Reply – Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
— by Hiếu Thiện Hiếu Thiện
CỜ ĐỎ MỘT SAO VÀNG KHÔNG CÓ CHỨA BUÁ LIỀM TRONG NGÔI SAO CUẢ  HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG THỜI CHIẾN TRANH QUỐC CỘNG

Nếu cờ của của Uỷ Ban Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933-1934 có màu xanh đỏ sao vàng năm cánh cạnh thẳng thì tại sao Biên tâp Viên Ben Cahoon của trang mạng http://worldstatesmen.org/China.html  lúc đầu lại cho in cờ đỏ sao vàng năm cánh cạnh bầu ? Đó là một lá cờ tưởng tượng hay một lá cờ khác nhưng in lầm ?

Bây giờ coi lại lá cờ cuả " tỉnh Phúc Kiến ":Xin hãy chú ý đến tên cuả lộ quân thứ 19 Cách Mạng Quốc Gia cuả Quốc Dân Đảng. Trong các link đều ghi rất rõ : Sau khi ly khai với chính quyền Quốc Dân Đảng và trở thành quân đội của “ Chính Quyền Nhân Dân tỉnh Phúc Kiến thì lộ quân thứ 19 Cách Mạng Quốc Gia cuả Quốc Dân Đảng được đổi tên là "Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân “ ( People’s Revolutionary Army). Sau khi Chính Quyền Phúc Kiến bị quân đội Quốc Dân Đảng đánh bại, Chính quyển Phúc Kiến xụp đổ. Đạo quân Phúc Kiến/ Quân Đội Cách Mạng nhân Dân ( People’s Revolutionary Army) sát nhập vô các đơn vị của Hồng Quân Trung Cộng.

Xin nói cho rõ. Những đạo quân mang tên Quân đội Cách mạng Nhân Dân ( People’s Revolutionary Army) cũng thuộc về Hồng Quân Trung Cộng. Được thành lập để chống Nhật và chống luôn Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch theo chiến thuật chiến tranh du kích.
Các lãnh tụ cuả Chính Quyền Nhân Dân Tỉnh Phúc Kiến ( Fujian People'’ Government) có nguồn gốc là các chỉ huy trưởng của Lộ quân 19 Cách mạng Quốc Gia của Quốc Dân Đảng Trung Hoa Dân Quốc. Vì bất mãn Tưởng Giới Thạch thỏa hiệp với Nhật nên các chỉ huy trưởng của đạo quân mới lập một chính phủ ly khai chống Nhật và chống luôn Tưởng – Và tán thành chủ trương chống Tưởng Giới Thạch và chống luôn Nhật của Hồng Quân Trung Cộng -  Vì lẽ đó mà lộ Quân 19 mới đổi tên thành Quân đội Cách mạng Nhân Dân ( People’s Revolutionary Army) là tên loại quân chống Nhật và chống luôn Tưởng giới Thạch của hồng quân Trung Cộng . - Và tất nhiên -mang luôn loại cờ của đạo quân này .


Xem hình dưới. Là một trang bià cuả sách mang tựa đề : “ Mao trạch Đông trong chiến tranh du kích “ cuả tác giả Samuel B. Griffith có in hình Mao trạch Đông trong ngôi sao vàng nhưng không có hình búa liềm bên trong ngôi sao như đảng kỳ cuả hồng Quân Trung Cộng. Như vậy, biểu tượng ( Hiệu kỳ ) cuả các đơn vị du kích thuộc Hồng Quân Trung Cộng là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh nhưng không có buá liềm nằm trong ngôi sao như đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng.


                                                                                           Mao Tse-Tung on Guerrilla Warfare
( https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=20673318259&searchurl=tn%3Dmao%2Btse%2Btung%2Bguerrilla%2Bwarfare%26sortby%3D17 )

Lời tạm dịch cho hình dưới đây : Vào ngày 01/08/1935. Chính phủ Trung Ương lâm thời cuả Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa và Uỷ Ban Nhân Dân Trung Ương của Đảng Cộng Sản Trung Hoa công bố một thông điệp cho tất cả đồng hương đang chống lại Nhật Bản và Cứu Quốc Quân của quân đội Quốc Gia ( Cũng được coi như Tuyên Bố mồng 1 tháng 8) .
Hình này cho thấy địa điểm của Chính phủ Trung Ương lâm thời của Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa (Hồng Quân Trung Cộng) ra tuyên bố chống Nhật và chống luôn Tưởng Giới Thạch -– có hình ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng lớn không có hình búa liềm trong ngôi sao phía trước cổng; là biểu tượng cuả những đạo quân được Hồng Quân thành lập mang tên Quân đội Cách mạng Nhân Dân ( People’s Revolutionary Army) ..là tên loại quân chống Nhật và chống luôn Tưởng giới Thạch của hồng quân Trung Cộng theo đường lối chiến tranh du kích . - tại Yeping; Ruijin (Thụy Kim) thuộc Ganzhou (Cám Châu) Tỉnh Giang Tây (Jiangxi)


On August 1, 1935, the Provisional Central Government of the Chinese Soviet Republic and the Central Committee of the Communist Party of China published the Message to all Compatriots on Resistance against Japanese and National Salvation (also known as August 1 Declaration). This picture shows Yeping in Ruijin, the site of the Provisional Central Government of the Chinese Soviet Republic. [Photo/ruijintour.com]
                                                          ( http://cpcchina.chinadaily.com.cn/images/2011-08/09/content_13077033_18.htm )

( Chinese Soviet Republic/ Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa được Hồng Quân Trung Cộng thành lập vào tháng 11/1931. Trước đó là Jiangxi Soviet/Xô Viết Giang Tây..còn trước đó nữa là Jiangxi Fujian Soviet/ Xô Viết Giang Tây và Phúc Kiến..có dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh nhưng không có hình buá liềm đen trong ngôi sao )

Ngày nay. Tại căn nhà mà nơi Hồng Quân Trung Cộng từng dùng làm bộ chỉ huy cuả Hồng Quân khi thành lập Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa/ Chinese Soviet Republic năm 1931. Được làm di tích lịch sử. Thì trước căn nhà được treo hai ngôi sao vàng năm cánh nhưng không có buá liềm trong ngôi sao.


                     ( http://www.alamy.com/stock-photo-160711-ruijin-july-11-2016-xinhua-tourists-visit-the-yeping-revolutionary-111275189.html )

Trong trang mạng Follow the “ Red Army”; into Ruijin (Theo Hồng Quân vào trong Thụy Kim ). Có hình chụp trụ sở đầu não của “ Chinese Soviet Republic “ . Có hình 2 ngôi sao vàng năm cánh – Nhưng không có hình buá liềm trong ngôi sao – treo hai bên trụ sở:


                                  Site of the first National Congress of the Soviet (China Soviet republic temporary central government site)
                                                                             (http://www.bestchinanews.com/History/5221.html  )


                                                           ( https://lantauconfidential.com/2017/03/28/that-time-mao-declared-independence-from-china/)

Trong trang mạng quảng cáo du lịch tại Ruijin (Thụy Kim) cuả Trung Cộng. Có hình chụp phía bên trong Bộ chỉ huy cuả Chinese Soviet Republic 1931 cuả Hồng quân Trung Cộng .Hình cho thấy cờ buá liềm và một ngôi sao vàng cuả Chinese Soviet Republic. Hai hình cuả Karl Marx và Lê Nin hai bên của lá cờ Chinese Soviet Republic. Và một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn được treo trên trần nhà .


                                                                        ( http://cn.worldmapz.com/admin3/1423607810_es.htm )
                                                                                ( http://cn.worldmapz.com/photo/212598_es.htm )
                                                                                https://placeandsee.com/s?as=foto&fp=2432561 
                                                                                 https://www.panoramio.com/photo/2432561 

Hãy nhìn hình dưới. Một tượng đài các người lính trong đội quân “ Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân vùng Đông Bắc (Northeast People’s Revolutionary Army) cầm cờ một ngôi sao năm cánh màu lạt trên nền cờ màu xậm. Quân Trung Hoa Cộng Sản khi đó dùng đảng kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh có hình búa liềm đen trong ngôi sao. Vì tượng đài các người lính cỡi ngựa cầm cờ nền xậm và ngôi sao năm cánh lạt ..có màu như hình đen trắng.. Cho nên cờ có ngôi sao năm cánh màu sáng trên nền đậm hơn đó chỉ có thể là cờ đỏ sao vàng nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao. Nói cách khác. Cờ cuả đạo quân “ Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân vùng Đông Bắc” này  nó cũng giống như đảng kỳ hồng quân Trung Cộng duy chỉ không có hình búa liềm trong ngôi sao cạnh thẳng. Tức là : Nó giống như cờ mặt trận Việt Minh mà sau này là quốc kỳ của CS VN 100%


(Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh không có hình búa liềm đen trong ngôi sao. Hình thứ 4 trong :” A look back China’s Counter-Japanese War )
November 7,1934
The First Army of the Northeast People’s Revolutionary Army. was set up, with Yang Jingyu as the comander
                                                                           ( http://china.org.cn/china/parade/node_7228212.htm )

Những hình dưới : Các cựu Hồng Quân Trung Cộng trong lực lượng “ Northeast People's Revolutionary Army”  và giới trẻ tại Trung Cộng ngày nay phất hiệu kỳ nền đỏ chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao nhân ngày kỷ niệm lực lượng du kích chống Nhật cuả đội quân này
                                                   ( http://www.wxhaowen.com/article_0c6e6a48b4ac490eb13f28ed9315aa0a.shtml )

Xem sự thành hình cuả đội quân cuả Hồng Quân Trung Cộng mang tên “ Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân vùng Đông Bắc (Northeast People’s Revolutionary Army) trong https://en.wikipedia.org/wiki/Northeastern_People%27s_Revolutionary_Army . Thì thấy đội quân dùng cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ; nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao này..được thành lập từ Nov 07th 1934. Cùng thời gian với đội quân tỉnh Phúc Kiến sát nhập vô Hồng Quân Trung Cộng cũng mang tên People’s Revolutionary Army . Và trước thời gian Hồng Quân Trung Cộng ra tuyên bố chống Nhật August 1st 1935;  Hồng Quân Trung Cộng thành lập Chinese Soviet Republic; mà trụ sở trung ương cũng có biểu tượng ngôi sao vàng năm cánh nhưng không có búa liềm trong ngôi sao vàng

NHƯ VẬY; CHÚNG TA CÓ THỂ ĐI ĐẾN MỘT KẾT LUÂN CHẮC CHẮN RẰNG : CÓ NHỮNG ĐƠN VỊ HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG ĐÃ CÓ DÙNG CỜ ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH NHƯNG KHÔNG CÓ BÚA LIỀM TRONG NGÔI SAO TỪ NĂM 1934 – MỘT LOẠI CỜ GIỐNG Y HỆT NHƯ LÁ CỜ MÀ HỒ QUANG/HỒ CHÍ MINH MANG VỀ NƯỚC ĐỂ THÀNH LẬP MẶT TRẬN VIỆT MINH 7 NĂM SAU ĐÓ 1941- VÀ CÓ TRƯỚC CẢ CỜ NAM KỲ KHỞI NGHĨA CÓ NGUỒN GỐC TỪ LIÊN XÔ CUẢ CỘNG SẢN VIỆT NAM 6 NĂM (1940)

Đội quân Phúc Kiến mà sau đổi tên thành “Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân “ ( People’s Revolutionary Army) đóng tại Phúc Kiến ; phía trung đông của Trung Hoa; gần đảo Đài Loan. Sát nhập vô hồng Quân Trung Cộng sau tháng 1/1934. Còn đạo quân “ Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân vùng Đông Bắc (Northeast People’s Revolutionary Army) có tượng đài như hình trên thì hoạt động phía Đông Bắc Trung Hoa; gần Mãn Châu. Được thành lập vào tháng 11/1934 . Nhưng rất có thể tất cả các đạo quân People’s Revolutionary Army của Cộng Sản Trung Hoa vào cùng thời gian đó đều dùng cờ đỏ sao vàng không có hình búa liềm trong ngôi sao .Coi như đó là một biến thể cuả Đảng Kỳ Hồng Quân Trung Cộng.

Như vậy là cũng có thể đó là lý do tại sao lá cờ đầu tiên của Uỷ Ban Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933-1934 ( Chairman of the People’s Government at Fuzhou  21 Nov 1933 – 21 Jan 1934) trong trang  http://worldstatesmen.org/China.html  là cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh nằm chính giữa .

Nếu đúng như vậy. Thì rất có thể biên tập viên Ben Cahoon của trang mạng http://www.worldstatesmen.org/  không hề phạm sai lầm (Mistake);. Nhưng chỉ lúng túng; lẫn lộn trong 2 lá cờ ( wrong) . Lúc đầu; thay vì cho đăng hình cờ của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phúc Kiến. Ông ta cho đăng hình loại cờ của đội quân “Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân “ ( People’s Revolutionary Army) .Trong đó có đội quân cuả tỉnh Phúc Kiến.

Vì Hồng Quân Trung Cộng có lúc lập ra những đạo quân mang tên Quân đội Cách mạng Nhân Dân ( People’s Revolutionary Army) để phát động  cuộc chiến chống Nhật và chống luôn quân Tưởng giới Thạch theo đường lối chiến tranh du kích. Cho nên đôi khi tên People’s Revolutionary Army/ Quân đội Cách mạng Nhân Dân cũng đồng thời mang ý nghĩa là tên quân Cộng Sản Trung Hoa thời chiến tranh Quốc Cộng - Tuy lúc khởi đầu; Tên chính thức của Hồng quân Trung Cộng là Hồng Quân Công nông Trung Quốc -. Do đó. Cũng có một bảo tàng viện trưng bày hơn 500 hình và hơn 1000 vật lưu niệm cuả Hồng Quân Trung Cộng nhưng mang tên China Museum of the Chinese People's Revolution : Bảo tàng quân đội Cách Mạng Nhân Dân Trung Hoa  http://www.tour-beijing.com/museums_guide/china_museum_of_the_chinese_people_revolution.php 

Hình dưới : Một bức tranh vẽ lại cảnh một vụ xử án do Hồng Quân Trung Cộng tổ chức thời chiến tranh quốc cộng trong khu vực do Hồng Quân Trung Cộng kiểm soát. Sau lưng các cán bộ Cộng Sản ngồi xử án có treo đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu với hình búa liềm đen nằm giữa ngôi sao. Bên trái hình, trên đầu người đàn ông đang lấy tay chỉ vào người đang bị trói là một lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh mà không có hình búa liềm trong ngôi sao. Loại cờ này cuả Hồng Quân Trung Cộng trong quang cảnh xử án – Không rõ cờ của đơn vị nào – Nhưng giống y hệt lá cờ do Hồ chí Minh/ Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước để làm thành cờ của mặt trận Việt Minh, mà sau này thành quốc kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam


                                                                     https://www.pinterest.com/pin/322077810833971343/?lp=true
                                                                  ( https://www.pinterest.com/pin/322077810833971343/ )
                                                                     Chinese communist court martial during the Chinese Civil War

Hình dưới là một poster quảng cáo cho một cuốn phim cuả một đạo diễn Trung Cộng được sản xuất năm 2007 mang tên “ Long March ” (Vạn Lý Trường Chinh). Ở giữa chử A mang màu đỏ là một ngôi sao năm cánh màu vàng mà không có hình búa liềm trong ngôi sao. Như vậy. Một ngôi sao vàng năm cánh không có hình búa liềm trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của Hồng Quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh


                                                                        ( http://www.imdb.com/title/tt0854148/mediaviewer/rm2760782592 )
                                                                                            http://www.imdb.com/title/tt0854148/ 
                                                           https://moviesh.cf/new/movie-box-the-long-march-mp4-by-baocheng-yang.html           

Trong youtube dưới đây. . Là phim " Vạn Lý Trường Chinh " ( the Long March ) cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng..  đã cho thấy một đơn vị Hồng quân Trung Cộng lúc di chuyển trên núi tuyết đã có cầm cờ đỏ một sao vàng cạnh cong bầu mà không có hình búa liêm trong ngôi sao. Nói cách khác là đơn vị Hồng quân Trung Cộng này trong thời gian Vạn Lý Trường Chinh từ 16/10/1934 cho tới 19/10/1935..đã dùng một hiệu kỳ đơn vị y hệt như lá cờ do Hồ Quang/Hồ chí Minh mang về nước để thành lập mặt trận Việt Minh vào ngày 19/05/1941


                                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=4zHtKLff6NI

Ḥình dưới : Hiệu kỳ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu mà không có hình búa liềm trong ngôi sao cuả một đơn vị Hồng Quân Trung Cộng nào đó trong Youtube này xuất hiện ở phút 41:57.Điều này chứng tỏ một cách chắc chắn răng lá cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu cuả mặt trận Việt Minh do Hồ chí Minh/Hồ Quang tạo ra có nguồn gốc xuất phát từ một loại cờ cuả Hồng Quân Trung Cộng từng dùng thời vạn lý trường chinh. Cho dù nó có phải là cờ cuả tỉnh Phúc Kiến hay không.Vào ngày 03/12/2018. Đảng Cộng Sản Ấn Độ tổ chức một cuộc đi bộ ôn hoà dài 180 km cuả  từ 40.000 đến 50.000 nông dân từ Nashik đến Mumbai để yêu sách chính phủ Ấn Độ thực thi các quyền lợi đối với nông dân. Và Đảng Cộng Sản Ấn gọi cuộc tuần hành dài 180km này là “ Vạn lý trường chinh cuả nông dân (Kisan Long March https://en.wikipedia.org/wiki/Kisan_Long_March,_Maharashtra ). Những hình dưới là các poster của cuộc “ Van Lý Trường Chinh cuả nông dân “ đó. Hình búa liềm trong mỗi poster tất nhiên là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Ấn Độ. Còn ngôi sao vàng trên nền đỏ hiển nhiên là mang ý nghĩa cuộc Vạn Lý Trường Chinh cuả Trung Cộng. Vì không có lý do gì mà cho rằng đó là quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam cho một biểu tượng cuộc Vạn Lý Trường Chinh cuả Trung Cộng. Điều này nói lên một ý nghĩa. Hồng Quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh có dùng cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh mà không có hình búa liềm trong ngôi sao.                                                                               http://indianculturalforum.in/2018/03/12/kisan-long-march/
                                                                              https://newsclick.in/artists-respond-kisan-long-march

Hình dưới : Thiên Đàn ( Đàn tế trời) của Trung Hoa với nền trời hoàn toàn đỏ với chỉ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền trời với tựa đề : Army red background ( Nền đỏ cuả quân đội). Phía góc cao bên trái là 5 ngôi sao – 1 lớn 4 nhỏ – cuả quốc kỳ Trung Cộng. Hiển nhiên; quân đội mà nền màu đỏ ngụ ý chỉ Red Army ( Hồng Quân Trung Cộng) trong thời nội chiến Quốc Cộng. Như vậy chúng ta thấy chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của quân đội Trung Cộng. Dù rằng biểu tượng này có nguồn gốc từ cờ “ Phúc Kiến “ hay không.


                                                                                                     Army red background
                                                                          https://pngtree.com/freebackground/army-red-background_375706.html

Hãy xem hình vẽ dưới đây. Mao trạch Đông khi còn trẻ trong thời kỳ chiến tranh Quốc Cộng đứng giữa rừng cờ đỏ của các đơn vị Hồng Quân Trung Cộng. Phía dưới bàn tay cuả Mao đang đưa ra có lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng  chính giữa nhưng không có hình búa liềm đen trong ngôi sao; mà có hình thù như là chử H hay chử I.Không rõ là hiệu kỳ cuả đơn vị nào


                                                           ( http://img2.ph.126.net/NaGsdmIkQ1L5P--VlhMHCw==/6608763072818100950.jpg )

Hình dưới : Quang cảnh Hồng Quân Trung Cộng hội quân trên núi Tĩnh Cương Sơn (Jinggangshan) với đảng kỳ hồng quân nền đỏ sao vàng có hình buá liềm đen rất lớn nằm giữa ngôi sao vàng phía bên trái được thanh niên Trung Cộng lập lại ngày nay. Và bên phải hình là một lá cờ khác cuả một đơn vị Hồng Quân nào đó vẫn là nền đỏ sao vàng có hình gì đó nhưng không phải là búa liềm trong ngôi sao vàng


                                                                                 http://www.bestchinanews.com/History/217.html 

Loại hiệu kỳ đơn vị nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có hình gì đó như lưỡi câu hay mỏ neo giữa ngôi sao vàng nhưng không phải là hình buá liềm đen như đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng như hình trên . Cũng có trong hình vẽ dưới đây – Một hình vẽ có ghe cuả dân chài lưới - . Không rõ là cờ cuả đơn vị nào.


                                                                     https://www.pinterest.com/mortimerbruster/the-last-emperor/

Bây giờ ta hãy xem hình dưới đây. Theo sự chú thích cuả tác giả hình chụp này ; thì đây là 1 toán diễn viên tại Trung Hoa lục địa mặc quân phục Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng, diễn lại cảnh Hồng Quân Trung Cộng phòng thủ Diên An/Yan’an; thuộc tỉnh Thiểm Tây/Shaanxi vào năm 1947– Là căn cứ đầu não của Hồng Quân Trung Cộng từ 1936-1948 sau thời kỳ Vạn Lý Trường Chinh – Trước sự tấn công cuả Quốc Dân Đảng Trung Hoa. Hãy để ý hiệu kỳ nền đỏ chỉ có một ngôi sao vàng – Nhưng không có hình búa liềm trên ngôi sao – nằm trên góc cuả đơn vị này


 ̣                                          ( http://cdn.c.photoshelter.com/img-get2/I0000_Y7zNXIvmS4/fit=1000x750/HHY-Communist-Red-Tourism013.jpg )
                                                             ( http://howhweeyoungfoto.photoshelter.com/image/I0000_Y7zNXIvmS4 )

Lá cờ đó trong các hình dưới này thì trông rõ hơn. Chỉ có một ngôi sao vàng – Nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao – Như vậy. Ta thấy có những đơn vị cuả Hồng Quân Trung Cộng dùng hiệu kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao như đơn vị Hồng Quân Trung Cộng phòng thủ Diên An này. Tuy ngôi sao vàng trong hiệu kỳ cuả họ không nằm giữa nền cờ đỏ; nhưng nằm trên góc cao cuả cờ. Y hệt như hiệu kỳ cuả đạo quân cuả Hồng Quân Liên Xô cũ trong trận chiến tại hồ Khasan 1938.


                                                         ( https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/iCuJFoCj.ay4/v1/-1x-1.jpg )
                                                              ( https://www.bloomberg.com/authors/AQe6qHa9bBE/jasmine-zhao )


"The Defense of Yan'an" re-enacts a 1947 battle to protect Mao Zedong's Communist stronghold during the Chinese Civil War from the Nationalists, who fled to Taiwan.
                                                                                                 (Hình 1/16)
                                                   ( http://capeandislands.org/post/chinas-new-leaders-inherit-country-crossroads#stream/0 )


Tourists can dress up and take part in "The Defense of Yan'an," a re-enactment of a 1947 Chinese Civil War battle to protect the revolutionary base from the Nationalists, who fled to Taiwan.
                                                                                            ( Hình 3/16)
                                            ( http://mediad.publicbroadcasting.net/p/shared/npr/styles/x_large/nprshared/201312/163629286.jpg)

Các hình dưới : Công ty chuyên rao bán hàng online Aliexpress tại Hoa Lục có rao bán các y phục Hồng quân Trung Cộng cho trẻ em. Hình trên là các nón cho “ Hồng quân “ đội có ngôi sao vàng trên nền đỏ. Hình dưới là y phục “ Hồng Quân “ cho trẻ em có một ngôi sao vàng cạnh cong bầu trên nền quân màu đỏ.
Như vậy. Sự thật hiển nhiên. Hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng cũng dùng biểu tượng một ngôi sao vàng trên nền đỏ.


                           https://www.aliexpress.com/item/Chinese-contemporary-Art-Painting-Hand-painted-Oil-Painting-Shen-Jingdong-The-Red-Army-Wall-picture-Painting/32692916846.html?spm=2114.40010508.4.120.GfPOxi


https://www.aliexpress.com/item/red-army-costumes-for-children/32793575715.html?spm=2114.40010308.4.45.1Cgykt

Một trang mạng cuả Trung Cộng rao bán những tấm card kỷ niệm ngày hội quân cuả Hồng Quân Trung Cộng trên núi Tĩnh Cương Sơn (Jinggangshan) vào năm 1927 kèm với lọ nước hoa. Và hộp chứa những tấm jinggangshan card 1927 này có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao vàng. Y hệt như cờ cuả mặt trận Việt Minh do Hồ Quang/Hồ chí Minh mang từ Trung Hoa về nước.


                                                                     https://world.tmall.com/item/537920197932.htm?id=537920197932&ali_trackid=2:mm_49956947_6868730_23082744:1493450093_3k8_1823548336

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày chấm dứt Vạn Lý Trường Chinh ( Long March) 1936-2016. Một số trang mạng cuả Trung Cộng rao bán một số đồ vật biểu tượng cho Hồng Quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh, trong đó có những cuốn sách có bìa in hình ngôi sao vàng năm cánh mà không có búa liềm trong ngôi sao

                                                       
                                                                                       http://imageshack.com/i/plV8r1ijj
                                                                         http://www.yoycart.com/Product/535410548110/ 
                                                                                   
                               
                                                                                      http://imageshack.com/i/plXGir0Gj
                                                                        ( http://www.yoycart.com/Product/535463365169/ )
Boutique selling commemorating the Red Army 80 anniversary gift of Chinese Red Army long March 80 anniversary pocket watch (Hình1/5)

Hình dưới: Một trong những cái nón sờn cuả Mao Trạch Đông dùng để đội đầu trong thời kỳ Vạn Lý Trường Chinh. Có may hình một ngôi sao vàng phía trước. Cái nón cuả Mao có ngôi sao vàng này được trưng bày tại Viện bảo tàng quốc gia Trung Cộng (National Museum of China)


                                                                               A cap worn by Mao Zedong during the Long March.
                                                             ( http://www.chinadaily.com.cn/culture/2016-10/24/content_27150627.htm)
                                                   ( http://www.chinadaily.com.cn/china/80thendoflongmarch/2016-10/19/content_27107405.htm)
 
 KẾT LUẬN: Theo hình ảnh cuả những con tem cuả  Chính quyền Nhân Dân Tỉnh Phúc kiến 1933-1934 ( Fujian Revolutionary Gov.1933) .Thì lá cờ cuả Chairman of the People’s Government at Fuzhou  21 Nov 1933 – 21 Jan 1934  là màu xanh đỏ sao vàng. Còn cờ đỏ sao vàng Phúc Kiến – Nếu có - thì chỉ có thể là quân kỳ của quân đội tỉnh Phúc Kiến.
Trong khi tất cả các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại tin rằng cờ Phúc Kiến nền đỏ sao vàng  bầu; với bằng chứng các hình đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh bầu có chứa hình búa liềm và gọi (lầm) đó là cờ Phúc Kiến.. Thì các cây viết bênh vực Đảng Cộng Sản Việt Nam cố gắng chứng minh cờ Phúc Kiến màu xanh đỏ sao vàng – Ý muốn nói quốc kỳ của Cộng Sản VN đầu tiên nền đỏ sao vàng cạnh bầu thì không thể nào phát xuất từ cờ Phúc Kiến xanh đỏ sao vàng cạnh thẳng được...Có nghĩa như muốn thanh minh rằng : Cờ CS VN không hề lai căng Trung Cộng.

 Nhưng nếu cờ Phúc Kiến 1933-1934 có màu xanh đỏ sao vàng cạnh thẳng đi chăng nữa.Thì Đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng được dùng từ  tháng 04/1927 thì vẫn là nền đỏ sao vàng cạnh bầu —Tuy nó không phải là cờ của Uỷ Ban Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933-1934 màu xanh đỏ sao vàng cạnh thẳng..Thì nó vẫn là một loại cờ của Hồng Quân Trung Cộng từng dùng , vẫn y hệt như loại cờ mà Đảng CS VN dùng lần đầu tiên vào đầu năm 1930 có búa liềm cùng với ngôi sao vàng trên nền đỏ. Và cũng y như cờ của mặt trận Việt Minh mà sau này thành quốc kỳ của Cộng Sản VN duy chỉ không có hình búa liềm trong ngôi sao.. Hơn nữa. Có hình ảnh chứng minh có những đơn vị cuả Hồng Quân Trung Cộng dùng hiệu kỳ nền đỏ sao vàng mà không có hình búa liềm nằm trong ngôi sao – loại cờ giống y hệt như lá cờ mà Hồ chí Minh/Hồ Quang đã mang từ Trung Hoa về Việt Nam để làm thành lá cờ cuả mặt trận Việt Minh – Mà sau này thành quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam – Một trong những đơn vị mang cờ này có tên People’s Revolutionary Army : Quân đội cách mạng nhân dân. Một loại tên mà quân đổi tỉnh Phúc Kiến cũng dùng.

= Đảng Kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu chính giữa vẫn là tổ tiên của loại cờ mà Đảng CS VN dùng lần đầu tiên và rất giống như quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam. Dù rằng nó không phải là cờ  cuả tỉnh Phúc Kiến.

Hơn nữa. Theo sự trình bày cuả những hình trên. Thì đảng Cộng Sản Trung Hoa đã có dùng biểu tượng chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh; cạnh thẳng hay cong bầu trên nền đỏ. Mang ý nghĩa tiêu biểu cho đảng Cộng Sản Trung Hoa..cho chủ nghía Cộng Sản đệ tam quốc tế..Nền đỏ sao vàng này đã được đảng Cộng Sản Trung Hoa dùng làm Đoàn Kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Cộng từ năm 1922– Và được Hồng quân Trung Cộng dùng làm biểu tượng ; và làm hiệu kỳ đơn vị từ năm 1931.... Trước khi có cờ cuả Uỷ Ban Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933-1934  . Do đó. Dù cho cờ cuả Uỷ Ban Nhân Dân Thủ Phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933-1934 có là màu gì đi chăng nữa. Thì những bằng chứng lịch sử đã cho thấy qúa rõ ràng là nền đỏ sao vàng đầu tiên đã được Liên Xô dùng như một biểu tượng  tiêu biểu cho 2 giai cấp công nông; là biểu tượng cho thế giới Xã Hội Chủ Nghĩa..của Cộng Sản đệ tam quốc tế ..trước khi loại cờ này theo Trần Phú về Việt Nam làm thành cờ Nam Kỳ khởi nghĩa..; kế tiếp mới được đảng Cộng Sản Trung Hoa dùng với những ý nghĩa tương tự trước khi biểu tượng này từ Trung Hoa theo Hồ Quang/Hồ chí Minh về Việt Nam làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh; rồi thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Và sau đó. Biểu tượng nền đỏ sao vàng này vẫn được đảng Cộng Sản Trung Hoa dùng cho tới khi nắm được chính quyền tại Hoa Lục..

= QUỐC KỲ CỘNG SẢN VIỆT NAM NỀN ĐỎ SAO VÀNG CHỈ LÀ MỘT SẢN PHẨM CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ. ĐÃ ĐƯỢC LIÊN XÔ CŨ VÀ TRUNG CỘNG DÙNG TRƯỚC KHI DU NHẬP VÀO VIỆT NAM ĐỂ TRỞ THÀNH CỜ NAM KỲ KHỞI NGHĨA VÀ CỜ CUẢ MẶT TRẬN VIỆT MINH . MÀ HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM

Còn đối với các thành viên chống cộng. Xin đề nghị các bạn thay vì gọi lá cờ nền đỏ sao vàng cạnh bầu mà Hồng Quân Trung Cộng từng dùng là “ Cờ Phúc kiến “. Thì xin gọi là ‘ Đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng ” cho chính xác hơn. Vì tất cả hình ảnh trưng ra làm bằng chứng đều là loại cờ đỏ sao vàng có hình búa liềm đen trong ngôi sao .
Hình trên : Lá cờ mà tất cả thành viên chống cộng tại Hải Ngoại đều cho rằng chính là cờ của ủy Ban Nhân Dân thủ phủ Phúc Châu tỉnh Phúc Kiến 1933-1934. Nền đỏ ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu không có hình búa liềm trong ngôi sao
Hình dưới: Đảng Kỳ Hồng Quân Trung Cộng (Cờ Quân Ủy) xuất phát từ cờ Chinese Soviet State 1927.Được Hồng Quân Trung Cộng chính thức dùng lần đầu vào cuộc nổi dậy “Vụ thu hoạch mùa thu “ ( Autumn Harvest Uprising 09/1927). Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu và hình búa liềm đen trong ngôi sao cùng hàng chử Hán bên cán cờ.Nó không phải là cờ phía trên.
Hình này là lấy trong youtube thuật lại chuyện cuộc nổi dậy của một nhóm Cộng Sản nữ tại đảo Hải Nam năm 1930. Vì cuộc nổi dậy này xảy ra vào năm 1930. Thì không thể nào là  cờ của tỉnh Phúc Kiến – dù màu cờ thế nào đi nữa – Vì cờ “ Phúc Kiến “ chỉ bắt đầu có vào tháng 11/1933 .