong báo cáo vào ngày 18/02/1930 rằng có 5 “ đồng chí” Việt Nam làm việc tại Qủang Châu đã bị bắt giữ


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
CỜ ĐỎ SAO VÀNG -ĐẢNG KỲ HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG- TRONG PHIM “ HỒNG SẮC NƯƠNG TỬ QUÂN “ ( THE RED DETACHMENT OF WOMEN)
Một trong những bằng chứng rõ rệt nhất mà các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại trưng dẩn để chứng tỏ quốc kỳ của đảng CS VN nền đỏ sao vàng cạnh bầu phát xuất từ hồng quân Trung Cộng là những hình và youtube của phim; và vũ ballet trên sân khấu thuật lại cuộc nổi dậy của một toán nữ đảng viên CS gốc nông dân 120 người do Đảng CS Trung Hoa tổ chức tại đảo Hải Nam Trung Hoa; vào năm 1930 để đánh bại và xử tử một “địa chủ cường hào gian ác”.Gọi là "“Hồng Sắc Nương tử Quân"”(The Red Detachment of Women )
( http://vietdaikynguyen.com/v3/69399-vo-ballet-trung-quoc-o-lincoln-center-ton-vinh-cuoc-dau-tranh-giai-cap-chet-choc-day-bao-luc/ )
( http://www.imdb.com/title/tt0472622/plotsummary?ref_=tt_ov_pl )
Cuộc nổi dậy này được Trung Cộng cho dựng thành nhiều phim và vũ Ballet ; cũng như phát hành các loại tem..để trình bày sự thành công của một cuộc nổi dậy dùng bạo lực “ cách mạng “ này.


                        The Red Detachment Of Women - 红色娘子军 - (1961 film)
                           https://www.youtube.com/watch?v=zoPM9d18e9o


Trên đây là toàn bộ youtube phim “Hồng Sắc Nương tử Quân" (The Red Detachment of Women ) - Trong đó đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng xuất hiện vào phút 29:47 -  
Còn dưới đây là một đoạn youtube 3/8 trong bộ phim “Hồng Sắc Nương tử Quân" (The Red Detachment of Women ). Thường được các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại dùng như một bằng chứng chủ lực để chứng minh cờ đỏ sao vàng mà Cộng Sản Việt nam dùng làm quốc kỳ xuất xứ từ lá cờ mà Hồng Quân Trung Cộng dùng trong phim. Vì lẽ. Trong đoạn youtube này thì lá đảng kỳ cuả Hồng quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu xuất hiện thường xuyên. Chỉ có điều. Lá đảng kỳ cuả hồng Quân Trung Cộng này bị hầu hết các thành viên chống cộng tại hải ngoại gọi lầm là " Cờ Phúc Kiến "


                                   Red Detachment of Women- part 3/8
                         https://www.youtube.com/watch?v=YBDZyFqevu4 

Còn những hình phía dưới nằm trong youtube đó thuộc loại được coi như bằng chứng “ chủ lực “ cuả các thành viên chống cộng tại Hải ngoại . Được trưng dẫn ra để chứng minh Quốc Kỳ của đảng CS VN nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu là phát xuất từ mẫu lá cờ này của Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Vì lá cờ trong phim phần lớn được trình bày là nền đỏ sao vàng —Không như những youtube khác thuật cảnh Hồng Quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trừơng Chinh thì thấy sao trắng trên nền cờ đỏ nhiều hơn là sao vàng trên nền cờ đỏ- .Chỉ có điều hầu hết các thành viên chống cộng đều bị hiểu sai đó là cờ của Uỷ Ban Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933-1934 ( Chairman of the People’s Government at Fuzhou  21 Nov 1933 – 21 Jan 1934). Hoặc được gọi là "“Cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh” . Thật ra; lá cờ trong các hình dưới của youtube trên này thuật lại cuộc nổi dậy của một nhóm Cộng Sản nữ tại đảo Hải Nam năm 1930. Vì cuộc nổi dậy này xảy ra vào năm 1930. Thì không thể nào là  cờ của tỉnh Phúc Kiến – dù màu cờ thế nào đi nữa – Vì cờ “ Phúc Kiến “ chỉ bắt đầu có vào tháng 11/1933 .Và chỉ đúng khi được gọi là cờ trong thời Vạn Lý Trường Chinh bắt đầu từ tháng 10/1934 .


 ̣   ( http://nguoivietdiendan.com/vi/news/Hoi-Dap/Nguon-goc-Quoc-ky-Viet-Nam-hien-nay-2515/ )


( http://mautam.net/forum/viewtopic.php?p=775121&sid=3e1d1390f6b453544a469b6da37e5d31 )

Hai hình trên đều nằm trong Youtube ( https://www.youtube.com/watch?v=LUQm-bVf4K4&feature=player_embedded#at=33 )


( https://www.youtube.com/watch?v=k_HHYBgSMBQ [经典电影 2010-06-26 HQ] 红色娘子军 9/9  Phút thứ 8:49)


 ̣                                 ( http://group.mtime.com/beckhong/discussion/975231/6/ )

Khác với phim “ Hồng sắc nương tử quân “ thì cờ luôn luôn là đảng kỳ nền đỏ sao vàng. Còn trong các youtube hay hình về màn vũ ballet The Red Detachment of Women trong những link khác đôi  khi lá cờ là nền đỏ sao trắng; đó chính là quân kỳ của Hồng Quân Trung Cộng, cũng có khi ngôi sao trên nền cờ đỏ có màu vàng rất lạt; như màu trắng.
Dưới đây là một Youtube vũ ballet trình diễn lại cuộc nổi dậy cuả nhóm Cộng Sản nữ tại đảo Hải Nam năm 1930 có mang đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng


( Đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu xuất hiện vào phút thứ 15:48 )
                                 ( https://www.youtube.com/watch?v=GV-P8_YSJ24 )


          ( http://somogallery.com/contemporary-art-prints/pop/sugar-coated-bullet-liberty-2-6.html )


(http://www.lifeofguangzhou.com/node_10/node_35/node_112/node_264/2009/06/02/124391178165296.shtml)


 ( https://www.123rf.com/photo_8632182_the-famous-chinese-ballet-the-red-detachment-of-women-performed-by-the-national-ballet-of-china-at-s.html )


                            ( http://elizabethdalziel.photoshelter.com/image/I0000NCw4zrlvFvM )


 http://www.lifeofguangzhou.com/node_10/node_35/node_112/node_264/2008/05/09/121031234638285.shtml


                                     ( http://infinitegif.tumblr.com/post/18984571007 )


                        ( http://www.huffingtonpost.com/phil-chan/post_9782_b_7794940.html )


( http://media.gettyimages.com/photos/the-china-central-ballet-presents-the-chinese-revolutionary-opera-the-picture-id88412089 )

Còn đây là một con tem vẽ lại điệu vũ Ballet “ Hồng sắc nương tử quân “ với đảng Kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng.


̣                         ( http://www.stampboards.com/viewtopic.php?f=17&t=19162&start=50)

Đây là một bằng chứng rất rõ cho thấy cờ đỏ sao vàng cạnh bầu của đảng CS VN phát xuất từ đảng kỳ của hồng quân Trung Cộng . Vì lịch sử thành hình Đảng Cộng Sản VN rất gắn bó với Cộng Sản Trung Hoa (Trung Cộng)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
LÁ CỜ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỦ PHỦ PHÚC CHÂU CỦA TỈNH PHÚC KIẾN 1933-1934 MÀU GÌ ?

1/ Vào cuối năm 2003 (Dec 21,2003). Một thành viên chống cộng trên một forum tại Hải Ngoại ( http://forums.vietbao.com/yaf_postst19661_Nguon-goc-co-do-sao-vang-tu-Fuzhou-Trung-quoc.aspx#post33243 ) khám phá ra lá cờ của Uỷ Ban Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933-1934 ( Chairman of the People’s Government at Fuzhou  21 Nov 1933 – 21 Jan 1934). Trong trang http://worldstatesmen.org/China.html có hình thù nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu y hệt như cờ của mặt trận Việt Minh mà sau này trở thành Quốc Kỳ của đảng Cộng Sản VN như sau :


Nên loan báo cho tất cả chiến hữu biết đã khám phá ra Quốc Kỳ của Cộng Sản Việt Nam đã lấy mẫu từ cờ Phúc Kiến 1933-1934. Tin tức “ Cờ đỏ sao vàng là cờ Phúc Kiến’” nhanh chóng loan truyền rộng rãi trên các forum chống cộng. Phe chống cộng khẳng định rằng Quốc Kỳ của CS VN đã lấy mẫu mã từ lá cờ của ủy ban nhân dân tỉnh Phúc Kiến 1933-1934 . Phe thân cộng thì chỉ cho rằng đó chỉ là một sự lầm lẫn của chủ biên. Cho nên quyết định can thiệp :
Phản ứng của những người thân CS VN có thể được mô tả trong một forum sau như là một thí dụ cụ thể :
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=20605

Thành viên FNguyen .Post ngày 08-01-2013, 01:22 AM

Tôi có vài điều muốn chia sẻ.

Cách nay khoảng sáu, bảy năm khi tôi còn tham gia vào một mailing list của du học sinh (*). Qua một lần tranh luân về những lá cờ từng bị thay thế bằng các lá cờ của chế độ CS, rồi thì các các cờ cũ được dùng trở lại sau khi CS xụp đổ như ở LX, Đức ... tôi tình cờ vào được trang có đăng hình cờ các nước qua các thời đại. Trang đó nằm ở link dưới đây mà tv Hiền đã dẫn.

http://www.worldstatesmen.org/China.html

Ở trang của China tôi thấy lá cờ Phúc Kiến (Fuzhou) lúc ấy y hệt như lá cờ của Việt Minh với ngôi sao vàng 5 cánh hơi mập mập vào thời 1945. Tôi đưa ra cho mọi người tham khảo thì bị phản ứng dữ dội. Tôi cho đó là điều không quan trọng vì nghĩ rằng có sự nhầm lẫn nào đó của người làm ra trang này.

Bẵng đi một thời gian vài tháng sau thì ở các diễn đàn người Việt bên ngoài, kể cả diễn đàn TTVNOL là diễn đàn trong nước, lại đề cập tới chuyện giống cờ VM y chang này. Tôi lại đem chuyện này vào diễn đàn du học sinh.

Khi ấy hình như du học sinh đã thấy vấn đề có vẻ nghiêm trọng, một tv có nick là Đông A (tên thật là Trần Minh Tiến. Đây là vấn đề liên quan đến lịch sử, tôi phải viết tên thật của anh này ra, vả lại mọi người đều biết tên thật của anh ta) đã vội viết thư cho chủ trang mạng kia và yêu cầu họ xóa lá cờ giống kia đi.

Khi ấy tôi tự nhủ rằng nếu có điều kiện tôi sẽ đi du lịch qua TQ để tìm hiểu sự thật về lá cờ Phúc Kiến.


2/ Sau đó một thời gian; lá cờ ngay chổ đó trên trang đó biến mất. chỉ còn lại hàng chử
                                                  Chairman of the People’s Government (at Fuzhou)
                                                             21 Nov 1933 - 21 Jan 1934 Li Jishen

3/ Một thời gian sau. Ngay chổ đó lại xuất hiện một lá cờ khác .Hình thù tương tự như lá cờ của Mặt Trận Gỉai Phóng Miền Nam Việt Nam thành lập năm 1960 như sau :


Tháng 9.2007 chính trên tivi VN trong nước, chiếu một bộ phim Trung Quốc,Thấy Hồng Quân Trung Cộng mang lá cờ đỏ sao vàng giống y hệt lá cờ nước của VN - nhưng có thêm hình búa liềm đen giữa ngôi sao - diễn lại lịch sử cuộc vạn lý trường chinh của  quân đội Mao! Tất cả các thành viên chống cộng tại hải ngoại đều khẳng định loại cờ đỏ sao vàng có hình buá liềm đen trong ngôi sao cạnh cong bầu mà Hồng Quân Trung Cộng dùng trong phim vạn lý trường chinh chính là cờ cuả Uỷ Ban Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933-1934 ( Chairman of the People’s Government at Fuzhou  21 Nov 1933 – 21 Jan 1934).

- Phe chống cộng khẳng định Cộng Sản VN đã mua chuộc Ben Cahoon Biên tập viên của trang mạng http://www.worldstatesmen.org/  cho nên đã sửa lại màu của lá cờ.

 - Còn Cộng Sản VN thì khẳng định Biên tập viên Ben Cahoon đã lầm lẫn khi cho đăng cờ của Uỷ Ban Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933-1934 ( Chairman of the People’s Government at Fuzhou  21 Nov 1933 – 21 Jan 1934) có nền đỏ sao vàng... Sau đó vì bị Cộng Sản VN khiếu nại nên đã sửa sai.

Phe chống cộng tại Hải Ngoại cố gắng tìm lại các trang mạng lưu trữ tại http://archive.org/web/ . Post lên lại trang lưu trữ như là một bằng chứng cho thấy ” Hình ảnh thật “ của lá cờ trước kia khi chưa bị “ sửa đổi do mua chuộc “:
( http://web.archive.org/web/20021010094056/http://worldstatesmen.org/China.html )Xin lưu ý trang mạng http://archive.org/web/  chỉ lưu lại những trang cũ . Còn những thông tin trong đó đúng hay sai lại là chuyện khác .
Như vậy , những ai theo dõi “ cuộc chiến của 2 lá cờ Phúc kiến “ chắc hẳn sẽ có một kết luận tạm thời: Chỉ có 1 trong 2 trường hợp cho mẫu lá cờ Chairman of the People’s Government at Fuzhou  21 Nov 1933 – 21 Jan 1934 :
- Hoặc lá cờ đúng của Ủy Ban Nhân Dân thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến 1933-1934 là cờ đỏ sao vàng . Chủ biên cho đăng lại cờ xanh đỏ sao vàng là do bị CS VN mua chuộc.
- Hoặc lá cờ đúng của Ủy Ban Nhân Dân thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến 1933-1934 là cờ xanh đỏ sao vàng. Cờ trước đó được in là cờ đỏ sao vàng là do lầm lẫn. Bị  CS VN khiếu nại nên Chủ Biên đã sửa sai.

Bây giờ chúng ta hãy xem hình những con tem có in hình cờ và bản đồ (Tỉnh Phúc Kiến) cuả “ Chính quyền Cách Mạng Nhân Dân Phúc Kiến 1933” ( Fujian Revolutionary Gov.1933) phát hành được rao bán trên mạng Ebay sẽ rõ:
( http://www.ebay.com/itm/R1401-Map-Flag-China-Revenue-Stamp-3-Pcs-Fujian-Revolutionary-Gov-1933/271636766085?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D38530%26meid%3D8bf60b052b6442b5ae03a767459ad800%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D272236015860  )Và dưới đây cũng là hình những con tem có in hình cờ và bản đồ (Tỉnh Phúc Kiến) cuả “ Chính quyền Cách Mạng Nhân Dân Phúc Kiến 1933” ( Fujian Revolutionary Gov.1933) phát hành được rao bán trên link khác cũng của ebay
https://www.ebay.com/itm/R1401-Map-Flag-China-Revenue-Stamp-3-Pcs-Fujian-Revolutionary-Gov-1933/352157568934?hash=item51fe3a0fa6:g:SPIAAOSwpCpZq18DVà tại một trang mạng khác cũng rao bán những con tem có in hình cờ và bản đồ (Tỉnh Phúc Kiến) cuả “ Chính quyền Cách Mạng Nhân Dân Phúc Kiến 1933” ( Fujian Revolutionary Gov.1933) y hệt như vậy .
http://www.yscoin.com/index.php?main_page=product_info&products_id=2635Trong các link rao bán tem cuả  “ Fujian Revolutionary Gov.1933 “ trong trang mạng Ebay đều có tựa đề :
Rare "Map & Flag", China Revenue Stamp 3 Psc, Fujian Revolutionary Gov.1933

(Ba loại tem thuộc loại hiếm in hinh bản đồ và cờ, Thuộc loại tem lợi tức cuả Trung Hoa; “ Của “ Chính quyền cách mạng Phúc Kiến năm 1933)
Trong phần giải thích phía dưới. Công ty rao bán nói rõ :
Uncirculated. The picture is "Map and Flag". This is the local Revenue Stamp of Republic of China. With the local print of Fujian Province, issued in 1933 by Fujian People's Revolutionary Government. The Fujian People's Revolutionary Government only existed for several months.
( Không còn lưu hành. Trong hình là “ Bản đồ và cờ ” . Đây là loại tem thu nhập mang tính cách địa phương cuả Cộng Hoà Trung Hoa. Được in tại địa phương cuả Tỉnh Phúc Kiến. Được phát hành năm 1933 bởi Chính quyền Cách Mạng Nhân Dân tỉnh Phúc Kiến. Chính quyền Cách Mạng Nhân Dân Phúc Kiến chỉ tồn tại có vài tháng)Nếu click cho các hình có tem lớn ra. Chúng ta sẽ thấy rõ ràng chỉ có một loại tem ; nhưng được in bởi một trong ba màu tím; nâu và xanh lục riêng biệt. Lá cờ “ Phúc Kiến” trong mỗi con tem có một ngôi sao màu sáng. Hiển nhiên đó là sao vàng. Còn nền cờ được chia làm hai phần trên dưới riêng biệt. Phần dưới có màu tô kín, phần trên được vẽ thành những sọc ngang. Có nghĩa nền cờ ‘Phúc Kiến” có hai màu. Do đó. Ta có thể khẳng định một cách chắc chắn là Cờ Phúc Kiến ( Uỷ Ban Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933-1934 / Chairman of the People’s Government at Fuzhou  21 Nov 1933 – 21 Jan 1934) có hai màu xanh đỏ sao vàng.                                                                                  Chairman of the People’s Government (at Fuzhou)
                                                                                              21 Nov 1933 - 21 Jan 1934 Li Jishen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
CỜ ĐỎ MỘT SAO VÀNG KHÔNG CÓ CHỨA BUÁ LIỀM TRONG NGÔI SAO CUẢ  HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG THỜI CHIẾN TRANH QUỐC CỘNG

Nếu cờ của của Uỷ Ban Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933-1934 có màu xanh đỏ sao vàng năm cánh cạnh thẳng thì tại sao Biên tâp Viên Ben Cahoon của trang mạng http://worldstatesmen.org/China.html  lúc đầu lại cho in cờ đỏ sao vàng năm cánh cạnh bầu ? Đó là một lá cờ tưởng tượng hay một lá cờ khác nhưng in lầm ?

Bây giờ coi lại lá cờ cuả " tỉnh Phúc Kiến ":Xin hãy chú ý đến tên cuả lộ quân thứ 19 Cách Mạng Quốc Gia cuả Quốc Dân Đảng. Trong các link đều ghi rất rõ : Sau khi ly khai với chính quyền Quốc Dân Đảng và trở thành quân đội của “ Chính Quyền Nhân Dân tỉnh Phúc Kiến thì lộ quân thứ 19 Cách Mạng Quốc Gia cuả Quốc Dân Đảng được đổi tên là "Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân “ ( People’s Revolutionary Army). Sau khi Chính Quyền Phúc Kiến bị quân đội Quốc Dân Đảng đánh bại, Chính quyển Phúc Kiến xụp đổ. Đạo quân Phúc Kiến/ Quân Đội Cách Mạng nhân Dân ( People’s Revolutionary Army) sát nhập vô các đơn vị của Hồng Quân Trung Cộng.

Xin nói cho rõ. Những đạo quân mang tên Quân đội Cách mạng Nhân Dân ( People’s Revolutionary Army) cũng thuộc về Hồng Quân Trung Cộng. Được thành lập để chống Nhật và chống luôn Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch theo chiến thuật chiến tranh du kích.
Các lãnh tụ cuả Chính Quyền Nhân Dân Tỉnh Phúc Kiến ( Fujian People'’ Government) có nguồn gốc là các chỉ huy trưởng của Lộ quân 19 Cách mạng Quốc Gia của Quốc Dân Đảng Trung Hoa Dân Quốc. Vì bất mãn Tưởng Giới Thạch thỏa hiệp với Nhật nên các chỉ huy trưởng của đạo quân mới lập một chính phủ ly khai chống Nhật và chống luôn Tưởng – Và tán thành chủ trương chống Tưởng Giới Thạch và chống luôn Nhật của Hồng Quân Trung Cộng -  Vì lẽ đó mà lộ Quân 19 mới đổi tên thành Quân đội Cách mạng Nhân Dân ( People’s Revolutionary Army) là tên loại quân chống Nhật và chống luôn Tưởng giới Thạch của hồng quân Trung Cộng . - Và tất nhiên -mang luôn loại cờ của đạo quân này .


Xem hình dưới. Là một trang bià cuả sách mang tựa đề : “ Mao trạch Đông trong chiến tranh du kích “ cuả tác giả Samuel B. Griffith có in hình Mao trạch Đông trong ngôi sao vàng nhưng không có hình búa liềm bên trong ngôi sao như đảng kỳ cuả hồng Quân Trung Cộng. Như vậy, biểu tượng ( Hiệu kỳ ) cuả các đơn vị du kích thuộc Hồng Quân Trung Cộng là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh nhưng không có buá liềm nằm trong ngôi sao như đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng.


                                                                                           Mao Tse-Tung on Guerrilla Warfare
( https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=20673318259&searchurl=tn%3Dmao%2Btse%2Btung%2Bguerrilla%2Bwarfare%26sortby%3D17 )

Lời tạm dịch cho hình dưới đây : Vào ngày 01/08/1935. Chính phủ Trung Ương lâm thời cuả Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa và Uỷ Ban Nhân Dân Trung Ương của Đảng Cộng Sản Trung Hoa công bố một thông điệp cho tất cả đồng hương đang chống lại Nhật Bản và Cứu Quốc Quân của quân đội Quốc Gia ( Cũng được coi như Tuyên Bố mồng 1 tháng 8) .
Hình này cho thấy địa điểm của Chính phủ Trung Ương lâm thời của Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa (Hồng Quân Trung Cộng) ra tuyên bố chống Nhật và chống luôn Tưởng Giới Thạch -– có hình ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng lớn không có hình búa liềm trong ngôi sao phía trước cổng; là biểu tượng cuả những đạo quân được Hồng Quân thành lập mang tên Quân đội Cách mạng Nhân Dân ( People’s Revolutionary Army) ..là tên loại quân chống Nhật và chống luôn Tưởng giới Thạch của hồng quân Trung Cộng theo đường lối chiến tranh du kích . - tại Yeping; Ruijin (Thụy Kim) thuộc Ganzhou (Cám Châu) Tỉnh Giang Tây (Jiangxi)


On August 1, 1935, the Provisional Central Government of the Chinese Soviet Republic and the Central Committee of the Communist Party of China published the Message to all Compatriots on Resistance against Japanese and National Salvation (also known as August 1 Declaration). This picture shows Yeping in Ruijin, the site of the Provisional Central Government of the Chinese Soviet Republic. [Photo/ruijintour.com]
                                                          ( http://cpcchina.chinadaily.com.cn/images/2011-08/09/content_13077033_18.htm )

( Chinese Soviet Republic/ Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa được Hồng Quân Trung Cộng thành lập vào tháng 11/1931. Trước đó là Jiangxi Soviet/Xô Viết Giang Tây..còn trước đó nữa là Jiangxi Fujian Soviet/ Xô Viết Giang Tây và Phúc Kiến..có dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh nhưng không có hình buá liềm đen trong ngôi sao )

Ngày nay. Tại căn nhà mà nơi Hồng Quân Trung Cộng từng dùng làm bộ chỉ huy cuả Hồng Quân khi thành lập Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa/ Chinese Soviet Republic năm 1931. Được làm di tích lịch sử. Thì trước căn nhà được treo hai ngôi sao vàng năm cánh nhưng không có buá liềm trong ngôi sao.


                     ( http://www.alamy.com/stock-photo-160711-ruijin-july-11-2016-xinhua-tourists-visit-the-yeping-revolutionary-111275189.html )

Trong trang mạng Follow the “ Red Army”; into Ruijin (Theo Hồng Quân vào trong Thụy Kim ). Có hình chụp trụ sở đầu não của “ Chinese Soviet Republic “ . Có hình 2 ngôi sao vàng năm cánh – Nhưng không có hình buá liềm trong ngôi sao – treo hai bên trụ sở:


                                  Site of the first National Congress of the Soviet (China Soviet republic temporary central government site)
                                                                             (http://www.bestchinanews.com/History/5221.html  )


                                                           ( https://lantauconfidential.com/2017/03/28/that-time-mao-declared-independence-from-china/)

Trong trang mạng quảng cáo du lịch tại Ruijin (Thụy Kim) cuả Trung Cộng. Có hình chụp phía bên trong Bộ chỉ huy cuả Chinese Soviet Republic 1931 cuả Hồng quân Trung Cộng .Hình cho thấy cờ buá liềm và một ngôi sao vàng cuả Chinese Soviet Republic. Hai hình cuả Karl Marx và Lê Nin hai bên của lá cờ Chinese Soviet Republic. Và một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn được treo trên trần nhà .


                                                                        ( http://cn.worldmapz.com/admin3/1423607810_es.htm )
                                                                                ( http://cn.worldmapz.com/photo/212598_es.htm )
                                                                                https://placeandsee.com/s?as=foto&fp=2432561 
                                                                                 https://www.panoramio.com/photo/2432561 

Hãy nhìn hình dưới. Một tượng đài các người lính trong đội quân “ Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân vùng Đông Bắc (Northeast People’s Revolutionary Army) cầm cờ một ngôi sao năm cánh màu lạt trên nền cờ màu xậm. Quân Trung Hoa Cộng Sản khi đó dùng đảng kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh có hình búa liềm đen trong ngôi sao. Vì tượng đài các người lính cỡi ngựa cầm cờ nền xậm và ngôi sao năm cánh lạt ..có màu như hình đen trắng.. Cho nên cờ có ngôi sao năm cánh màu sáng trên nền đậm hơn đó chỉ có thể là cờ đỏ sao vàng nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao. Nói cách khác. Cờ cuả đạo quân “ Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân vùng Đông Bắc” này  nó cũng giống như đảng kỳ hồng quân Trung Cộng duy chỉ không có hình búa liềm trong ngôi sao cạnh thẳng. Tức là : Nó giống như cờ mặt trận Việt Minh mà sau này là quốc kỳ của CS VN 100%


(Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh không có hình búa liềm đen trong ngôi sao. Hình thứ 4 trong :” A look back China’s Counter-Japanese War )
November 7,1934
The First Army of the Northeast People’s Revolutionary Army. was set up, with Yang Jingyu as the comander
                                                                           ( http://china.org.cn/china/parade/node_7228212.htm )

Những hình dưới : Các cựu Hồng Quân Trung Cộng trong lực lượng “ Northeast People's Revolutionary Army”  và giới trẻ tại Trung Cộng ngày nay phất hiệu kỳ nền đỏ chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao nhân ngày kỷ niệm lực lượng du kích chống Nhật cuả đội quân này

                    ( https://hk.saowen.com/a/f55147de53bb643d072bc158fc39556357f9402597ae4978951145da3c698e9c)
                                                                   http://sjdb.hljnews.cn/news/41686.html
                                                  https://freewechat.com/a/MjI4NTEwODU4MQ==/2656039473/1

Xem sự thành hình cuả đội quân cuả Hồng Quân Trung Cộng mang tên “ Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân vùng Đông Bắc (Northeast People’s Revolutionary Army) trong https://en.wikipedia.org/wiki/Northeastern_People%27s_Revolutionary_Army . Thì thấy đội quân dùng cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ; nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao này..được thành lập từ Nov 07th 1934. Cùng thời gian với đội quân tỉnh Phúc Kiến sát nhập vô Hồng Quân Trung Cộng cũng mang tên People’s Revolutionary Army . Và trước thời gian Hồng Quân Trung Cộng ra tuyên bố chống Nhật August 1st 1935;  Hồng Quân Trung Cộng thành lập Chinese Soviet Republic; mà trụ sở trung ương cũng có biểu tượng ngôi sao vàng năm cánh nhưng không có búa liềm trong ngôi sao vàng

NHƯ VẬY; CHÚNG TA CÓ THỂ ĐI ĐẾN MỘT KẾT LUÂN CHẮC CHẮN RẰNG : CÓ NHỮNG ĐƠN VỊ HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG ĐÃ CÓ DÙNG CỜ ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH NHƯNG KHÔNG CÓ BÚA LIỀM TRONG NGÔI SAO TỪ NĂM 1934 – MỘT LOẠI CỜ GIỐNG Y HỆT NHƯ LÁ CỜ MÀ HỒ QUANG/HỒ CHÍ MINH MANG VỀ NƯỚC ĐỂ THÀNH LẬP MẶT TRẬN VIỆT MINH 7 NĂM SAU ĐÓ 1941- VÀ CÓ TRƯỚC CẢ CỜ NAM KỲ KHỞI NGHĨA CÓ NGUỒN GỐC TỪ LIÊN XÔ CUẢ CỘNG SẢN VIỆT NAM 6 NĂM (1940)

Đội quân Phúc Kiến mà sau đổi tên thành “Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân “ ( People’s Revolutionary Army) đóng tại Phúc Kiến ; phía trung đông của Trung Hoa; gần đảo Đài Loan. Sát nhập vô hồng Quân Trung Cộng sau tháng 1/1934. Còn đạo quân “ Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân vùng Đông Bắc (Northeast People’s Revolutionary Army) có tượng đài như hình trên thì hoạt động phía Đông Bắc Trung Hoa; gần Mãn Châu. Được thành lập vào tháng 11/1934 . Nhưng rất có thể tất cả các đạo quân People’s Revolutionary Army của Cộng Sản Trung Hoa vào cùng thời gian đó đều dùng cờ đỏ sao vàng không có hình búa liềm trong ngôi sao .Coi như đó là một biến thể cuả Đảng Kỳ Hồng Quân Trung Cộng.

Như vậy là cũng có thể đó là lý do tại sao lá cờ đầu tiên của Uỷ Ban Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933-1934 ( Chairman of the People’s Government at Fuzhou  21 Nov 1933 – 21 Jan 1934) trong trang  http://worldstatesmen.org/China.html  là cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh nằm chính giữa .

Nếu đúng như vậy. Thì rất có thể biên tập viên Ben Cahoon của trang mạng http://www.worldstatesmen.org/  không hề phạm sai lầm (Mistake);. Nhưng chỉ lúng túng; lẫn lộn trong 2 lá cờ ( wrong) . Lúc đầu; thay vì cho đăng hình cờ của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phúc Kiến. Ông ta cho đăng hình loại cờ của đội quân “Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân “ ( People’s Revolutionary Army) .Trong đó có đội quân cuả tỉnh Phúc Kiến.

Vì Hồng Quân Trung Cộng có lúc lập ra những đạo quân mang tên Quân đội Cách mạng Nhân Dân ( People’s Revolutionary Army) để phát động  cuộc chiến chống Nhật và chống luôn quân Tưởng giới Thạch theo đường lối chiến tranh du kích. Cho nên đôi khi tên People’s Revolutionary Army/ Quân đội Cách mạng Nhân Dân cũng đồng thời mang ý nghĩa là tên quân Cộng Sản Trung Hoa thời chiến tranh Quốc Cộng - Tuy lúc khởi đầu; Tên chính thức của Hồng quân Trung Cộng là Hồng Quân Công nông Trung Quốc -. Do đó. Cũng có một bảo tàng viện trưng bày hơn 500 hình và hơn 1000 vật lưu niệm cuả Hồng Quân Trung Cộng nhưng mang tên China Museum of the Chinese People's Revolution : Bảo tàng quân đội Cách Mạng Nhân Dân Trung Hoa  http://www.tour-beijing.com/museums_guide/china_museum_of_the_chinese_people_revolution.php 

Hình dưới : Một bức tranh vẽ lại cảnh một vụ xử án do Hồng Quân Trung Cộng tổ chức thời chiến tranh quốc cộng trong khu vực do Hồng Quân Trung Cộng kiểm soát. Sau lưng các cán bộ Cộng Sản ngồi xử án có treo đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu với hình búa liềm đen nằm giữa ngôi sao. Bên trái hình, trên đầu người đàn ông đang lấy tay chỉ vào người đang bị trói là một lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh mà không có hình búa liềm trong ngôi sao. Loại cờ này cuả Hồng Quân Trung Cộng trong quang cảnh xử án – Không rõ cờ của đơn vị nào – Nhưng giống y hệt lá cờ do Hồ chí Minh/ Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước để làm thành cờ của mặt trận Việt Minh, mà sau này thành quốc kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam


                                                                     https://www.pinterest.com/pin/322077810833971343/?lp=true
                                                                  ( https://www.pinterest.com/pin/322077810833971343/ )
                                                                     Chinese communist court martial during the Chinese Civil War

Hình dưới là một poster quảng cáo cho một cuốn phim cuả một đạo diễn Trung Cộng được sản xuất năm 2007 mang tên “ Long March ” (Vạn Lý Trường Chinh). Ở giữa chử A mang màu đỏ là một ngôi sao năm cánh màu vàng mà không có hình búa liềm trong ngôi sao. Như vậy. Một ngôi sao vàng năm cánh không có hình búa liềm trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của Hồng Quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh


                                                                        ( http://www.imdb.com/title/tt0854148/mediaviewer/rm2760782592 )
                                                                                            http://www.imdb.com/title/tt0854148/ 
                                                           https://moviesh.cf/new/movie-box-the-long-march-mp4-by-baocheng-yang.html           

Trong youtube dưới đây. . Là phim " Vạn Lý Trường Chinh " ( the Long March ) cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng..  đã cho thấy một đơn vị Hồng quân Trung Cộng lúc di chuyển trên núi tuyết đã có cầm cờ đỏ một sao vàng cạnh cong bầu mà không có hình búa liêm trong ngôi sao. Nói cách khác là đơn vị Hồng quân Trung Cộng này trong thời gian Vạn Lý Trường Chinh từ 16/10/1934 cho tới 19/10/1935..đã dùng một hiệu kỳ đơn vị y hệt như lá cờ do Hồ Quang/Hồ chí Minh mang về nước để thành lập mặt trận Việt Minh vào ngày 19/05/1941


                                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=4zHtKLff6NI

Ḥình dưới : Hiệu kỳ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu mà không có hình búa liềm trong ngôi sao cuả một đơn vị Hồng Quân Trung Cộng nào đó trong Youtube này xuất hiện ở phút 41:57.Điều này chứng tỏ một cách chắc chắn răng lá cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu cuả mặt trận Việt Minh do Hồ chí Minh/Hồ Quang tạo ra có nguồn gốc xuất phát từ một loại cờ cuả Hồng Quân Trung Cộng từng dùng thời vạn lý trường chinh. Cho dù nó có phải là cờ cuả tỉnh Phúc Kiến hay không.Vào ngày 03/12/2018. Đảng Cộng Sản Ấn Độ tổ chức một cuộc đi bộ ôn hoà dài 180 km cuả  từ 40.000 đến 50.000 nông dân từ Nashik đến Mumbai để yêu sách chính phủ Ấn Độ thực thi các quyền lợi đối với nông dân. Và Đảng Cộng Sản Ấn gọi cuộc tuần hành dài 180km này là “ Vạn lý trường chinh cuả nông dân (Kisan Long March https://en.wikipedia.org/wiki/Kisan_Long_March,_Maharashtra ). Những hình dưới là các poster của cuộc “ Van Lý Trường Chinh cuả nông dân “ đó. Hình búa liềm trong mỗi poster tất nhiên là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Ấn Độ. Còn ngôi sao vàng trên nền đỏ hiển nhiên là mang ý nghĩa cuộc Vạn Lý Trường Chinh cuả Trung Cộng. Vì không có lý do gì mà cho rằng đó là quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam cho một biểu tượng cuộc Vạn Lý Trường Chinh cuả Trung Cộng. Điều này nói lên một ý nghĩa. Hồng Quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh có dùng cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh mà không có hình búa liềm trong ngôi sao.                                                                               http://indianculturalforum.in/2018/03/12/kisan-long-march/
                                                                              https://newsclick.in/artists-respond-kisan-long-march

Hình dưới : Thiên Đàn ( Đàn tế trời) của Trung Hoa với nền trời hoàn toàn đỏ với chỉ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền trời với tựa đề : Army red background ( Nền đỏ cuả quân đội). Phía góc cao bên trái là 5 ngôi sao – 1 lớn 4 nhỏ – cuả quốc kỳ Trung Cộng. Hiển nhiên; quân đội mà nền màu đỏ ngụ ý chỉ Red Army ( Hồng Quân Trung Cộng) trong thời nội chiến Quốc Cộng. Như vậy chúng ta thấy chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của quân đội Trung Cộng. Dù rằng biểu tượng này có nguồn gốc từ cờ “ Phúc Kiến “ hay không.


                                                                                                     Army red background
                                                                          https://pngtree.com/freebackground/army-red-background_375706.html

Hãy xem hình vẽ dưới đây. Mao trạch Đông khi còn trẻ trong thời kỳ chiến tranh Quốc Cộng đứng giữa rừng cờ đỏ của các đơn vị Hồng Quân Trung Cộng. Phía dưới bàn tay cuả Mao đang đưa ra có lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng  chính giữa nhưng không có hình búa liềm đen trong ngôi sao; mà có hình thù như là chử H hay chử I.Không rõ là hiệu kỳ cuả đơn vị nào


                                                           ( http://img2.ph.126.net/NaGsdmIkQ1L5P--VlhMHCw==/6608763072818100950.jpg )

Hình dưới : Quang cảnh Hồng Quân Trung Cộng hội quân trên núi Tĩnh Cương Sơn (Jinggangshan) với đảng kỳ hồng quân nền đỏ sao vàng có hình buá liềm đen rất lớn nằm giữa ngôi sao vàng phía bên trái được thanh niên Trung Cộng lập lại ngày nay. Và bên phải hình là một lá cờ khác cuả một đơn vị Hồng Quân nào đó vẫn là nền đỏ sao vàng có hình gì đó nhưng không phải là búa liềm trong ngôi sao vàng


                                                                                 http://www.bestchinanews.com/History/217.html 

Một loại cờ cuả một chi bộ đảng Cộng Sản Trung Hoa nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có hình mỏ neo giữa ngôi sao vàng trong hình vẽ dưới đây – Một hình vẽ có ghe cuả dân chài lưới - Trong buổi đình công cuả nhân viên cảng Hồng Kông do đảng Cộng Sản Trung Hoa tổ chức vào June 19, 1925(http://ba1d.sznews.com/content/2018-02/08/content_21000372.html )


                                                                             Provincial and Hong Kong strike
                                                   
Bây giờ ta hãy xem hình dưới đây. Theo sự chú thích cuả tác giả hình chụp này ; thì đây là 1 toán diễn viên tại Trung Hoa lục địa mặc quân phục Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng, diễn lại cảnh Hồng Quân Trung Cộng phòng thủ Diên An/Yan’an; thuộc tỉnh Thiểm Tây/Shaanxi vào năm 1947– Là căn cứ đầu não của Hồng Quân Trung Cộng từ 1936-1948 sau thời kỳ Vạn Lý Trường Chinh – Trước sự tấn công cuả Quốc Dân Đảng Trung Hoa. Hãy để ý hiệu kỳ nền đỏ chỉ có một ngôi sao vàng – Nhưng không có hình búa liềm trên ngôi sao – nằm trên góc cuả đơn vị này


 ̣                                          ( http://cdn.c.photoshelter.com/img-get2/I0000_Y7zNXIvmS4/fit=1000x750/HHY-Communist-Red-Tourism013.jpg )
                                                             ( http://howhweeyoungfoto.photoshelter.com/image/I0000_Y7zNXIvmS4 )

Lá cờ đó trong các hình dưới này thì trông rõ hơn. Chỉ có một ngôi sao vàng – Nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao – Như vậy. Ta thấy có những đơn vị cuả Hồng Quân Trung Cộng dùng hiệu kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao như đơn vị Hồng Quân Trung Cộng phòng thủ Diên An này. Tuy ngôi sao vàng trong hiệu kỳ cuả họ không nằm giữa nền cờ đỏ; nhưng nằm trên góc cao cuả cờ. Y hệt như hiệu kỳ cuả đạo quân cuả Hồng Quân Liên Xô cũ trong trận chiến tại hồ Khasan 1938.


                                                         ( https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/iCuJFoCj.ay4/v1/-1x-1.jpg )
                                                              ( https://www.bloomberg.com/authors/AQe6qHa9bBE/jasmine-zhao )


"The Defense of Yan'an" re-enacts a 1947 battle to protect Mao Zedong's Communist stronghold during the Chinese Civil War from the Nationalists, who fled to Taiwan.
                                                                                                 (Hình 1/16)
                                                   ( http://capeandislands.org/post/chinas-new-leaders-inherit-country-crossroads#stream/0 )


Tourists can dress up and take part in "The Defense of Yan'an," a re-enactment of a 1947 Chinese Civil War battle to protect the revolutionary base from the Nationalists, who fled to Taiwan.
                                                                                            ( Hình 3/16)
                                            ( http://mediad.publicbroadcasting.net/p/shared/npr/styles/x_large/nprshared/201312/163629286.jpg)

Các hình dưới : Công ty chuyên rao bán hàng online Aliexpress tại Hoa Lục có rao bán các y phục Hồng quân Trung Cộng cho trẻ em. Hình trên là các nón cho “ Hồng quân “ đội có ngôi sao vàng trên nền đỏ. Hình dưới là y phục “ Hồng Quân “ cho trẻ em có một ngôi sao vàng cạnh cong bầu trên nền quân màu đỏ.
Như vậy. Sự thật hiển nhiên. Hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng cũng dùng biểu tượng một ngôi sao vàng trên nền đỏ.


                           https://www.aliexpress.com/item/Chinese-contemporary-Art-Painting-Hand-painted-Oil-Painting-Shen-Jingdong-The-Red-Army-Wall-picture-Painting/32692916846.html?spm=2114.40010508.4.120.GfPOxi


https://www.aliexpress.com/item/red-army-costumes-for-children/32793575715.html?spm=2114.40010308.4.45.1Cgykt

Một trang mạng cuả Trung Cộng rao bán những tấm card kỷ niệm ngày hội quân cuả Hồng Quân Trung Cộng trên núi Tĩnh Cương Sơn (Jinggangshan) vào năm 1927 kèm với lọ nước hoa. Và hộp chứa những tấm jinggangshan card 1927 này có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao vàng. Y hệt như cờ cuả mặt trận Việt Minh do Hồ Quang/Hồ chí Minh mang từ Trung Hoa về nước.


                                                                     https://world.tmall.com/item/537920197932.htm?id=537920197932&ali_trackid=2:mm_49956947_6868730_23082744:1493450093_3k8_1823548336

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày chấm dứt Vạn Lý Trường Chinh ( Long March) 1936-2016. Một số trang mạng cuả Trung Cộng rao bán một số đồ vật biểu tượng cho Hồng Quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh, trong đó có những cuốn sách có bìa in hình ngôi sao vàng năm cánh mà không có búa liềm trong ngôi sao

                                                       
                                                                                       http://imageshack.com/i/plV8r1ijj
                                                                         http://www.yoycart.com/Product/535410548110/ 
                                                                                   
                               
                                                                                      http://imageshack.com/i/plXGir0Gj
                                                                        ( http://www.yoycart.com/Product/535463365169/ )
Boutique selling commemorating the Red Army 80 anniversary gift of Chinese Red Army long March 80 anniversary pocket watch (Hình1/5)

Hình dưới: Một trong những cái nón sờn cuả Mao Trạch Đông dùng để đội đầu trong thời kỳ Vạn Lý Trường Chinh. Có may hình một ngôi sao vàng phía trước. Cái nón cuả Mao có ngôi sao vàng này được trưng bày tại Viện bảo tàng quốc gia Trung Cộng (National Museum of China)


                                                                               A cap worn by Mao Zedong during the Long March.
                                                             ( http://www.chinadaily.com.cn/culture/2016-10/24/content_27150627.htm)
                                                   ( http://www.chinadaily.com.cn/china/80thendoflongmarch/2016-10/19/content_27107405.htm)
 
 KẾT LUẬN: Theo hình ảnh cuả những con tem cuả  Chính quyền Nhân Dân Tỉnh Phúc kiến 1933-1934 ( Fujian Revolutionary Gov.1933) .Thì lá cờ cuả Chairman of the People’s Government at Fuzhou  21 Nov 1933 – 21 Jan 1934  là màu xanh đỏ sao vàng. Còn cờ đỏ sao vàng Phúc Kiến – Nếu có - thì chỉ có thể là quân kỳ của quân đội tỉnh Phúc Kiến.
Trong khi tất cả các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại tin rằng cờ Phúc Kiến nền đỏ sao vàng  bầu; với bằng chứng các hình đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh bầu có chứa hình búa liềm và gọi (lầm) đó là cờ Phúc Kiến.. Thì các cây viết bênh vực Đảng Cộng Sản Việt Nam cố gắng chứng minh cờ Phúc Kiến màu xanh đỏ sao vàng – Ý muốn nói quốc kỳ của Cộng Sản VN đầu tiên nền đỏ sao vàng cạnh bầu thì không thể nào phát xuất từ cờ Phúc Kiến xanh đỏ sao vàng cạnh thẳng được...Có nghĩa như muốn thanh minh rằng : Cờ CS VN không hề lai căng Trung Cộng.

 Nhưng nếu cờ Phúc Kiến 1933-1934 có màu xanh đỏ sao vàng cạnh thẳng đi chăng nữa.Thì Đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng được dùng từ  tháng 04/1927 thì vẫn là nền đỏ sao vàng cạnh bầu —Tuy nó không phải là cờ của Uỷ Ban Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933-1934 màu xanh đỏ sao vàng cạnh thẳng..Thì nó vẫn là một loại cờ của Hồng Quân Trung Cộng từng dùng , vẫn y hệt như loại cờ mà Đảng CS VN dùng lần đầu tiên vào đầu năm 1930 có búa liềm cùng với ngôi sao vàng trên nền đỏ. Và cũng y như cờ của mặt trận Việt Minh mà sau này thành quốc kỳ của Cộng Sản VN duy chỉ không có hình búa liềm trong ngôi sao.. Hơn nữa. Có hình ảnh chứng minh có những đơn vị cuả Hồng Quân Trung Cộng dùng hiệu kỳ nền đỏ sao vàng mà không có hình búa liềm nằm trong ngôi sao – loại cờ giống y hệt như lá cờ mà Hồ chí Minh/Hồ Quang đã mang từ Trung Hoa về Việt Nam để làm thành lá cờ cuả mặt trận Việt Minh – Mà sau này thành quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam – Một trong những đơn vị mang cờ này có tên People’s Revolutionary Army : Quân đội cách mạng nhân dân. Một loại tên mà quân đổi tỉnh Phúc Kiến cũng dùng.

= Đảng Kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu chính giữa vẫn là tổ tiên của loại cờ mà Đảng CS VN dùng lần đầu tiên và rất giống như quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam. Dù rằng nó không phải là cờ  cuả tỉnh Phúc Kiến.

Hơn nữa. Theo sự trình bày cuả những hình trên. Thì đảng Cộng Sản Trung Hoa đã có dùng biểu tượng chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh; cạnh thẳng hay cong bầu trên nền đỏ. Mang ý nghĩa tiêu biểu cho đảng Cộng Sản Trung Hoa..cho chủ nghía Cộng Sản đệ tam quốc tế..Nền đỏ sao vàng này đã được đảng Cộng Sản Trung Hoa dùng làm Đoàn Kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Cộng từ năm 1922– Và được Hồng quân Trung Cộng dùng làm biểu tượng ; và làm hiệu kỳ đơn vị từ năm 1931.... Trước khi có cờ cuả Uỷ Ban Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933-1934  . Do đó. Dù cho cờ cuả Uỷ Ban Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933-1934 có là màu gì đi chăng nữa. Thì những bằng chứng lịch sử đã cho thấy qúa rõ ràng là nền đỏ sao vàng đầu tiên đã được Liên Xô dùng như một biểu tượng  tiêu biểu cho 2 giai cấp công nông; là biểu tượng cho thế giới Xã Hội Chủ Nghĩa..của Cộng Sản đệ tam quốc tế ..trước khi loại cờ này theo Trần Phú về Việt Nam làm thành cờ Nam Kỳ khởi nghĩa..; kế tiếp mới được đảng Cộng Sản Trung Hoa dùng với những ý nghĩa tương tự trước khi biểu tượng này từ Trung Hoa theo Hồ Quang/Hồ chí Minh về Việt Nam làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh; rồi thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Và sau đó. Biểu tượng nền đỏ sao vàng này vẫn được đảng Cộng Sản Trung Hoa dùng cho tới khi nắm được chính quyền tại Hoa Lục..

= QUỐC KỲ CỘNG SẢN VIỆT NAM NỀN ĐỎ SAO VÀNG CHỈ LÀ MỘT SẢN PHẨM CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ. ĐÃ ĐƯỢC LIÊN XÔ CŨ VÀ TRUNG CỘNG DÙNG TRƯỚC KHI DU NHẬP VÀO VIỆT NAM ĐỂ TRỞ THÀNH CỜ NAM KỲ KHỞI NGHĨA VÀ CỜ CUẢ MẶT TRẬN VIỆT MINH . MÀ HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM

Còn đối với các thành viên chống cộng. Xin đề nghị các bạn thay vì gọi lá cờ nền đỏ sao vàng cạnh bầu mà Hồng Quân Trung Cộng từng dùng là “ Cờ Phúc kiến “. Thì xin gọi là ‘ Đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng ” cho chính xác hơn. Vì tất cả hình ảnh trưng ra làm bằng chứng đều là loại cờ đỏ sao vàng có hình búa liềm đen trong ngôi sao .
Hình trên : Lá cờ mà tất cả thành viên chống cộng tại Hải Ngoại đều cho rằng chính là cờ của ủy Ban Nhân Dân thủ phủ Phúc Châu tỉnh Phúc Kiến 1933-1934. Nền đỏ ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu không có hình búa liềm trong ngôi sao
Hình dưới: Đảng Kỳ Hồng Quân Trung Cộng (Cờ Quân Ủy) xuất phát từ cờ Chinese Soviet State 1927.Được Hồng Quân Trung Cộng chính thức dùng lần đầu vào cuộc nổi dậy “Vụ thu hoạch mùa thu “ ( Autumn Harvest Uprising 09/1927). Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu và hình búa liềm đen trong ngôi sao cùng hàng chử Hán bên cán cờ.Nó không phải là cờ phía trên.
Hình này là lấy trong youtube thuật lại chuyện cuộc nổi dậy của một nhóm Cộng Sản nữ tại đảo Hải Nam năm 1930. Vì cuộc nổi dậy này xảy ra vào năm 1930. Thì không thể nào là  cờ của tỉnh Phúc Kiến – dù màu cờ thế nào đi nữa – Vì cờ “ Phúc Kiến “ chỉ bắt đầu có vào tháng 11/1933 .1234