đả đảo DCSVN muôn năm

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

đả đảo DCSVN muôn năm

Đạt Thịnh
đả đảo DCSVN muôn năm
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: đả đảo DCSVN muôn năm

Chính Trị Bàn Phím
Nói thiệt hay là chỉ theo mùa?